Prijava
utorak 14.8.2018
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.


Prijave slati na adresu: JU „Muzej“ Tešanj, ulica Kralja Tvrtka br.1, 74260 Tešanj, sa naznakom: „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati“.


Detaljnije možete pogledati na:

konkurs za izbor i imenovanje direktora muzeja.pdf

Na osnovu člana 20.Odluke o upravljanju i održavanju grobalja-mezarja na području općine Tešanj,("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj:1/14), Zaključka Općinskog vijeća Tešanj broj:01-05-06-4317-4/11 od 15.03.2012. godine ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj:2/12),  a u vezi sa članom 132. Odluke o provođenju izmjena i dopuna prostornog plana Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7a/09) radi privođenja zemljišta namjeni, a u skladu sa članom 30. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj:11/07), Općinski Načelnik, raspisuje JAVNI POZIV koji možete pogledati na: images/javni poziv-odrzavanje_grobalja-mezarja.doc

Broj: 02-34-1-1553/14

Datum: 06.05.2014. godine


Na osnovu člana 23. i 30. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj 49/05) i člana 30. Statuta Općine Tešanj(„Službeni glasnik Općine Tešanj“ broj 11/07) Općinski načelnik objavljuje

 

 


JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos u Općinu Tešanj


Referent za stručno-operativne poslove katastra - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme do 2 (dvije) godine.

Predmet Javnog oglasa je davanje zainteresovanim licima na korištenje, na određeno vrijeme, zemljište i objekte kojem upravlja i raspolaže općina Tešanj.Javni oglas možete pogledati na:

javni oglas-opinsko zemljite 01-04-2014.pdfPregled zemljišta možete pogledati na:

zemljiste.pdf