Prijava
Srijeda 19.12.2018
Događaji:
Pretraga

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Odluku o ostvarivanju pomoći za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova.

Obaviještavaju se građani Općine Tešanj kojima su stambeni objekti devastirani, rizični za stanovanje ili totalno uništeni od poplava ili klizišta, a koji su izmješteni iz svojih domova, da putem Općine Tešanj mogu podnijeti zahtjev Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK radi ostvarivanja prava za plaćanje troškova stanovanja.

Prijava se može izvršiti putem prijemnog šaltera Općine Tešanj ili u uredima Općine u Jelahu, Šijama, Kaloševiću i Tešanjci, najkasnije do 21.11.2014. godine do 16:00 sati.

 

Napomena: Građani koji su već dostavili dokumenta za pomoć po javnom pozivu za sanaciju objekata, nisu dužni ponovo dostavljati sljedeća dokumenta: kopija lične karte, kopija bankovnog računa, dokaz o prebivalištu-CIPS, kućnu listu, a sva ostala dokumenta po prijavnom obrascu dužni su dostaviti.

 

Odluku možete pogledati ovdje

Prijavni obrazac možete preuzeti na prijavni obrazac

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj, Općinski načelnik raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija (prvog ciklusa) sa područja općine Tešanj u akademskoj 2014/2015. godini.

Konkurs za dodjelu stipendija otvoren je od 06.11.2014. do 20.11.2014. godine.

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji, kriterijima po kojima će se vršiti bodovanje i ostali detalji, mogu se dobiti na oglasnoj ploči Općine Tešanj, na info pultu u šalter salama u Tešnju, Jelahu, Tešanjci, Kaloševiću i Šijama, ili na telefon broj 650-220.

 

Konkurs možete preuzeti na: konkurs

Kriterije možete pogledati na: kriteriji

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl.pravnik

Općina Tešanj pripremila je Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu oštećenih stambenih objekata od prirodne nesreće na području općine Tešanj tokom mjeseca maja ove godine. Obaviještavamo građane kojima je tokom prirodne nepogode u maju 2014. godine evidentirana šteta na stambenim objektima da prijavu po Javnom pozivu mogu izvršiti putem prijemnog šaltera Općine Tešanj ili u uredima Općine u Jelahu, Šijama, Kaloševiću i Tešanjci, najkasnije do 14.11.2014. godine do 16:00 sati.

Javni poziv možete pogledati na linku: javni poziv

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBIH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 7. a u vezi sa članom 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u vlasništvu Fedaracije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine FBiH", broj: 17/14), člana 3. Odluke o prodaji i zamjeni zemljišta ("Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 5/14) i člana 30. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 11/07), općinski načelnik Općine Tešanj, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta kod benzinske pumpe INA

 

1. Općina Tešanj, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište označeno u katastru zemljišta kao:

k.p. broj: 536/7 površine 627 m2 K.O. Tešanj II (prema podacima zemljišne knjige: k.č.broj: 1096/43 K.O. Tešanj).

Lokalitet predmetnog zemljišta: kod Benzinske pumpe INA (stambeno naselje Simetrale u Tešnju).

Na predmetnom zemljištu predviđena je izgradnja garaža i parking prostora u skladu sa Idejnim projektom "Javne garaže Tešanj" urađen od strane "Aksa" doo Zenica.

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje zemljišta, te izvršiti uvid u Idejni projekat "Javne garaže Tešanj" urađen od strane "Aksa" doo Zenica i dobiti sve potrebne informacije na telefon: 032-650-022 lokal broj: 108 -kontakt osoba Sejmenović Selvedina.

  1. Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta iznosi 97.310,40 KM.

Javno nadmetanje – licitacija u cilju prodaje građevinskog zemljišta iz tačke 1. ovog Oglasa, održat će se u sali Sali općinskog vijeća općine Tešanj,

dana 20.11. 2014. godine, sa početkom u 14,00 sati.

3. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja su obavezna prije početka licitacije dostaviti:

-ovjerenu kopiju lične karte (za fizička lica) ili ovjerenu kopiju rješenja o registraciji u sudskom registru ( za pravna lica),

-punomoć u formi notarski obrađene isprave u slučaju da licitaciji prisustvuje osoba u svojstvu punomoćnika ili zakonskog zastupnika

-dokaz o uplati kapare u iznosu od 9.731,00 KM, koju je učesnik licitacije dužan uplatiti na transakcijski račun općine Tešanj broj: 1603000330017690 otvoren kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, sa naznakom „kapara za licitaciju zemljišta kod benzinske pumpe INA“.

Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ukoliko se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može provesti postupak prodaje, pod uslovom da punuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u Oglasu.

Osobe koje nisu položile kaparu ne mogu učestovati u licitaciju.

Učesnicima licitacije koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, povrat položene kapare će se izvršiti na tekuće račune i to u roku od pet dana od dana održavanja licitacije.

Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

4. Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključuje se ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Učesnik licitacije sa kojim se zaključuje ugovor, dužan je uplatiti utvrđeni iznos naknade najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora. Uslov za uknjižbu će biti uplata naknade.

5. Općina Tešanj će predaju zemljišta u posjed odabranom učesniku licitacije, izvršiti najkasnije u roku od pet dana računajući od dana uplate utvrđene cijene zemljišta na račun budžeta Općine Tešanj.

6. Odabrani učesnik licitacije je dužan da: najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana zaključivanja Ugovora za nekretninu iz tačke 1. ovog Oglasa, pribavi upotrebnu dozvolu i objekat stavi u funkciju.

U slučaju da odabrani učesnik licitacije ne ispoštuje navedeni rok, isti će biti obavezan platiti penale u iznosu od 5% od utvrđene cijene na licitaciji.

Ukoliko odabrani učesnik licitacije ne ispoštuje rok za izgradnju i stavljanje u funkciju objekta,

smatrat će se da je Ugovor raskinut, što će se navesti u samom Ugovoru u formi notarski obrađene isprave.

Odabrani učesnik će svaka tri mjeseca izvještavati Službu za razvoj, Općine Tešanj o implementaciji projekta.

Troškove zaključenja Ugovora u formi notarski obrađene isprave i plaćanje poreza, kao i troškove pribavljanja potrebnih odobrenja u cilju izgradnje snosi kupac.

7. Općina Tešanj ne snosi nikakve troškove prijavljenih učesnika po ovom Javnom Oglasu, te zadržava pravo da ovaj Oglas izmjeni ili poništi bez obaveze obrazlaganja i nema odgovornost prema prijavljenim ponuđačima, osim da izvrši povrat uplaćene kapare.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

mr. sc. Suad Huskić, profesor

Na osnovu člana 10. i 12. Odluke o priznanjima Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj” broj 10/07 i 9/14) Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za dodjelu priznanja Općine Tešanj za 2014. godinu

 

Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja Općinskog vijeća Tešanj obavještava javnost o pokretanju procedure za dodjelu priznanja Općine Tešanj „Ključ grada“ i „Plaketa“ a povodom 10. decembra, Dana grada Tešnja.

  • Priznanje "Ključ grada" je najviše općinsko priznanje koje se dodjeljuje u principu svake četiri godine, a uz ovo priznanje dodjeljuje se i diploma. "Ključ grada" dodjeljuje se državljanima drugih zemalja, bosanskohercegovačkim i inozemnim gradovima, međunarodnim organizacijama, građanima Bosne i Hercegovine koji nemaju prebivalište na području općine i drugim pravnim licima koja nemaju sjedište na području općine.

  • Priznanje "Plaketa" dodjeljuje se u vidu diplome uz grb Općine Tešnja u metalnoj izvedbi. "Plaketa" se dodjeljuje ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim licima, udruženjima građana, pojedincima i drugim subjektima za izuzetan doprinos u razvoju općine u oblastima privrede, kulture, umjetnosti, obrazovanja, nauke, zdravstva, sporta, zaštite ljudskih prava, socijalne zaštite, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, te afirmaciji općine.

Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati:

  • ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana i drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu priznanja,

  • obrazloženje prijedloga zbog kojih se pojedinac ili pravna osoba predlaže za dodjelu priznanja,

  • odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja imaju: ustanove, privredna društva, vijećnici, radna tijela Vijeća, Općinski načelnik, udruženja građana, organi mjesnih zajednica, političke stranke, vjerske zajednice, grupa od najmanje 20 punoljetnih građana sa područja općine Tešanj i drugi pravni subjekti.

Predlagači, uključujući i svakog pojedinca iz grupe, trebaju dostaviti podatke u skladu sa obrascem prijave koji se nalazi u prilogu javnog poziva, a može se preuzeti ovdje ili na šalterima Općine Tešanj.

Prijedlozi za dodjelu priznanja podnose se preporučeno, na adresu Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića broj 11 ili na šaltere Općine, sa naznakom „Prijedlog za dodjelu priznanja Općine Tešanj za 2014. godinu“. Prijave se predaju najkasnije do 15. novembra 2014. godine. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja

Salih Brkić