Prijava
ponedjeljak 20.11.2017
Događaji:
Pretraga

Javni oglasi

Javni oglas za imenovanje kandidata za članove Nadzornog odbora JP RAD d.d. Tešanj možete pogledati ovdje

Raspisuje se Javni poziv za davanje na korištenje nosača reklamnih panoa na stubovima javne rasvjete, namjenjenih plakatiranju, odnosno postavljanju reklamnih materijala koji predstavljaju preduzeće - firmu, neki proizvod, najavu nekog događaja, predizborni materijali političkih partija, oglasi humanitarnog karektera i sl. reklamni materijali koji nisu uvredljivog sadržaja po bilo kom osnovu.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

Objavljuje se javni poziv za raspoređivanje taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Tešanj za 2017. godinu. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u novinama Naša riječ, a poziv je objavljen i na oglasnoj ploči Općine Tešanj.

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Tešanj za 2017. godinu možete pogledati ovdje

Zahtjev možete preuzeti ovdje

Općina Tešanj prodaje zemljište u obuhvatu Regulacionog plana "Poslovna zona Bukva" u Bukvi (,,Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 2/16) radi izgradnje objekata proizvodno poslovne namjene, koje je označeno kao:
1.1. -k.p, broj: 5/14 površine 5121 m2 za K.O. Novo Selo
1.2. -k.p. broj: 5/32 površine 3373 m2 za K.O. Novo Selo

1.3. -k.p. broj: 323/13 površine 1450 m2 za K.0. Tešanj I i nalazi se u naselju Krndija

Javni konkurs možete pogledati ovdje

Dana 16. 01. 2017. godine Općinski načelnik je objavio Poziv za sudjelovanje u procesu zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Rosulje, Jevadžije, Novo Selo i Tešanjka. Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i riješe svoje imovinsko-pravne odnose. Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je od 23. 01. 2017. g. svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Tešnju. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Tešnju, Bukva br. 8.

 

Poziv možete pogledati  ovdje

Grafičke priloge možete pogledati:

KO JEVADŽIJE

KO NOVO SELO

KO ROSULJE

KO TEŠANJKA