Prijava
srijeda 21.2.2018
Događaji:
Pretraga

Novosti

Jutros je Općinski načelnik Suad Huskić sa Predsjedavajućim Općinskog vijeća Tešanj Senadom Subašićem, bio domaćin sastanka kojem je prisustvovao i Komandir Policijske stanice Tešanj Jusuf Katica. Tema sastanka je bio rad policije u lokalnoj zajednici i izazovi sa kojima se suočavaju. Komandir PS Tešanj, informisao je, da je bezbjedonosna situacija na području općine Tešanj stabilna i zavodoljavajuća. Prisutni su se usaglasili da je potrebno pružiti punu podršku radu policije u interesu svih građana.


Poseban osvrt je napravljen na tvrdnje medija o postojanju izvjesnih kampova na području općine, pri čemu je izneseno da je udruženje Asker (Sarajevo) koristilo privatni prostor jezera Jelen za boravak djece iz Sarajeva na prostoru općine Tešanj u trajanju od nekoliko dana.


Ocijenjeno je da se ovim događajem ne trebaju i ne smiju okarakterisati ukupne prilike na prostoru općine Tešanj ili Bosne i Hercegovine, te naglašeno da u medijskim i javnim istupima, kao i svim aktivnostima treba izbjegavati oštru i dnevno-političku retoriku, kao i sve aktivnosti koje bi mogle voditi medijskoj manipulaciji, zloupotrebi javnosti ili djece, te time narušavati odnose u bosanskohercegovačkom društvu.


Općina Tešanj je usmjerena na razvoj i jačanje ekonomije, sa jasnim opredjeljenjem da nam je na tom putu potrebna puna politička i ekonomska stabilnost društva i ne podržava bilo šta što nas udaljava od toga.

 

 

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura sa saradnicima posjetio je općinu Tešanj i sastao se sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem, kako bi razgovarali o projektu Adresni registar. Radi se o projektu koji je općina Tešanj implementirala prva u Federaciji, a u kojem su adresnim brojem označeni svi objekti na području cijele općine Tešanj, uz uspostavu elektronske baze u kojoj su uneseni svi podaci uključujući i lokaciju svih objekata. Budući da općina Fojnica planira implementaciju ovog projekta, ovom prilikom razgovarano je o iskustvima i mogućim problemima tokom uspostave ovog Registra.

Također, sastanak je iskorišten i za razgovor o drugim temama, prije svega o uređenju poslovnih zona i uspostavi povoljnog ambijenta za investiranje.

 

Obavještavamo sve poljoprivrednike upisana u Registar poljoprivrednih domaćinstava, da su dužni do 31.03.2018.godine kod općinske službe koja vodi Registar, prijaviti nastale promjene na svom gazdinstvu uključujući i provjeru ispravnosti bankovnog računa nosioca gazdinstva. Ažurirani podaci su preduslov za ostvarivanje novčanih poticaja poljoprivredi sa federlanog, kantonalnog i općinskog nivoa.

Svi poljoprivredni proizvođači koji se prvi put upisuju u Registar, a žele se prijaviti za novčane podrške u 2018.godini također se trebaju upisati do 31.03.2018.godine.

Ujedno, obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji žele uraditi promjenu organizacijskog oblika poljoprivrednog gazdinstva, da isto urade u navedenom roku do 31.03.2018.godine jer sve naknadno urađene promjene organizacijskog oblika neće se uzimati u obzir za novčane podrške u tekućoj godini.

Pozivamo obveznike plaćanja naknade za vatrogastvo da svoje obaveze - dugovanja izmire najkasnije do 31.03.2018. godine.

Ovim pozivom nastojimo izbjeći sudske postupke, nepotrebne troškove i zatezne kamate, koje na kraju plaćaju obveznici naknade za vatrogastvo.

U Općini Tešanj  uspješno je obavljena certifikacija sistema upravljanja kvalitetom i recertifikacija sistema upravljanja okolišem - završena je i tranzicija na novu normu ISO 9001:2015 kada je u pitanju sistem upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2015 kada je u pitanju sistem upravljanja okolišem.
Ovim je potvrđeno da Općina Tešanj uspješno koristi svoje kapacitete, performanse i dobre prakse u oblasti kvaliteta pružanja usluga građanima i zadataka lokalne uprave, kao i brojna poboljšanja i rezultate u oblasti upravljanja okolišem.
Certifikaciju i recertifikaciju je obavila Certifikacijska kuća Bureau Veritas, Rijeka.

Na 15. sjednici Općinskog vijeća Tešanj, održanoj 31. januara 2018. godine usvojena je Odluka o planovima potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Sastavni dio Odluke čine Godišnji i Trogodišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.

Pozivamo sve zainteresirane investitore, privatne partnere da izvrše uvid u potencijalne projekte javno-privatnog partnerstva i eventualno iskažu svoj interes.

 

Listu projekata možete pogledati na:

Godisnji plan

Trogodisnji plan

Pozivamo obveznike plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta (rente), da izmire svoje obaveze za 2017. godinu najkasnije do 31.03.2018 godine.

Ovim pozivom nastojimo spriječiti sudske postupke i izbjeći nepotrebne troškove i zatezne kamate, koje u konačnici plaća obveznik rente.

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati održana 15. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

2.Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p. br. 1897/3 za k.o. Trepče,

3.Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,

4.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

5.Izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2017. godinu,

6.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2018.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2019 i 2020) 1+2,

7.Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj za 2017. godinu,

8.Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

9.Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

10.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu,

11.Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2017. godini.

 

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko 6. tačke dnevnog reda Plana kapitalnih investicija za 2018. godinu koju je Vijeće uz dodatna pojašnjenja usvojilo.

I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je prihvatilo i završilo sa radom u 19,10 sati.

 

Pozivamo vas da u svrhu pripreme manifestacije Tešanjsko proljeće 2018, dostavite prijedlog sadržaja koje vaša ustanova/organizacija planira pripremiti u sklopu ove manifestacije.

Ukoliko želite da neke od manifestacija koje organizujete budu u okviru zajedničkih manifestacija, potrebno je da, kao organizatori/izvođači, iznesete i dostavite opis sadržaja koji planirate, okvirno vrijeme (datum, mjesto, termin i sl.) i finansijske aspekte (kao u priloženom obrascu).

Manifestacija će se realizovati u periodu od 12. marta do kraja aprila 2018. godine

Rok za dostavu sadržaja za manifestaciju je 20.02.2018. godine.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl. pravnik

U toku su radovi na izgradnji vodovoda Tepe-Hrvatinovići - izvršeni su pripremni radovi iskolčenja i evidentiranja postojećih podzemnih instalacija, počeli su i zemljani radovi iskopa kanala u zoni Rezervora R2.
Radovi obuhvataju distributivnu, potisnu i sekundarnu mrežu za naselje Tepe, Hrvatinovići, Tugovići i Joldići.
Izvođač radova je firma AB-trans d.o.o. Tešanj, a stručno-tehnički nadzor vrši firma INPROS d.o.o. Mostar.
Projekat se finansira sredstvima vodnih naknada, Općine Tešanj i učešća građana.

 

U toku su radovi na izgradnji priključka saobraćajnice 1 u Poslovnoj zoni Glinište na regionalni put RP-474 - proširuje se saobraćajnica, pomjera trotoar, priprema dodatna saobraćajna traka.

Radove finansiraju Općina Tešanj i Direkcija cesta ZDK. Vrijednost investicije je oko 80.000 KM, a radove izvodi firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Početkom građevinske sezone, planirano je asfaltiranje cijele dionice puta kroz Poslovnu zonu Glinište.

 

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.