Prijava
nedjelja 24.9.2017
Događaji:
Pretraga

Novosti

U postupku realizacije kapitalnih projekata za 2017.godinu, zaključeni su ugovori za izvođenje radova za drugi dio infrastrukturnih projekata. Radi se o 10 projekata koji su usaglašeni sa potrebama mjesnih zajednica i verifikovani od strane Općinskog vijeća. Sredstva su obezbijeđena od strane općine Tešanj, a za dio projekata pripremljeno je i učešće od strane mještana. Ugovori su zaključeni sa firmama Dobojputevi d.d. Doboj Jug, AB - Trans d.o.o. Tešanj i Geo - put d.o.o. Maglaj. Početak radova je planiran po uvođenju izvođača u posao.

Jučer su završeni radovi na asfaltiranju puta Bare - Palučak. Vrijednost radova je oko 140.000 KM za 1150 m novog puta širine 4.5 m.
Projekat je finansiran od strane Federacije BiH, Zeničko - dobojskog kantona i općine Tešanj. Mještani MZ Novi Miljanovaci i MZ Miljanovci - Lončari učestvovali su u finansiranju projekta u iznosu od 35.000 KM. Zajednički Građevinski odbor formiran je od strane ove dvije mjesne zajednice.

U ovoj, kao i prethodne četri godine, Općina Tešanj putem zadruge “Kapi života“  realizuje aktivnosti izbora najpoljoprivrednika (gazdinstva) u 2017. godini.
Na osnovu pristiglih prijava, komisija će odabrati po tri najuspješnija poljopprivrednika u oblasti ANIMALNE i oblasti BILJNE  proizvodnje. Osnovni kriterij izbora jeste ostvarena proizvodnja u 2017. godini.
Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Tešanj koji se smatraju uspješnim u ostvarenoj proizvodnji  mlijeka, junećeg mesa, voća ili povrća u 2017. godini da se kandiduju za izbor.
U prilogu možete pogledati:

Poziv

Prijavni obrazac


POMOĆNIK OPĆINSKOG  NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

 

 

U toku je realizacija projekta "Uređenje Starog grada-Gradina Tešanj, izgradnja wc-a uz Dizdarevu kulu
i sanacija Bedemskog zida od donjeg obora prema tabiji na Starom gradu Tešanj". Trenutno se izvode pripremni
radovi za izgradnju wc-a uz Dizdarevu kulu. Projektna dokumentacija  i nadzor vrše predstavnici Zavoda za
zaštitu spomenika. Izvođač radova je GR vl. Ševko Elez Tešanj, a nadzor ispred investitora je Arh-studio Tešanj.

Aktuelne vremenske prilike obilježene ekstremno visokim temperaturama zraka, pogoduju pojavi požara. Svjedoci smo da je tlo, trava i nisko rastinje isušeni, tako da je još veća požarna opasnost odnosno mogućnost nastanka požara.
Upozoravamo građane, da u svakom momentu imaju na umu činjenicu, da u aktuelnom iznimno vrućem ljetnom periodu i najmanja nesmotrenost i nepažnja mogu uzrokovati požare katastrofalnih razmjera.
Potrebno je obratiti pažnju na svaki detalj, loženje vatre u prirodi ili blizu objekata stambenih ili drugih, adekvatnog odlaganja i zagasivanja vodom žara iz roštilja, izbjegavanja bacanja opušaka u prirodu, uništavanje i spaljivanje suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka.
Zabranjeno je paljenje vatre u neposrednoj blizini ruba šume,  te u trasama elektroenergetskih vodova.
Osoba koja primijeti požar dužna je da ga ugasi ako to može učiniti, bez opasnosti za sebe i drugoga. Ukoliko, i pored svih preduzetih mjera dođe do požara potrebno je obavijestiti:
1.    Dežurnog u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tešanj na broj telefona 123 i 032/650-720
2.    Dežurnog u Policijskoj stanici Tešanj na broj telefona 122 i 032/652-291
3.    Operativni centar civilne zaštite na broj telfona 121 i 032/650-439


Služba Civilne Zaštite

Realizacija projekta "Sanacija desne obale rijeke Usore u naselju Jelah, Općina Tešanj"  je otpočela. U toku su pripremni radovi u Ribarskoj ulici kod klaonica. Radove izvodi firma "ROADING" d.o.o. Gračanica, a  nadzor radova vrši "PGP HIDROINŽINJERING" d.o.o. Tuzla.
Sredstva za sanaciju ovog dijela obale rijeke Usore su obezbjeđena od "Agencije za vodno područje" u iznosu od 139.932,00 KM.

Realizacija Liste kapitalnih projekata za 2017. godinu je u toku. Započeti su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puteva Bedaci-Numera u MZ Tešanjka i Brezovača u MZ Medakovo. Sredstva obezbjeđena iz budžeta Općine. Izvođač radova je firma "Špic-beton" Zenica. Nadzor vrši firma "M-Dž".

 

Završeno je asfaltiranje puta u MZ Mrkotić u naselju Pelte, te se trenutno radi na uređivanju bankina. Izvršena je rekonstrukcija puta  i čišćenje odvodnih kanala na putu Bare-Palučak u MZ Miljanovci-Lončari. Putevi se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2017. godinu.

U cilju pronalaženja načina sprječavanja devastacije riječnih korita, kao i zaštite voda pokrenuta je inicijativa za organizaciju javne tribine na ovu temu.
Na tribinu se pozivaju svi zainteresovani građani, Udruženja građana i mjesne zajednice koje gravitiraju slivu rijeke Usore. Glavni akcenat se daje na sprječavanje neovlašteog izvoza šljunka, kao i sprječavanje nastanka divljih deponija u slivu rijeke Usore.
S tim u vezi organizuje se:
    
JAVNA TRIBINA:SPRJEČAVANJE DEVASTACIJE RIJEČNIH KORITA


Tribina će biti održana 02.08.2017. godine u sali OV Tešanj sa početkom u 14 sati.

Kontakt informacije: Meho Alić tel. 061/266-123.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.oec.

 

Javna tribina: Sprječavanje devastacije riječnih korita možete pogdjedati ovdje.

Realizacija projekta "Sanacija tunela na Starom gradu Tešanj" je u toku,  radovi se izvode na osnovu projekta  i uz nadzor Zavoda za zašttu Spomenika FBiH. Planirana je sanacija svoda i obodnih zidova, izvođač radova GR "Ševko Elez" Tešanj i nadzor ispred investirora "Arh-Studio" doo Tešanj.

 

Jučer je u sali Općinskog vijeća održana 10. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa početkom u 14,00 sati, sa predloženim dnevnim redom:

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2017. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,
3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga,
4. Nacrt zoning plana "Poslovna zona Glinište",
5. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u Jelahu,
6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine na lokalitetu zv. “Kiseljak”,
7. Prijedlog Odluke o prenosu prava na nekretnini na Općinu Tešanj,
8. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina i  o raspisivanju Javnog konkursa za nekretnine na lokalitetu  u Mrkotiću
9. Prijedlog  Odluke o prodaji nekrentina kod obdaništa u Tešnju,
10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2017.godine,
11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2017. godine i bezbjednosti   
učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

O svim tačkama dnevnog reda Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 17,34 sati.

 

Termini emitovanja sjednice Vijeća u  programu TV “Smart” Tešanj su:                                                                                                   

-  subota, 29.07.2017.godine  u 21,00 sat  i

-  nedjelja, 30.07.2017.godine u 14,00 sati.

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.