Srijeda 27.8.2014
Pretraga
Korisnički dio
Početna Uprava Općinsko vijeće Zapisnici Zapisnik 29. tematske sjednice Vijeća
Zapisnik 29. tematske sjednice Vijeća

Z A P I S N I K

29. (TEMATSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ,

ODRŽANE DANA 30.05.2011. GODINE (PONEDJELJAK)

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, S POČETKOM U 14,00 SATI

Sjednici prisustvuju 22 odnosno 24 vijećnika (vijećnici Zehrudin Kruško u 14,05 sati i Hamdo Kurdić u 14,10 sati).

Odsutni: vijećnik Munevera Alić (najavila odsustvo iz opravdanih razloga).

GOSTI: Direktori JP i JU i Općinski načelnik sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Novinar gosp. Halid Fejzić i predstavnici TV «Smart» Tešanj.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Zahir Ibrahimkadić.

 

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća gosp. Esmir Subašić, zajedno sa zamjenikom predsjedavajućeg Vijeća gosp. Omerbašić Rasimom.

 Nakon prozivke vijećnika predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća od ukupno 25 vijećnika prisustvuje 21 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 29. (tematsku) sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

 Predsjedavajući Vijeća je podsjetio vijećnike da je vijećniku Buljubašić Amilu (SDP) nakon prihvatanja mandata poslanika u Skupštini ZDK prestao mandat vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj i da je umjesto njega, nakon obavljene propisane procedure CIK BiH, mandat dobio Ahmetagić Nedim (slijedeći kandidat sa liste SDP-a), koji je pred predsjedavajućim pročitao tekst svečane izjave i nakon njenog potpisivanja i formalno postao vijećnik u Općinskom vijeću Tešanj.

 

Nakon toga predsjedavajući Vijeća je dao kratke uvodne napomene vezane za tok današnje tematske sjednice, te otvorio raspravu o dnevnom redu (saziv od 12 tačaka):

- vijećnik Amir Kurtić je predložio skidanje 3. tačke dnevnog reda (Izvještaj JU Apoteka „TEFARM“) i formiranje Komisije od strane Načelnika sastavljene od pet članova (po jednog člana svake od političkih stranaka u Vijeću i jednog uposlenika Općine) koja će još jednom provjeriti ponuđeni Izvještaj o poslovanju ove JU za 2010. godinu, s tim da političke stranke dostave do četvrtka 02.06. kako bi Komisija završila taj posao do 15.06.2011. godine, jer je u Informaciji od strane predlagača predložen zaključak o gašenju ove JU i da je prije jedne takve odluke potrebno još jednom provjeriti Izvještaj.

- vijećnik Benjamin Smailbegović je dopunio prijedlog da kandidati koje će predložiti stranke budu ekonomske struke.

 

Općinsko vijeće Tešanj je sa 23 glasa "ZA" i  1 glas „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

S obzirom da se radi o vrlo važnom prijedlogu koji se odnosi na  gašenje JU, skida se 3. tačka saziva dnevnog reda (Izvještaj JU Apoteka „TEFARM“), a istovremeno da Općinski načelnik pristupi formiranju Komisije sastavljene od pet članova (po jednog člana ekonomske struke svake od političkih stranaka u Vijeću i jednog uposlenika Općine), koja će još jednom provjeriti poslovanje ove JU za 2010. godinu, s tim da političke stranke dostave svoje kandidate do četvrtka 02.06.2011. godine, kako bi Komisija završila taj posao do 15.06.2011. godine i Vijeće donijelo svoju konačnu odluku na narednoj sjednici Vijeća.

 

Općinsko vijeće Tešanj jednoglasno je usvojilo slijedeći

DNEVNI RED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2010. godini:

JU Opća biblioteka Tešanj,

JU Centar za socijalni rad Tešanj,

JU Opća bolnica Tešanj,

JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

JU Dom zdravlja s Poliklinikom „Izudin Mulabećirović Izo“  Tešanj,

JU „Sportsko-rekreacioni centar“ Tešanj,

JU Muzej Tešanj.

Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća u 2010. godini:

JP „TOPLANA“ Tešanj,

JP „VETERINARSKA STANICA“ Tešanj,

JP „RAD“ Tešanj,

JP Agencija za razvoj „TRA“ Tešanj.

Ad. 1

U ime predlagača gosp. Suad Huskić dao je kraće pojašnjenje Informacije, nakon čega je otvorena rasprava:

- vijećnik Ismet Zeničanin je u ime Kluba vijećnika SDP saopštio da prihvataju Informaciju o radu i poslovanju JU Opća biblioteka uz sugestiju da se direktor ove JU više bavi poslovima ove Ustanove, a manje pisanjem kritika pojedinih političkih stranaka i političara.

- vijećnik Sejid Brka je kazao da su generalno sve JU ispunile osnovnu funkcionalnu ulogu radi koje su i formirane ali da je potrebna stalna kontrola i ocjena svih menadžmenta po svim parametrima od strane Osnivača, da su iskazane vizije i dugoročni ciljevi gotovo kod svih JU iskazani uopšteno i bez programa i projekata (izuzev Bolnice i Sportsko-rekreativnog centra), što govori da upravni odbori ne vrše svoju funkciju i da idu „linijom nezamjeranja“, da se stiče utisak da su neke JU postale svrha same sebi a ne da su formirane radi interesa i potreba građana, da smatraju kako je to rezultat do sada vođene pogrešne politike, jer se Osnivač nikada nije bavio analitikom njihovog rada i upoređivanjem njihovih rezultata, što je ubuduće potrebno raditi a ne samo formalno usvojiti ponuđene izvještaje, tako da su u tom pogledu potrebne radikalne promjene i povećanje odgovornosti svih organa i lica, da se u tom pravcu krenulo od prošle godine jer se održavaju tematske sjednice i raspravlja o svakoj JU i JP pojedinačno, te na kraju naglasio da je JU Opća biblioteka primjer uspješnog poslovanja jer nastavlja sa proširenjem osnovnih djelatnosti i organizacijom kulturnih manifestacija, što je dobro i što treba podržati, a s obzirom da je u toku gradnja zgrade za ovu JU, očekuju od menadžmenta da ostvari još tješnju saradnju sa Agencijom za razvoj u cilju obezbjeđenja preduslova za apliciranje prema različitim fondovima.

 

Općinsko vijeće Tešanj  je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JU Opća biblioteka Tešanj u 2010. godini.

 

Ad. 2

Vijećnik Benjamin Smailbegović je u ime Kluba vijećnika SDP saopštio da prihvataju Informaciju JU Centar za socijalni rad Tešanj i uputio pohvale menadžmentu za učešće u akciji oko osnivanja Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama.

Bez rasprave Općinsko vijeće Tešanj jednoglasno je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Tešanj u 2010. godini.

Ad. 3

U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:

- vijećnik Velid Joldić je u ime Kluba vijećnika SDA pohvalio Informaciju i Izvještaj o radu i poslovanju JU Opća bolnica kao i njenom menadžmentu koje svakodnevno stižu i od građana, sugerisao da se nastavi sa poboljšanjima u radu u budućnosti i obećao dalju podršku, naglasio da će u narednom periodu postojati problem statusa osnivača i osnivačkih prava, pa zbog toga, a i drugih uočenih problema, predlaže slijedeće zaključke:

1. Da Vijeće održi hitnu tematsku sjednicu na kojoj bi se raspravljalo i obavezno pokušalo zadržati osnivačka prava Općine prema ovoj JU, što bi bilo značajno i za općinu i za ovu Ustanovu.

2. Da predsjedavajući Vijeća i Općinski načelnik upute dopis Ministarstvu zdravstva kako bi se u budućnosti u zakonima o zdravstvu i procedurama omogućilo da kod izbora direktora nije obavezujuće da to isključivo moraju biti samo kandidati sa zvanjima i zanimanjima iz oblasti zdravstva, nego da na tu poziciju mogu biti izabrani kandidati i iz drugih oblasti i zanimanja (ekonomisti, pravnici i sl.).

3. Da uposlenike svih JU i JP na području općine Tešanj, pa i u Općoj bolnici Tešanj, sticanjem i ostvarivanjem uslova za penzionisanje treba penzionisati, a ukoliko su takvi uposlenici sa posebnim kompetencijama i znanjima, sa njima se može sklopiti poseban ugovor i takva lica angažovala za obavljanje neophodnih radnih zadataka.

- vijećnik Ismet Zeničanin je saopštio da osjeća ličnu potrebu da se zahvali medicinskom osoblju i ljekarima Bolnice i Doma zdravlja, jer je zahvaljujući njihovom angažmanu i stručnosti efikasno i brzo izliječen, što je jedan od primjera da ove dvije ustanove kvalitetno rade.

- vijećnik Sejid Brka je naglasio da je gubitak ove JU manji nego prošle godine ali da nije jasno da li je to rezultat rada menadžmenta ili nekih drugih okolnosti ali da je takav rezultat za svaku pohvalu, da u ovoj JU ima brojnih problema i da će spomenuti samo neke: da je JU opterećena dugovanjima i da postoji mogućnost da vremenom dođe do njenog gašenja, što ne bi bilo dobro i se njen opstanak mora osigurati „jer je ona nešto najbolje što se desilo našim građanima u proteklom periodu“, da se može postaviti nekoliko pitanja: da li je nastali dug od 226 hiljada KM nastao zbog medicinskih ili drugih razloga, kako da se riješe silna dugovanja, da li će sporo rješavanje ovog problema izazvati reakciju viših instanci da je ova JU finansijski neodrživa i ko će tada biti odgovoran – menadžment ili Osnivač, da li su sagledane sve mogućnosti uštede, ali ne na medicinskim nego na drugim troškovima, da li je postojeća sistematizacija radnih mjesta odgovarajuća – naglašavajući da ova JU ne bi trebala biti socijalna ustanova i da bi morala imati adekvatan broj uposlenih kako bi mogla kvalitetno pružati usluge radi kojih je i osnovana, da se sagleda mogućnost kako se ne bi duplirale službe u Bolnici i Domu zdravlja kao što je laboratorija, vozila i vozači, RTG, vođenje poslovnih knjiga itd., da je pružanje usluga zadovoljavajuće s tim da je potrebno osigurati stalno prisustvo doktora specijalista kako pacijenti ne bi previše dugo čekali, upitao šta je problem pa porodilje moraju ići u Zenicu – kadar, oprema ili nešto drugo, da se hitno ulože napori „svih nas“ i da se traži izjednačavanje uslova specijalističkih pregleda kako bi i u Tešnju oni bili besplatni za pacijente kao što je to sada slučaj u Zenici, te na kraju naglasio da će Klub vijećnika BPS SH podržati ovaj Izvještaj jer je sadašnji menadžment od skora i da možda nije imao dovoljno vremena, ali da su ovo bile njihove sugestije i da se nadaju da će menadžment u ovoj godini još bolje raditi.

 

Općinsko vijeće Tešanj je sa 15 glasova „ZA“ 1 glas „protiv“ i 7 glasova „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Da Vijeće održi hitnu tematsku sjednicu na kojoj bi se raspravljalo i obavezno pokušalo zadržati osnivačka prava Općine prema ovoj JU, što bi bilo značajno i za općinu i za ovu Ustanovu.

 

Općinsko vijeće Tešanj je sa 23 glasa „ZA“  i  1 glas „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Da predsjedavajući Vijeća i Općinski načelnik upute dopis Ministarstvu zdravstva kako bi se u budućnosti u zakonima o zdravstvu i procedurama omogućilo da kod izbora direktora nije obavezujuće da to isključivo moraju biti samo kandidati sa zvanjima i zanimanjima iz oblasti zdravstva, nego da na tu poziciju mogu biti izabrani kandidati i iz drugih oblasti i zanimanja (ekonomisti, pravnici i sl.).

Nakon toga vodila se diskusija da li se trećim prijedlogom zaključka vijećnika Joldića Vijeće miješa u zakonitost, au diskusiji su učestvovali vijećnici: Omerbašić, Smailbegović, Kurtić i Zeničanin.

 

- vijećnik Jakub Rošić je predložio kraću i precizniju formulaciju trećeg prijedloga zaključka: Da se u JP i JU čiji je osnivač Općina Tešanj penzionišu svi uposlenici i rukovodeći kadrovi koji su ispunili uslove za starosnu penziju.

 

Pauza u radu Vijeća trajala je od 15,00 do 15,10 sati na traženje Kluba vijećnika SDP, nakon čega je

rasprava nastavljena:

- vijećnik Benjamin Smailbegović je u ime Kluba vijećnika SDP saopštio da su oni protiv predloženog zaključka jer smatraju da se time Vijeće miješa u zakonitost, s tim da se može uputiti sugestija direktoru da se poštuje zakonitost.

- vijećnik Amir Kurtić je replicirao tražeći da vijećnik Smailbegović kaže koji bi to Zakon Vijeće kršilo ovim zaključkom, naglašavajući da u Zakonu stoji termin da uposlenik „treba“, a ne da „mora“ ići u penziju kada za to ispuni zakonske uslove.

- vijećnik Nedim Ahmetagić je predložio da općinska pravna služba sagleda ovo pitanje i da nakon toga Vijeće odluči ili da se pravno tumačenje saopšti sada na sjednici, a ako ne da Vijeće o tome donese odluku na narednoj sjednici.

- predsjedavajući Vijeća je od vijećnika Joldića dobio potvrdu da i dalje ostaje pri svom trećem prijedlogu zaključka.

Općinsko vijeće Tešanj je sa 15 glasova „ZA“ 6 glasova „protiv“ i 3 glasa „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Da se u JP i JU čiji je osnivač Općina Tešanj penzionišu svi uposlenici i rukovodeći kadrovi koji su ispunili uslove za starosnu penziju.

Općinsko vijeće Tešanj je sa 17 glasova „ZA“  i  7 glasova „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JU Opća bolnica Tešanj u 2010. godini.

Ad. 4

Vijećnik Amir Kurtić je ukazao da je u Izvještaju UO-a JU Centar za kulturu i obrazovanje iskazan pritisak prema Osnivaču za koji smatraju da nije opravdan i da zbog toga predlažu zaključak da menadžment ove JU prije takvog pritiska iskoristi vlastite resurse i unutrašnje rezerve (uposleno osoblje, slobodne prostorije itd.).

 

Općinsko vijeće Tešanj je sa 17 glasova „ZA“, 1 glas „protiv“ i  6 glasova „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Da menadžment JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj iskoristi sve unutrašnje rezerve prije upućivanja zahtjeva za dodatno finansiranje prema Osnivaču.

Općinsko vijeće Tešanj je sa 17 glasova „ZA“  i  7 glasova „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj u 2010. godini.

Ad. 5

U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:

- vijećnik Vedran Kaser je u ime Kluba vijećnika SDP saopštio da će podržati Informaciju o radu i poslovanju JU Dom zdravlja, a u cilju poboljšanja pružanja usluga upitao njenog direktora da li postoji mogućnost širenja djelatnosti područnih ambulanti kao što je to npr. vađenje krvi, kako bi se pacijentima omogućilo smanjenje troškova prevoza?

- vijećnik Rasim Omerbašić je u ime Kluba vijećnika SDA saopštio da takođe podržavaju Informaciju jer je ova JU poslovala pozitivno jer je izvršena racionalizacija troškova pa u tom pogledu upućuju čestitke menadžmentu, naglasio da u ovoj JU neće biti problema oko statusa Osnivača, sugerisao da se i u ovoj godini nastavi sa racionalizacijom troškova, a na konstataciju da je do sada vršena pogrešna politika Osnivača prema JU i JP odgovorio je da to današnja diskusija ne pokazuje i da je bilo dosta dobrih prijedloga i sugestija.

- vijećnik Sejid Brka je konstatovao kako ga čudi činjenica da je ova JU poslovala pozitivno u 2010. godini a da je u prethodnoj imala gubitak od preko 100 hiljada KM mada je bio isti direktor, ali da je bitno da se stanje popravilo jer to i nije jedini parametar poslovanja, da je potrebno izvršiti analizu po svakoj službi i broju pacijenata i racionalizaciju broja uposlenih bez personaliziranja, te da u ime građana menadžmentu ove JU skreće pažnju na slijedeće: da se mora ubrzati dalji razvoj porodične medicine, da zbog nedostatka opreme za stomatologa i upućivanja pacijenata u privatnu stomatološku ambulantu predlažu da se ukine stomatološka služba, s tim što bi i dalje bio uposlen jedan specijalista za djecu, da i dalje ima uposlenika koji u radno vrijeme šetaju gradom a primaju se novi uposlenici, da je sve sudske sporove ova JU izgubila i ko je kriv za to – pravna služba ili menadžment, da je potrebno potpuno ukidanje ili ublažavanje naplate parkinga a pokriti iz drugih izvora, da je potrebna zamjena ljekara u porodičnoj medicini u slučaju njegovog odsustva, da ne bi trebalo da se dešava da ljekar nema opremu za pregled grla ili da nema potrebne kapi za oči i sl., tako da podržavaju ovu Informaciju i da se nadaju da će doći do poboljšanja na pomenute primjedbe građana.

- vijećnik Nedim Ahmetagić je predložio da se izvrši finansijska analiza stomatološkog odjeljenja i da ono ostane ako se može finansijski pokrivati, a ako ne, da se ukine.

- predsjedavajući Vijeća je konstatovao da su dosadašnji prijedlozi bili u formi sugestija.

- direktor ove JU gosp. Enes Hundur je odgovorio na postavljena pitanja vijećnika: da trenutno egzistira 9 područnih ambulanti i da već dvije godine razmišljaju o proširenju seta usluga u njima, da se trenutno radi sa umanjenim brojem doktora jer ih je pet na specijalizaciji što stvara probleme u radu, da je rad hitne pomoći osiguran puna 24 sata dnevno, da postoje ozbiljna razmišljanja o osnivanju Lab. i ginekološkog punkta u Jelahu i da je potrebna podrška Vijeća za to, pojasnio da porodična medicina naručuje pacijente a odmah interveniše samo u hitnim slučajevima, s tim da se pacijenti koji nisu naručeni primaju poslije istog dana, da je ova JU pri vrhu po prekoračenju troškova za nabavku lijekova sa esencijalne liste, da je pomenuta analiza po službama dobar prijedlog, da je i sam iz kuloara čuo neke od primjedbi ali da do danas nije zaprimio niti jednu u pismenom obliku, da ima dovoljno medicinske opreme ali da se povremeno može desiti da nekog lijeka (kapi za oči) nema iz opravdanih razloga, upozorio da u bliskoj budućnosti slijedi ozbiljna nestašica penicilina što ovoj Ustanovi već povećava troškove, da takođe nema niti jednu u pismenu primjedbu na šetnju uposlenika izvan objekata u radno vrijeme, mada se to često zamjera uposlenicima dok su na godišnjem odmoru pa se misli da uposlenik tada nije na radnom mjestu i da šeta u radno vrijeme, te zamolio sve građane da svaku svoju primjedbu dostave u pismenoj formi kako bi mogao pokrenuti postupke, i na kraju naglasio da se ulaže koliko se može.

- vijećnik Vedran Kaser se zahvalio direktoru na pojašnjenju i naglasio da je mislio da se takav plan proširenja seta usluga u područnim ambulantama napravi za iduću godinu.

- vijećnik Sejid Brka se takođe zahvalio direktoru na datim odgovorima i naglasio da su njegove primjedbe bile od građana.

 

Nakon rasprave Općinsko vijeće Tešanj jednoglasno je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JU Dom zdravlja s Poliklinikom „Izudin Mulabećirović Izo“  Tešanj u 2010. godini.

Ad. 6

U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:

- vijećnik Jakub Rošić je saopštio da podržavaju ovu Informaciju i da je ova JU jedna od rijetkih koja vlastitim sredstvima proširuje svoju djelatnost, da se osjeti svakodnevni napredak u njenom radu već duži niz godina bez većih zahvata iz budžeta Općine i da može biti primjer ostalim JU, te u ime Kluba pohvalio njen UO i menadžment.

- vijećnik Mirza Unkić je saopštio da Klub vijećnika SDP takođe podržava ovu Informaciju i zatražio da im se odgovori da li amortizacija objekta postoji jer nije naveden iznos u tabeli?

- vijećnik Senad Hasanbašić je u ime Kluba vijećnika BPS SH saopštio da takođe podržavaju ovu Informaciju i pohvaljuju rad ove JU kao primjer dobrog poslovanja i domaćinskog ponašanja, te sugerisao da se u narednom periodu pokuša proširiti rekreativni sadržaj, čemu daju punu podršku.

- direktorica ove JU g-đa Emina Ajanović je pojasnila da se radi o greški i da ako treba može ispravku dostaviti za narednu sjednicu, a vijećnik Unkić je odgovorio da je zadovoljan pojašnjenjem.

 

Nakon rasprave Općinsko vijeće Tešanj jednoglasno je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JU „Sportsko-rekreacioni centar“ Tešanj u 2010. godini.

Ad. 7

U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:

- vijećnik Amir Kurtić je u okviru zaključaka koji se odnose na sve JU i JP predložio zaključak: da se usaglase koeficijenti za plate uposlenika u JU i JP, gdje je to moguće, sa koeficijentima za plate uposlenika u Općini prema stručnoj spremi.

- vijećnik Sejid Brka je u ime Kluba vijećnika BPS SH saopštio da podržavaju Informaciju JU Muzej i dao njihov prijedlog zaključaka za JU i JP:

1. Da se sagleda mogućnost da se dobit od javnih ustanova i preduzeća planira kao prihode Općine Tešanj

iz čega bi se finansirale posebno ugrožene socijalne kategorije.

2. Da se u narednim izvještajima JU i JP prošire i pokazateljima o radu (broj obrađenih predmeta,

slučajeva, manifestacija, pacijenata po službama i sl.).

3. Da Načelnik na bazi realno iznesenih primjedbi, mišljenja i sugestija vijećnika u njihovim diskusijama o

JU i JP, pored usvojenih zaključaka, definiše i dodatne smjernice za rad svake od javnih ustanova i

javnih preduzeća.

 

Općinsko vijeće Tešanj je sa 17 glasova „ZA“  i  7 glasova „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Da se usaglase koeficijenti za plate uposlenika u JU i JP, gdje je to moguće, sa koeficijentima za plate uposlenika u Općini prema stručnoj spremi.

Općinsko vijeće Tešanj je sa 18 glasova „ZA“, 2 glasa „protiv“ i 6 glasova „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Da se sagleda mogućnost da se dobit od javnih ustanova i preduzeća planira kao prihode Općine Tešanj iz čega bi se finansirale posebno ugrožene socijalne kategorije.

 

Općinsko vijeće Tešanj je sa 16 glasova „ZA“, 2 glasa „protiv“ i 5 glasova „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Da se u narednim izvještajima JU i JP prošire i pokazateljima o radu (broj obrađenih predmeta, slučajeva, manifestacija, pacijenata po službama i sl.).

 

 

Općinsko vijeće Tešanj je sa 19 glasova „ZA“  i  5 glasova „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Da Općinski načelnik na bazi realno iznesenih primjedbi, mišljenja i sugestija vijećnika u njihovim diskusijama o JU i JP, pored usvojenih zaključaka, definiše i dodatne smjernice za rad svake od javnih ustanova i  javnih preduzeća.

 

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj jednoglasno je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JU Muzej Tešanj u 2010. godini.

Općinsko vijeće Tešanj je razmatrajući prijedlog zaključaka naveden u Informaciji o radu i poslovanju JU u 2010. godini sa 16 glasova „ZA“  i  8 glasova „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvataju se zaključci predloženi u Informaciji o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2010. godini, osim zaključka vezanog za JU Apoteka „Tefarm“ Tešanj kojeg je Vijeće usvojilo posebnim zaključkom.

 

Pauza u radu Vijeća trajala je od 16,05 do 16,15 sati.

Ad. 8

U ime predlagača gosp. Hamzalija Hojkurić dao je kraće pojašnjenje Informacije, nakon čega je otvorena rasprava:

- vijećnik Mirza Unkić je upitao zbog čega je u JP Toplana smijenjen direktor iako je JP imalo pozitivno poslovanje?

- Općinski načelnik je pojasnio da u sklopljenom Ugovoru o radu sa direktorom u članu 11. stoji da se Ugovor može raskinuti ako Nadzorni odbor ne usvoji direktorov Izvještaj o radu ovog JP sa danom donošenja Odluke NO o ne usvajanju Izvještaja, bez podnošenja zahtjeva za raskid ugovora sa otkaznim rokom od tri mjeseca, tako da je na osnovu te odredbe došlo do smjene direktora.

- vijećnik Benjamin Smailbegović je ukazao da je NO ovog JP dana 11.05.2011. godine odbio Izvještaj direktora i ostavio mu rok od mjesec dana za dopunu Izvještaja (do 11.06.2011. godine), a da se već danas 30.05.2011. godine govori da je direktor smijenjen, tako da SDP smatra da je ovo bila politička odluka a ne nedostaci u radu i da se s tim požurilo.

- gosp. Sejdo Plančić smijenjeni direktor ovog JP je izrazio slaganje sa konstatacijom vijećnika Smailbegovića da je njegova smjena bila politička odluka, da je ponosan na rezultate koje je ostvario u svom radu u ovom JP i da će svoja prava tražiti od Suda, te napomenuo da ni Skupština JP nije dala svoje mišljenje a bila je dužna da to uradi.

- Općinski načelnik je kazao da se radi o legitimnoj a ne političkoj proceduri, naglasio da NO ovog JP nije jednostranački i da je odluka o ne prihvatanju Izvještaja bila jednoglasna, da su međusobni odnosi između direktora i NO već duže vrijeme narušeni, da ima dobrih stvari koje je gosp. Plančić uradio ali da je za njega kao Načelnika neprihvatljivo to što je postojao loš odnos prema kupcima i da nisu zadržani značajniji kupac kao što je to firma „Mann Hummel“, da pet godina nema novih investicija mada postoji projekat i odluka odobreni od NO ali da direktor nikada nije imao hrabrosti da krene u njihovu realizaciju što i jeste posao direktora da pronađe najpovoljnije izvore finansiranja i da se krene u rizik, da ni Načelnik ni Vijeće više u tom slučaju ništa ne mogu učiniti jer je to proceduralno pitanje, tako da nije fer od svega toga praviti slučaj jer se prema gosp. Plančiću i tom JP bilo jako fer.

- vijećnik Sejid Brka je saopštio da Klub vijećnika BPS SH želi poštivanje institucija i ako je NO donio takvu  odluku postoje i više instance koje će to ocijeniti, podsjetio da je u prošloj godini tražio da se uz izvještaje dostave i analitičke kartice u kojima je sve vidljivo, mada su mnogi osporavali taj njegov prijedlog u to vrijeme, te ponovio da podržavaju odluku NO i neka više instance to ocijene.

 

Nakon rasprave Općinsko vijeće Tešanj jednoglasno je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JP „Toplana“  Tešanj u 2010. godini.

 

Ad. 9

Vijećnik Nedim Ahmetagić je ukratko analizirao nastali gubitak ovog JP u 2010. godini i konstatovao da je predloženi sanacioni program izvediv, da se ne slaže ne slaže sa zaključkom Službe u stavu 4. i mišljenjem NO da bi poslovanje ovog JP bilo bolje da direktor nije istovremeno radio kao terenski veterinar i da ga neće podržati u narednom mandatu, jer je upitno za koliko bi prihodi bili manji da nije radio kao terenski veterinar, te da je po njegovom mišljenju potrebno prvo sačiniti i razmotriti takvu analizu a onda donijeti konačnu odluku.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj je sa 23 glasa „ZA“  i  1 glas „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ Tešanj u 2010. godini.

Ad. 10

Bez rasprave Općinsko vijeće Tešanj jednoglasno je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JP „RAD“  Tešanj u 2010. godini.

Ad. 11

U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:

- vijećnik Mirza Unkić je u ime Kluba vijećnika SDP saopštio da ne prihvataju Izvještaj JP Agencija za razvoj „TRA“ jer nedostaju podaci o pojedinačnim troškovima poslovanja i šta je konkretno urađeno jer je koristila budžetska sredstva, te da predlažu da, ako u tekućoj godini ne bude pozitivnih pomaka da se predviđena sredstva za Agenciju preusmjere u kapitalne projekte a da se Agencija angažuje za realizaciju kapitalnih projekata.

- vijećnik Rasim Omerbašić je kazao da će po uzoru na odluku NO JP „Veterinarska stanica“ Tešanj predložiti jedan zaključak za sva JP: da Općinsko vijeće zadužuje sve NO JP da u slučaju pojave gubitka u poslovanju za prethodnu godinu, da predlože i usvoje prijedlog mjera za sanaciju nastalog gubitka u prethodnoj godini.

- Općinski načelnik je kazao da će dati odgovor vijećniku Unkiću, a zatim pojasnio da se trebaju pogledati početni dokumenti vezani za Agenciju, uvažiti poteškoće koje su nastale tokom njenog formiranja i popunjavanja sa uposlenicima i tehničkom opremom, naglasio da je njen osnovni zadatak priprema projekata iznalaženje partnera i povoljnih izvora finansiranja a što ona vrlo dobro radi, te zamolio da se Agencija ne preusmjerava u neplaniranom pravcu, jer ona ne može voditi kapitalne projekte.

- vijećnik Benjamin Smailbegović je uputio primjedbu da nadzorni odbori nisu adekvatno stručni pominjući za primjer sastav NO JP „Veterinarska stanica“ Tešanj, naglasio da članova SDP nema u sastavima NO i da će se oni ubuduće boriti da sastavi NO JP obavezno budu stručni a manje stranački.

- vijećnik Rasim Omerbašić je dao dopunu svog ranijeg prijedloga zaključka – ako dođe do značajnijeg pada u finansijskom poslovanju JP.

 

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj je sa 14 glasova „ZA“  i  10 glasova „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće zadužuje nadzorne odbore  javnih preduzeća da ukoliko dođe do značajnijeg finansijskog pada u poslovanju preduzeća, NO predloži i usvoji prijedlog mjera za poboljšanje finansijske situacije.

 

Općinsko vijeće Tešanj je sa 16 glasova „ZA“, 6 glasova „protiv“ i  2 glasa „uzdržan“ donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JP Agencija za razvoj općine Tešanj „TRA“ u 2010. godini.

 

 Nakon toga predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad 29. (tematske) sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16,58 sati.

 

 

ZAPISNIČAR:

Zahir Ibrahimkadić

 

 PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

 Esmir Subašić