Prijava
Utorak 25.2.2020
Događaji:
Pretraga

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za zbrinjavanje pasa lutalica sa područja općine Tešanj.

Javni poziv možete pogledati ovdje

Poštovani,

Općinski sud u Tešnju je 14.01.2019. objavio oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige po novom premjeru za K.O. Ljetinić. Pod nekretninama se podrazumijeva (ne)izgrađeno zemljište, stanovi, poslovni prostori, garaže i dr.

Pozivamo sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini LJETINIĆ po novom premjeru da to svoje pravo mogu prijaviti podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to (Posjedovni list, Rješenje o nasljeđivanju, Ugovor o poklonu, Kupoprodajni ugovor, Odluke organa uprave, Sudske odluke i sl. , u originalu ili ovjerenoj kopiji).

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i riješe svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate aktivno sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Prijavom prava bez plaćanja bilo kakve naknade osiguravate pretpostavke za upis prava vlasništva u zemjišne knjige, čime vaše nekretnine dobivaju dodatnu vrijednost, a također se omogućavaju uvjeti za poduzimanje različitih pravnih poslova na njima.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je od 14.01.2019. u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Tešnju, na adresi: Bukva br. 8, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Tešnju.

 

Općinski načelnik

Mr. sci. Suad Huskić

Javni poziv: Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Tešanj možete pogledati ovdje

Javni poziv za kandidovanje projekata udruženja i fondacija koje će finansirati Općina Tešanj u 2019. godini možete pogledati ovdje

 

Obrasci za apliciranje projekata:

Obrazac-Izvj UG -18

Projektni prijedlog UG_2019

Upitnik za SD

 

Općina Tešanj poziva sve zainteresovane fizičke i pravne osobe, kao i dosadašnje korisnike javnih površina, da se prijave najkasnije do 27.12.2018.godine, radi iskazivanja interesa za korištenje javnih površina u 2019. godini za: objekte poslovne namjene, ljetne bašte, kioske i druge slične objekte lagane konstrukcije, garaže, parkinge, tende, štandove, reklamne panoe kao i druge namjene u skladu sa Odlukom o korištenju javnih površina.

Detaljnije možete pogledati ovdje