Prijava
Ponedjeljak 21.10.2019
Događaji:
Pretraga

U skladu sa utvrđenom dinamikom i proteklog dana nastavljena je aktivnost na sanaciji putne infrastrukture i provođenju mjera na čišćenju i dezinfekciji objekata na poplavljenom području..

Aktivnosti su se vodile prema sljedećem:

-Put Ćepeklija u MZ Piljužići - dignut asfalt u dužini od 200-250 m (oko 1000 m2) zbog začepljenih odvodnih cijevi. Začepljeni putni kanali i oštećena bankina. Sanirano.

-Put prema Kominu- oštećen put - na sanaciji angažovana firma Trans-kop doo. Sanirano.

-Put Piljužići-Miljanovci- oštećeni putni propusti i putni kanali. Angažovana firma Dobojputevi dd. Sanirano.

-Bobare- glavni put-pročepljeni putni propusti i oćišćeni nanosi na putu. Oštećene bankine u dužini oko 200 m, oštećen glavni put u površini oko 30 m2. Dignut asfalt. Sanirano.

-Drinčići- oštećene bankine u dužini oko 200 m, oštećeni makadamski putevi u dužini oko 100 m, oko 350 m2. Na sanaciji angažovana firma KM gradnja. Sanirano.

-Oštećenje puta Pelte i pook Grga u MZ Mrkotić na čijoj sanaciji je angažovano preduzeće Neri gradnja. Dovezeno 100 m3 nasipa. Sanirano.

-U Miljanovcima poduzete aktivnosti na sanaciji oštećenja putne infrastrukture i obezbjeđenja prohodnosti na više putnih pravaca, izvođač KM-gradnja doo. Sanirano.

U Miljanovcima radio bager KM-gradnje doo na sanaciji putne infrastrukture. Završen put Škola-Palučak i klizište Ahmići.Za navedene sanacije odveženo i ugrađeno preko 250 m3 posipnog materijala.

-Na području MZ Jelah u Mračaju angažovana firma Trans-kop doo, obezbjeđenje prohodnosti puteva, raskrsnica kod mosta u Mračaju, i na drugim lokacijama na području Jelaha. Sanirano.

Firme Dobojputevi dd i Rial-šped doo su radile po nalogu kantonalne, odnosno federalne direkcije cesta na otklanjanju oštećenja i obezbjeđenju prohodnosti regionalne i magistralne ceste (Piljužići kod točka i magistralni put u Kaloševiću) . Urađena prohodnost.

-U Oraš Planjama (Mahalbašići kod Princesa) rađeno na sanaciji putne infrastrukture, angažovano preduzeće Trans-kop doo. Sanirano.

- JP Rad dd angažovao kombinirku na sanaciji putne infrastrukture u MZ Novi Miljanovci, Završena 3 putna pravca.

 

Vodosnabdijevanje:

Jelah:

Od 6 bunareva 4 (B1, B3, B5 i PEB1) bila van funkcije zbog zamućenosti vode i loših parametara. Pojedine zone bile bez vode do izbistravanja i stavljanja u funkciju svih bunareva.-Svi stavljeni u funkciju naveče 24.08.2019.

Od strane JP Rad na njihovoj web stranici objavljene su informacije o vodosnabdjevanju i ispravnosti vode za piće.

Komunalna higijena:

-Uklanjanje nanosa i polomljenih granja na dijelu čaršije, Bukve, Medakova, Sportske dvorane Tešanj i Jelaha. Poduzimane mjere i aktivnosti sanacije na deponiji u Bukvi.

Pokupljene uginule životinje usljed poplave (par ovaca i pas) u dijelu Piljužića i ukopane propisno.

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja

Od strane PVJ i Službe zaštite od požara vršeno je ispumpavanje vode sa zemljanih površina oko objekata i iz samih objekata. Trenutno su nepovoljni uslovi za provođenje ovih mjera zbog stalnog protoka vode. Izvršeno je sljedeće:

5 ekipe sa 5 pumpi pumpale vodu iz 16 objekata,

2 ekipa vršila pranje 8 objekata,

3 ekipe sa 3 pumpe ispumpale 21 bunar,

1 cisterna vode dostavljena u MZ Piljužiće radi pranja objekata.

Evidentirano je 6 klizišta.

Primljeno je 21 zahtjeva za dezinfekcijom objekata, 6 zahtjev za ispumpavanje vode iz objekta i 26 zahtjeva za ispumpavanjem bunara.

 

Od strane Higijensko-epidemiološke službe, a po naredbi Općinskog štaba CZ provedena je dezinfekcija u 16 objekata (5 poslovnih, 8 stambenih, 2 javna objekta).

 

Informisanje

Četiri puta su objavljene informacije i izvještaji o stanju na području općine o provođenju mjera.

Također, svim mjesnim zajednicama je dostavljen obrazac za prijavu šteta, te date konkretne upute. Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra zaprimila 21 prijava na obrascima, a date su upute za postupanje u narednim danima

U skladu sa utvrđenom dinamikom i definisanim mjerama, u dane 24. i 25.08.2019. godine provođene su mjere na otklanjanju posljedica u skladu sa navedenim zaključcima i naredbama Općinskog štaba CZ. Zahvaćena područja u kojima je nastala značajna matrijalna šteta odnosila su se na područje: Jelaha, Jelah Polja, Mračaja, Potočana, Novih Miljanovaca, Miljanovaca, Lončara, Piljužića, Bobara, Kaloševića, Mrkotića, Oraš Planja i na kojima su poduzimane značajne aktivnosti sanacije.

 Oštećenja infrastrukture zabilježena na sljedećim putevima:

-Put Ćepeklija u MZ Piljužići - dignut asfalt u dužini od 200-250 m (oko 1000 m2) zbog začepljenih odvodnih cijevi. Začepljeni putni kanali i oštećena bankina. Sanirano.

-Put prema Kominu- oštećen put - na sanaciji angažovana firma Trans-kop doo. Sanirano.

-Put Piljužići-Miljanovci- oštećeni putni propusti i putni kanali. Angažovana firma Dobojputevi dd. Sanirano.

-Bobare- glavni put-pročepljeni putni propusti i oćišćeni nanosi na putu. Oštećene bankine u dužini oko 200 m, oštećen glavni put u površini oko 30 m2. Dignut asfalt. Sanirano.

-Drinčići- oštećene bankine u dužini oko 200 m, oštećeni makadamski putevi u dužini oko 100 m, oko 350 m2. Na sanaciji angažovana firma KM gradnja. Sanirano.

-Oštećenje puta Pelte i pook Grga u MZ Mrkotić na čijoj sanaciji je angažovano preduzeće Neri gradnja. Dovezeno 100 m3 nasipa. Sanirano.

-U Miljanovcima poduzete aktivnosti na sanaciji oštećenja putne infrastrukture i obezbjeđenja prohodnosti na više putnih pravaca, izvođač KM-gradnja doo. Sanirano.

U Miljanovcima radio bager KM-gradnje doo na sanaciji putne infrastrukture. Završen put Škola-Palučak i klizište Ahmići.Za navedene sanacije odveženo i ugrađeno preko 250 m3 posipnog materijala.

-Na području MZ Jelah u Mračaju angažovana firma Trans-kop doo, obezbjeđenje prohodnosti puteva, raskrsnica kod mosta u Mračaju, i na drugim lokacijama na području Jelaha. Sanirano.

Firme Dobojputevi dd i Rial-šped doo su radile po nalogu kantonalne, odnosno federalne direkcije cesta na otklanjanju oštećenja i obezbjeđenju prohodnosti regionalne i magistralne ceste (Piljužići kod točka i magistralni put u Kaloševiću) . Urađena prohodnost.

-U Oraš Planjama (Mahalbašići kod Princesa) rađeno na sanaciji putne infrastrukture, angažovano preduzeće Trans-kop doo, Završeno.

- JP Rad dd angažovao kombinirku na sanaciji putne infrastrukture u MZ Novi Miljanovci, Završena 3 putna pravca.

 

Vodosnabdijevanje:

Jelah:

Od 6 bunareva 4 (B1, B3, B5 i PEB1) bila van funkcije zbog zamućenosti vode i loših parametara. Pojedine zone bile bez vode do izbistravanja i stavljanja u funkciju svih bunareva.-Svi stavljeni u funkciju naveče 24.08.2019.

Od strane JP Rad na njihovoj web stranici objavljene su informacije o vodosnabdjevanju i ispravnosti vode za piće.

Komunalna higijena:

-Uklanjanje nanosa i polomljenih granja na dijelu  čaršije, Bukve, Medakova, Sportske dvorane Tešanj i Jelaha. Poduzimane mjere i aktivnosti sanacije na deponiji u Bukvi.

Pokupljene uginule životinje usljed poplave (par ovaca i pas) u dijelu Piljužića i ukopane propisno.

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja

Od strane PVJ i Službe zaštite od požara vršeno je ispumpavanje vode sa zemljanih površina oko objekata i iz samih objekata. Trenutno su nepovoljni uslovi za provođenje ovih mjera zbog stalnog protoka vode. Izvršeno je sljedeće:

  • 5 ekipe sa 5 pumpi pumpale vodu iz 16 objekata,
  • 2 ekipa vršila pranje 8 objekata,
  • 3 ekipe sa 3 pumpe ispumpale 21 bunar,
  • 1 cisterna vode dostavljena u MZ Piljužiće radi pranja objekata.
  • Evidentirano je 6 klizišta.
  • Primljeno je 21 zahtjeva za dezinfekcijom objekata, 6 zahtjev za ispumpavanje vode iz objekta i 26 zahtjeva za ispumpavanjem bunara.

Od strane Higijensko-epidemiološke službe, a po naredbi Općinskog štaba CZ provedena je dezinfekcija u 16 objekata (5 poslovnih, 8 stambenih, džamija Palučak i društveni dom).                                                                                                 

 

Informisanje

Četiri puta su objavljene  informacije i izvještaji o stanju na području općine o provođenju mjera.

Također, svim mjesnim zajednicama je dostavljen obrazac za prijavu šteta, te date konkretne upute. Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra zaprimila 21 prijava na obrascima, a date su upute za postupanje u narednim danima.

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

U skladu sa utvrđenom dinamikom i definisanim mjerama, tokom dana provođene su mjere na otklanjanju posljedica koje su definisane na vanrednoj sjednici Štaba CZ koja je održana jutros u 08:30 sati. U skladu sa navedenim zaključcima i naredbama na terenu je evidentiran veći broj značajnijih oštećenja putne infrastrukture na području: Jelaha, Jelah Polja, Novih Miljanovaca, Miljanovaca, Lončara, Piljužića, Bobara, Kaloševića, Mrkotića, Oraš Planja, na kojima su poduzimane aktivnosti već danas, a planira se nastavak sanacije i interevncija i narednih dana. Oštećenja zabilježena na sljedećim putevima:

-Put Ćepeklija u MZ Piljužići - dignut asfalt u dužini od 200-250 m (oko 1000 m2) zbog začepljenih odvodnih cijevi. Začepljeni putni kanali i oštećena bankina.

-Put prema Kominu- oštećen put -potrebna sanacija, na sanaciji angažovana firma Trans-kop doo.

-Put Piljužići-Miljanovci- oštećeni putni propusti i putni kanali. Angažovana firma Dobojputevi dd.

-Bobare- glavni put-pročepljeni putni propusti i oćišćeni nanosi na putu. Oštećene bankine u dužini oko 200 m, oštećen glavni put u površini oko 30 m2. Dignut asfalt i put osposobljen za promet.

-Drinčići- oštećene bankine u dužini oko 200 m, oštećeni makadamski putevi u dužini oko 100 m, oko 350 m2. Na sanaciji angažovana firma KM gradnja.

-Oštećenje puta Pelte u MZ Mrkotić na čijoj sanaciji je angažovano preduzeće Neri gradnja.

-U Miljanovcima poduzete aktivnosti na sanaciji oštećenja putne infrastrukture i obezbjeđenja prohodnosti na više putnih pravaca, izvođač KM-gradnja doo.

-Na području MZ Jelah u Mračaju angažovana firma Trans-kop doo, obezbjeđenje prohodnosti puteva, raskrsnica kod mosta u Mračaju, i na drugim lokacijama na području Jelaha.

Firme Dobojputevi dd i Rial-šped doo su radile po nalogu kantonalne, odnosno federalne direkcije cesta na otklanjanju oštećenja i obezbjeđenju prohodnosti regionalne i magistralne ceste (Piljužići kod točka i magIstralni put u Kaloševiću) .

 

Vodosnabdijevanje:

Jelah:

U Jelahu ukupno 6 bunareva od kojih su trenutno 2 u funkciji (B4 i B2), a iz ostala 4 (B1, B3, B5 i PEB1) se ne pumpa voda zbog zamućenosti iste i loših parametara.Pojedine zone u Jelahu će ostati bez vode do izbistravanja i stavljanja u funkciju svih bunareva.

Tešanj:

Zastoj do jutros do 09:00h zbog nanosa na vodozahvatu Mekiš Stupa, ekipe angažovane na čišćenju i osposobljavanju, nakon toga dotok 17 l/s, a inače je 20 u normalnim uslovima.

Kraševo:

Bunarevi nisu imali posljedica i uredno je vodosnabdijevanje na tom vodovodnom sistemu.

Sva voda koju isporučuje JP Rad Tešanj ima zadovoljavajuće parametre i za piće je.

Od strane JP Rad na njihovoj stranici objavljene su informacije o vodosnabdjevanju i ispravnosti vode za piće.

Komunalna higijena:

Ekipa na terenu od jutarnih sati pa sve do 14:00 radili na uklanjanju nanosa i polomljenih granja na dijelu čaršije, Bukve, Medakova, Sportske dvorane Tešanj i Jelaha. Poduzimane mjere i aktivnosti sanacije na deponiji u Bukvi. Pokupljene uginule životinje usljed poplave (par ovaca i pas) u dijelu Piljužića i ukopane propisno.

 

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja

Od strane PVJ i DVD Tešanj 1905 vršeno je ispumpavanje vode sa zemljanih površina oko objekata i iz samih objekata. Trenutno su nepovoljni uslovi za provođenje ovih mjera zbog stalnog protoka vode. Izvršeno je sljedeće:

  • 4 ekipe sa 5 pumpi pumpale vodu iz 10 objekata,
  • 1 ekipa vršila pranje 3 objekta,
  • 1 cisterna vode dostavljena u MZ Piljužiće radi pranja objekata.

 

Od strane Higijensko-epidemiološke službe, a po naredbi Općinskog štaba CZ provedena je dezinfekcija u preduzeću FAD dd u Jelahu i manjem poslovnom objektu u Jelahu.

Informisanje

Tokom dana u tri navrata objavljene su informacije i izvještaji o stanju na području općine Tešanj o provođenju mjera.

Također, svim mjesnim zajednicama je dostavljen obrazac za prijavu šteta, te date konkretne upute. Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra zaprimila 19 prijava na obrascima, a date su upute za postupanje u narednim danima.

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

 

Nakon poplave koja je zahvatila područje općine Tešanj dana 23.08.2019. godine i na osnovu Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Tešanj-poplava, Općinski štab civilne zaštite poziva sve građane, pravna i fizička lica koja su pretrpjela štetu da istu mogu prijaviti putem obrasca koji se nalazi u sjedištu mjesnih zajednica. Ista su dužna popuniti obrazac, te dostaviti u Službu civilne zaštite putem mjesne zajednice. Rok za prijavu je 8 dana od dana proglašenja stanja prirodne nesreće (31.08.2019). Komisije za procjenu šteta će nakon prijema zahtjeva izvršiti evidentiranje štetu na terena. Obrazac za prijavu štete može se preuzeti kod sekretara svih mjesnih zajednica i ovdje

 

 

U okviru redovnog ljetnog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta, kao i putnih kanala i propusta, u toku 2019. godine izvršena je neophodna sanacija makadamskih puteva, putnih kanala i propusta, a po prioritetima koje su postavile mjesne zajednice. Do sada je ralizovano 67 radnih naloga, ukupne vrijednosti oko 120.000 KM. Na sanaciji makadamskih puteva i čišćenju putnih kanala radi firma KM-Gradnja d.o.o. Tešanj.

U narednom periodu planirana je sanacija putnih kanala i propusta na lokacijama koji su naknadno prijavljene, kao i sanacija puteva koji nisu bili obuhvaćeni radnim nalozima u prethodnom periodu.

Javni poziv za uvid u Idejni projekat izgradnje trafostanice u MZ Šije možete pogledati ovdje

Kopiju katastarskog plana možete pogledati ovdje

U toku je izgradnja skladišta civilne zaštite neposredno iza Vatrogasnog doma u Tešnju. Radovi se izvode utvrđenom dinamikom, a trenutno se izvode radovi na pripremama za postavljanje temeljne ploče. Izvođač radova je firma Inter d.o.o Ljetinić.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

U toku su završni radovi na projektu Asfaltiranje lokalnog puta Trepče-Šije u općini Tešanj u cilju stvaranja infrastrukturnih uslova za održivi povratak stanovništva na ovom području.

Projekat se finansira iz sredstava Fonda za povratak BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Tešanj.

Izvođač radova je firma Geo-put doo Maglaj , a nadzor vrši Inprose doo Mostar.

 

U toku su radovi na ugradnji nosivog sloja asfalta na parking prostoru u ulici Kralja Tvrtka u Tešnju. U narednim danima planira se ugradnja habajućeg sloja, asfaltiranje trotoara, nakon čega slijedi i postavljanje rasvjetnih stubova sa LED rasvjetom. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Završeno je asfaltiranje dionice puta Džanići-Huskići u MZ Karadaglije. Izvođač radova je firma Doboj putevi dd Doboj Jug , a nadzor radova je vršio Inpros d.o.o. Mostar. Završeni su i radovi na sanaciji poda u objektu Dom u MZ Kalošević, a izvođač radova je Bara doo Lepenica. Nadzor radova vršila je firma ARH Studio doo Tešanj. Projekti se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2019.godinu.