Prijava
Petak 3.7.2020
Događaji:
Pretraga

U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, 39/03, 22/06 i 43/10), Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH"; broj: 77/06, 5/07 i 32/14) i na osnovu Programa rada za 2019. godinu (u dalje tekstu: Program rada), Općinski štab civilne zaštite Tešanj (u daljem tekstu: Štab CZ) je u 2019. godini pored redovnih i planiranih poslova realizovao i niz vanrednih poslova koji su nastali kao posljedica prirodnih nepogoda na području općine Tešanj.

Štab CZ, kao stručno-operativni organ iz oblasti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj, je u 2019. godini održao 5 redovnih i 7 vanrednih sjednica. Na sjednicama je razmatrano 47 tačaka (31 na redovnim i 16 na vanrednim sjednicama), od toga 32 dokumenta (4 odluke, 5 izvještaja, 2 programa, 2 plana, 4 informacije i 15 zapisnika), koji su se odnosili na rad i funkcionisanje Štaba, organizaciju sistema zaštite i spašavanja na području općine, plansku i finansijsku dokumentaciju, kao i dokumente na provođenju mjera zaštite i spašavanja.

U okviru svog rada tokom 2019. godine Štab CZ je donio 4 odluke, 62 zaključka i 17 naredbi. Sve pripremne i konačne dokumente obradila je Služba civilne zaštite.

Pored redovnih i vanrednih održana je i svečana sjednica Štaba CZ u povodu 1.Marta Svjetskog dana civilne zaštite.

U dva navrata, 13/14.05.2019. i 23/24.08.2019. godine područje općine Tešanj su zahvatile obilne padavine koje su se manifestovale poplavama, te je zbog ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara proglašeno stanje prirodne nesreće. Stanje prirodne nesreće je bilo na snazi u periodu od 13.05-28.05.2019. godine i od 24.08.-16.09.2019. godine. U tim aktivnostima Štab CZ je ostvarivao svoju punu funkciju rukovođenja i komandovanja. U oba slučaja dio pripadnika civilne zaštite je bio angažovan na provođenju mjera zaštite i spašavanja i otklanjanju posljedica. Kao pomoć u sanaciji posljedica prirodne nesreće dio struktura civilne zaštite susjednih općina je stavljen na raspolaganje Štabu CZ.

Treba napomenuti, da je Štab CZ kroz svoj rad razmatrao i izvještaje o štetama usljed prirodnih nesreća, te osiguravao finansijska sredstva za provođenje preventivnih mjera, mjera zaštite i spašavanja i otklanjanja posljedica koje podrazumjeva i pomoć stanovništvu na saniranju posljedica, kao i opremanje struktura civilne zaštite. U toku 2019. godine Štab CZ je kroz namjenska sredstva za zaštitu i spašavanje osigurao realizaciju hitnih mjera u visini od 310.395,60 KM, za realizaciju preventivne mjere u visini od 143.780,83 KM, za opremanje struktura civilne zaštite u visini od 161.843,44 KM i za angažovanje snaga i sredstava u visini od 17.134,65 KM, što ukupno iznosi 633.154,52 KM.

Štab CZ je u 2019. godini do mjeseca avgusta bio popunjen sa 11 članova, a od avgusta sa 10 članova. Popuna je usklađena sa članom 114. do 116. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite, kao i članom 20. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Tešanj.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK možete pogledati ovdje

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima danas je održao sastanak na kojem je sa direktorima Opće bolnice dr. Hasanom Škiljom i Doma zdravlja dr. Amirom Dujsićem razgovarao o pojavi korona virusa u BiH. Sastanku je prisustvovao i Komandir Policijske stanice Tešanj Jusuf Katica.

Na području općine Tešanj nije zabilježen ni jedan slučaj oboljelih od ovog virusa.

U slučaju pojave simptoma bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) osoba se treba javiti TELEFONOM svom porodičnom ljekaru (od 07:00 do 15:00) ili u Službu hitne medicinske pomoći (od 00:00 do 24:00) na broj telefona 124.

U svrhu prevencije, pozivaju se sve osobe sa područja općine Tešanj ( BH državljani i strani državljani), a koji su se u zadnjih 15 dana vratili u BiH iz Italije, Irana, Južne Koreje i Kine, bez obzira da li imaju simptome bolesti ili ne, da se jave u Higijensko-epidemiološku službu radi savjetovanja o daljnjem postupanju, te da ostanu u kućnoj izolaciji.
Kontakt telefon na koji se možete javiti je 060/358-1754.

Zajednički zaključak današnjeg sastanka je da nema razloga za paniku, nego je potrebno pratiti preporuke Kriznog štaba FBiH.

Naredbu Kriznog štaba FBiH možete pogledati ovdje

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja"Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-278/20., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje Oglas za prijem u radni odnos koji možete pogledati ovdje

Otkazuje se manifestacija Tešanjsko proljeće sa svim planiranim sadržajima, u skladu sa preporukama Kriznog štaba FBiH.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sci. Suad Huskić

Krizni štab FBiH, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), 11. marta izdao je Naredbu koju možete pogledati ovdje

 

Pozivamo građane BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federaciji BiH.  Rok: kontinuiran do daljnjeg.

Agencija za razvoj općine Tešanj, raspisala je dva  oglasa za prijem u radni odnos koje možete pogledati ovdje

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje

U skladu sa Planom opremanja struktura civilne zaštite za 2019. godinu proteklih dana isporučena je značajna oprema namjenjenja za provođenje mjera zaštite od poplava i spašavanje na vodi. Radi se o mobilnoj centrifugalnoj kardanskoj pumpi tipa VENERONI AT 35/5 nabavljenoj prvenstveno za prepumpavanje velikih količina vode sa poplavljenih površina čiji kapacitet iznosi 300 l/s. Namjenjena je za traktorski transport i rad. Dobavljač opreme je preduzeće Elcom d.o.o. Tuzla.

Pored navedene pumpe nabavljena je i isporučena brodica proizvođača FLAMMIFER tipa FFB 428 namijenjena za spašavanje u poplavama. Brodica je metalne konstrukcije projektovana za pogon vanbrodskim motorom, kao i prijevoz maksimalno 6 osoba. Dobavljač opreme je DANIAL S d.o.o. Tešanj.

Ukupna vrijednost nabavljene opreme je 27.961,83 KM.

 

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

U okviru obilježavanja 1. marta, Međunarodnog dana civilne zaštite u sali Općinskog vijeća održana je svečana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite kojoj su osim članova Općinskog štaba CZ prisustvovali predstavnici organizovanih struktura civilne zaštite, policije, mjesnih zajednica, preduzeća i medija. Prisutnima su se prigodnim govorom obratili komandant Općinskog štaba CZ Suad Huskić, načelnik Štaba CZ Mensur Saletović i direktor Kantonlne uprave civilne zaštite ZDK Džavid Aličić koji su istakli aktivnosti koje su provođene u toku 2019. godine sa akcentom na poplave u maju i augustu, izgradnju skladišta civilne zaštite i opremanje struktura civilne zaštite.

Za uloženi rad, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća istaknutim pojedincima, udruženjima, ustanovama i službama zaštite i spašavanja Općinski štab CZ je na svečanoj sjednici uručio pismene pohvale. Pohvale su dodjeljene Policijskoj stanici Tešanj, Higijensko-epidemiološkoj službi JZU Doma zdravlja Tešanj, Službi zaštite i spašavanja za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću u JP Rad dd Tešanj, Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tešanj, Sabahudinu Omerbašiću - Općinski štab CZ Tešanj, Kadić Samiru -Profesionalna vatrogasna jedinica Tešanj, Subašić Sabahudinu, posthumno i Bešo Enveru-Policijska stanica Tešanj.

Za uspješnu saradnju i doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i pruženu finansijsku i drugu pomoć u prirodnim nesrećama u 2019. godini Općinski štab civilne zaštite je uručio zahvalnice civilne zaštite za Grad Bijeljina, Općinu Centar Sarajevo, Civilnu zaštitu Grada Doboja, Civilnu zaštitu Grada Bijeljina, Federalnu upravu civilne zaštite Sarajevo, Kantonalnu upravu civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Doboj, Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Teslić, Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Maglaj, Dobrovoljno vatrogasno društvo Doboj Jug, Medžlis islamske zajednice Tešanj, Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelah, Dobrovoljno vatrogasno društvo Tešanj 1905, Mjesnu zajednicu Bukva, Mjesnu zajednicu Kalošević, Mjesnu zajednicu Jelah, Mjesnu zajednicu Orašje Planje, Sun pack d.o.o., Tešanj, AS d.o.o. Jelah, Hifa-Oil d.o.o. Tešanj, Udruženje privrednika "Biznis centar" Jelah-Tešanj, Eurocommerc d.o.o Tešanj, Medena commerce d.o.o Tešanj, Uno d.o.o. Tešanj, Euro-skele d.o.o Tešanj, Artisan d.o.o Tešanj, Zuteks d.o.o. Jelah, Festa d.o.o. Tešanj, Euroherc osiguranje d.d. Tuzla, Fortin d.o.o Tešanj, Samostalni prevoznik Dizdarević Maid Jevadžije, Elvir Pilav Piljužići, Osman Pilav Piljužići, Ragib Pilav Piljužići, Kasim Huskić Orašje Planje i Emira Đonlagić Tešanj.

Također, 1.marta u okviru Dana civilne zaštite svečano je otvoreno i novoizgrađeno skladište civilne zaštite kojeg su zajednički finansirali Kantonalna uprava civilne zaštite ZDK i Općina Tešanj.

Općinski načelnik sa saradnicima je 05.03.2020.godine organizovao radne sastanke sa predstavnicima organa MZ Mrkotić  i MZ Šije i NK Napredak. Sa predstavnicima MZ Mrkotić  razgovaralo se o stepenu realizacije zaključaka sa prethodnih sastanaka, aktivnostima MZ tokom 2019.godine, izazovima sa kojim se susreću organi MZ tokom realizacije svakodnevnih poslova te planovima razvoja MZ koji se planiraju realizovati tokom tekuće i narednih godina.  Također, razgovarano je i o načinu upravljanja nad sistemom vodosnabdijevanja ovog područja.

Sa predstavnicima Savjeta MZ Šije i NK Napredak Šije težište razgovora bilo je usmjereno na obavezama koje NK Napredak Šije treba da ispuni kako bi stadion Šije dobio potrebne licence za nastavak takmičenja. Također, razgovaralo se o aktivnostima MZ tokom 2019.godine te planovima razvoja MZ za tekuću i naredne godine.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju.

Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju aktivnosti u narednom periodu.