Login
Sunday 31.5.2020
Live ticker:
Search

Sve osobe zainteresirane za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata obavještavamo da se upis vrši cijele godine, ali oni koji se namjeravaju prijavljivati za novčane poticaje u ovoj kalendarskoj godini, trebaju se upisati odnosno ažurirati podatke u Registru do 30.04.2020.g.

Kompletan tekst obavijesti možete pogledati ovdje

Poništenje dijela oglasa - Dom zdravlja možete pogledati ovdje

Oglas za prijem u radni odnos možete pogledati ovdje

Prijavu na oglas možete popuniti ovdje

Mijenja se pravosnažno rješenje urbanističke saglasnosti izdato od strane Službe za urbanizam, stambene poslove, obnovu i razvoj općine Tešanj. Rješenje možete pogledati ovdje

U utorak, 17. marta, prvog dana vanrednih mjera, sanitarni inspektori općine i grupa koja im daje podršku u radu, obišli su teren po pitanju poštivanja Naredbe štaba CZ - rada zelene pijace do 11 sati i obavezu provođenja higijenskih mjera u vrijeme rada pijace. Dva štanda polovne robe na Čarsji odmah su uklonjena, a također i izlozi ispred butika. Provjerena je zabrana rada 9 kladionica i kockarnica i sve su zatvorene. U tri nargila bara uklonjene su nargile odmah na licu mjesta.

Istovremeno, tokom cjelodnevniog terenskog rada izdato je 70 rješenja o boravku pojedinaca u samoizolaciji (po spisku HES službe Doma zdravlja) ikoja su dostavljena strankama i policiji. U isto vrijeme, telefonskim pozivima kod 90 građana vršena je provjera boravaka u samoizolaciji i napomena o zabrani kretanja.

U večernjim satima izvršeno je 20 provjera zabrane rada ugostiteljskih objekata nakon 18 sati i svi su bili zatvoreni (manji dio uz upozorenje inspektora, dok je većina samoinicijativno već prestala sa radom).

Provođenje proitivepidemijskih mjera provjereno je i u Carinskom terminalu Kraševo, gdje vozila posebno inostrana, pristižu u valovima i očekuje se novi val.

Na osnovu obavještenja Ministarstva za boračka pitanja ZDK (akt broj 13/03-3-3-11-1783-2/20 od 16.3.2020. godine i akt broj 13/03-3-3-11-1782-8/20 od 16.3.2020. godine), aktuelne zdravstveno-sigurnosne situacije u vezi sa korona virusom (Covid-19), procedure prikupljanja dokumentacije od strane pripadnika branilačke populacije i ograničenja u postupanju nadležnih službi, produžava se trajanje sljedećih oglasa:

  1. Za dodjelu poticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu broj: 08-11-4-429-2/20 od 25.2.2020. godine.
  2. Za dodjelu poticaja samozapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu broj: 08-11-4-429/20 od 25.2.2020. godine.

 

Prijave na oglase, registracija djelatnosti i zapošljavanje radnika u skladu sa navedenim oglasima mogu se izvršiti zaključno sa 31.03.2020. godine.

 

Prilog:

  1. Obavještenje Ministarstva za boračka pitanja ZDK broj 13/03-3-3-11-1783-2/20 od 16.3.2020. godine;
  2. Obavještenje Ministarstva za boračka pitanja ZDK broj broj 13/03-3-3-11-1782-8/20 od 16.3.2020. godine.
  3. Link oglasa i priloga objavljenih na internet stranici Općine Tešanj http://www.opcina-tesanj.ba/index.php/aktuelnosti/javni-oglasi/18891-zaposljavanje-i-samozaposljavanje-borackih-populacija-2020

 

Obavijest o produženom roku za prijavu na programe poticaja zapošljavanju i samozapošljavanju boračke populacije u pdf-u možete pogledati ovdje

Sve informacije o naredbama, preporukama, obavezama, kao i prijave kršenja naredbi za pravne subjekte i kršenje naredbi o samoizolaciji možete prijaviti na dežurni telefon za kontakt u Operativnom centru civilne zaštite na broj 121.

Prijave sa ovog broja će biti proslijeđene policiji, inspekciji, domu zdravlja i na druge adrese.

U slučaju pojave simptoma bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) osoba se treba javiti TELEFONOM svom porodičnom ljekaru (od 07:00 do 15:00) ili u Službu hitne medicinske pomoći (od 00:00 do 24:00) na broj telefona 124.

Pozivaju se sve osobe sa područja općine Tešanj ( BH državljani i strani državljani), a koji su se u zadnjih 15 dana vratili u BiH iz Italije, Irana, Južne Koreje i Kine, bez obzira da li imaju simptome bolesti ili ne, da se jave u Higijensko-epidemiološku službu radi savjetovanja o daljnjem postupanju, te da ostanu u kućnoj izolaciji.
Kontakt telefon na koji se možete javiti je 060/358-1754.

Odluku o posebnom režimu rada Općine Tešanj dok traje opasnost od širenja korona vrusa možete pogledati ovdje

Na području općine Tešanj počinju pojačane aktivnosti na uređenju okoliša, koje će  trajati do 20. aprila 2020. godine. Danas i tokom vikenda planirano je čišćenje kolovoza, trotoara i rigola od zaostalog posipnog materijala i otpadaka iz putnih kanala, kao i čišćenje BUS stajališta.

U narednim danima vršit će se orezivanje živih ograda, grmlja i ruža na zelenim površinama i parkovima, te uređenje drvoreda.

U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, 39/03, 22/06 i 43/10), Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH"; broj: 77/06, 5/07 i 32/14) i na osnovu Programa rada za 2019. godinu (u dalje tekstu: Program rada), Općinski štab civilne zaštite Tešanj (u daljem tekstu: Štab CZ) je u 2019. godini pored redovnih i planiranih poslova realizovao i niz vanrednih poslova koji su nastali kao posljedica prirodnih nepogoda na području općine Tešanj.

Štab CZ, kao stručno-operativni organ iz oblasti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj, je u 2019. godini održao 5 redovnih i 7 vanrednih sjednica. Na sjednicama je razmatrano 47 tačaka (31 na redovnim i 16 na vanrednim sjednicama), od toga 32 dokumenta (4 odluke, 5 izvještaja, 2 programa, 2 plana, 4 informacije i 15 zapisnika), koji su se odnosili na rad i funkcionisanje Štaba, organizaciju sistema zaštite i spašavanja na području općine, plansku i finansijsku dokumentaciju, kao i dokumente na provođenju mjera zaštite i spašavanja.

U okviru svog rada tokom 2019. godine Štab CZ je donio 4 odluke, 62 zaključka i 17 naredbi. Sve pripremne i konačne dokumente obradila je Služba civilne zaštite.

Pored redovnih i vanrednih održana je i svečana sjednica Štaba CZ u povodu 1.Marta Svjetskog dana civilne zaštite.

U dva navrata, 13/14.05.2019. i 23/24.08.2019. godine područje općine Tešanj su zahvatile obilne padavine koje su se manifestovale poplavama, te je zbog ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara proglašeno stanje prirodne nesreće. Stanje prirodne nesreće je bilo na snazi u periodu od 13.05-28.05.2019. godine i od 24.08.-16.09.2019. godine. U tim aktivnostima Štab CZ je ostvarivao svoju punu funkciju rukovođenja i komandovanja. U oba slučaja dio pripadnika civilne zaštite je bio angažovan na provođenju mjera zaštite i spašavanja i otklanjanju posljedica. Kao pomoć u sanaciji posljedica prirodne nesreće dio struktura civilne zaštite susjednih općina je stavljen na raspolaganje Štabu CZ.

Treba napomenuti, da je Štab CZ kroz svoj rad razmatrao i izvještaje o štetama usljed prirodnih nesreća, te osiguravao finansijska sredstva za provođenje preventivnih mjera, mjera zaštite i spašavanja i otklanjanja posljedica koje podrazumjeva i pomoć stanovništvu na saniranju posljedica, kao i opremanje struktura civilne zaštite. U toku 2019. godine Štab CZ je kroz namjenska sredstva za zaštitu i spašavanje osigurao realizaciju hitnih mjera u visini od 310.395,60 KM, za realizaciju preventivne mjere u visini od 143.780,83 KM, za opremanje struktura civilne zaštite u visini od 161.843,44 KM i za angažovanje snaga i sredstava u visini od 17.134,65 KM, što ukupno iznosi 633.154,52 KM.

Štab CZ je u 2019. godini do mjeseca avgusta bio popunjen sa 11 članova, a od avgusta sa 10 članova. Popuna je usklađena sa članom 114. do 116. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite, kao i članom 20. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Tešanj.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE