Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Djelatnost Centra je socijalna zaštita, dječija zaštita, socijalni rad i porodično-pravna zaštita. Prema zakonskim odredbama najznačajniji  poslovi-zadaci Centra su sljedeći:

-       rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava u oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite,

-       rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava u oblasti zaštite porodice sa djecom,

-       priprema i provođenje odgovarajućih oblika i mjera socijalne  i porodično-pravne zaštite,

-       neposredno pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada, savjetodavnih usluga i stručne pomoći pojedincima i porodicama,

-       otkrivanje i praćenje socijalnih potreba građana u cilju preduzimanja adekvatnih mjera njihove zaštite,

-       vođenje evidencije i dokumentacije o korisnicima i realizovanim oblicima i mjerama njhove zaštite.