Prijava
Petak 3.7.2020
Događaji:
Pretraga

Opća bolnica sprovodi specijalističku zdravstvenu zaštitu iz oblasti interne medicine, hirurgije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, pulmologije, zbrinjavanja dijaliznih bolesnika, kao i oftalmologije. Obezbjeđuje specijalističko konsultativnu zdravstvenu zaštitu za oko 80.000 stanovnika koji gravitiraju općini Tešanj sa područja Doboj-Juga, Usore, Maglaja i Teslića. Obavlja laboratorijske  i radiološke djelatnosti u skladu sa normativima i standardima za nivo bolničko-specijalističke zdravstvene zaštite. Sprovodi programe specijalizacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika kao i edukaciju medicinskih sestara-tehničara radi osposobljavanja za samostalan radi polaganja stručnog ispita. Radi sticanja sopstvenog stručnog kadra Opća bolnica Tešanj vrši stipendiranje studenata Medicinskog fakulteta završnih godina.

Odluka o osnivanju Opće biblioteke kao samostalne ustanove donesena 2001.god. na Općinskom vijeću Tešanj. Biblioteka se bavi bibliotečkom djelatnošću , kulturnim djelovanjem, naučnim istraživanjem.

22.01.2009.god. Rješenje Općinskog suda u Zenici. Proširenje djelatnosti i promjena ovlaštenog lica za zastupanje Javne ustanove. Doidatne djelatnosti: izdavanje knjiga, izdavanje novina, izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja, izdavanje zvučnih zapisa, ostala izdavačka djelatnost, djelatnost biblioteke.