Prijava
Nedjelja 5.7.2020
Događaji:
Pretraga

Ustanova je osnovana 1996. godine Odlukom Općinskog vijeća Tešanj broj 01-V- 5/95, Odlukom o promjeni organizacionog oblika broj 01- 01- 017-20/98 i Odlukom o osnivanju poliklinike u sastavu Doma zdravlja broj 01- 37- 2522/0. Ustanova je registrovana za obavljanje medicinske prakse.

Odluka br.01-V-68/96. od 7.5.1996. o transformaciji ustanove Narodni univerzitet u javnu ustanovu.

Djelatnost Centra je socijalna zaštita, dječija zaštita, socijalni rad i porodično-pravna zaštita. Prema zakonskim odredbama najznačajniji  poslovi-zadaci Centra su sljedeći:

-       rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava u oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite,

-       rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava u oblasti zaštite porodice sa djecom,

-       priprema i provođenje odgovarajućih oblika i mjera socijalne  i porodično-pravne zaštite,

-       neposredno pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada, savjetodavnih usluga i stručne pomoći pojedincima i porodicama,

-       otkrivanje i praćenje socijalnih potreba građana u cilju preduzimanja adekvatnih mjera njihove zaštite,

-       vođenje evidencije i dokumentacije o korisnicima i realizovanim oblicima i mjerama njhove zaštite.