Prijava
Nedjelja 8.12.2019
Događaji:
Pretraga


Materijali za 42. sjednicu:


1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2012. godine;

  izvrsenje I polugodiste.pdf

izvrsenje_tabelarni_dio.pdf

2. Prijedlog Odluke o višegodišnjem finansiranju projekta (vodosnabdijevanje, I faza);

finansiranje projekta.pdf

3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za period 01.01. – 30.06.2012. godine;

izvjetaj o radu vijeca za i polugodiste 2012.godine.pdf

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti i odobravanju raspisivanja javnog konkursa (SGI);

sgi novo.pdf

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju nekretnina na korištenje d.o.o. Veterinarska stanica“ Tešanj na lokalitetu Tešanjka;

odluka_veterinarska-.pdf

6. Prijedlog Odluke o prenosu prava korištenja na nekretninama sa MZ Mrkotić na Općinu Tešanj i raspisivanju javnog konkursa;

mrkotic.pdf

7. Prijedlog Odluke o prenosu prava korištenja na nekretninama na Općinu Tešanj i davanje na korištenje MZ Karadaglije;

mz karadaglije.pdf

8. Prijedlog Rješenja o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini u svrhu rekonstrukcije i nadogradnje postojećeg objekta hotela „Farex“ d.o.o. Tešanj;

farex1.pdf

farex-dopuna.pdf

9. Prijedlog Rješenja u skladu sa čl. 61. Zakona o građevinskom zemljištu - utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja: Klepić Sulejmana Jusufa iz Miljanovaca, Bošnjak Muharema Hajrudina iz Kaloševića, Ćosanović Ise Adema iz Dž. Planja, Denjalić Muharema Amira iz Tešnja i Ahmetlić Muharema Amre iz Vukova, "Euro-proming" d.o.o. Kraševo i „Nirma“ d.o.o. Kraševo;

klepic.pdf     bosnjak.pdf     cosanovic.pdf           dopuna_adem cosanovic.pdf           nirma doo krasevo.pdf

10. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva „Enkroj“ d.o.o. Jelah radi utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu.

enkroj.pdf