Prijava
Petak 13.12.2019
Događaji:
Pretraga
  1. Nacrt budžeta Općine Tešanj za 2014. godinu,

  2. Prijedlog Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. godine,

  3. Prijedlog Odluke o održavanju grobalja-grebalja na području općine Tešanj,  prijedlog odluke_groblja.pdf          ov-izvjestaj-javna rasprava_groblja.pdf

  4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara općine Tešanj, odluka o donosenju plana zastite od pozara.pdf      plan zastite od pozara opcine tesanj.pdf

  5. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2013/14. godini,  odluka o stipendiranju2013-14.pdf

  6. Prijedlog o dopuni Odluke o prijenosu prava na nekretninama,  dopuna odluke o prijenosu nekretnina.pdf

  7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu državne svojine po zahtjevu Muharemović (Muharema) Rame iz Tešnja, muharemovic ramo.pdf

  8. Prijedlog Rješenja o korištenju neizgrađenog gradskog zemljišta državne svojine po zahtjevu Čolić (Mehmedalije) Nermina iz Kosove, colic nermin.pdf

  9. Informacija o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Tešanj broj 01-23-6-986-2/12 od 30.04.2013.godine.  informacija - zakljucak.pdf


Odgovori na vijećnička pitanja: odgovori na vijecnicka pitanja-inicijative