Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike24. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, devet tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 28. decembra 2006. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

24. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST
------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
24. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 28.12.2006. godine
(ČETVRTAK) s početkom u 14,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 24. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B) VERIFIKACIJA MANDATA VIJEĆNIKA Zinaide Agić, Ajše Brkić, Senada Ahmića i Benjamina Smailbegovića
C) VIJEĆNIČKA PITANJA

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2007. godinu
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2007. godinu
3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2007. godinu
4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Tešanj
5. Nacrt Odluke o usvajanju nacrta Regulacionog plana Poslovna zona Bukva
6. Nacrt Odluke o privremenom korištenju zemljišta državne svojine
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova komisija Općinskog vijeća, i to:
- Komisije za izbor i imenovanje,
- Mandatno-imunitetske komisije i
- Komisije za praćenje primjene Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću;
9. Informacija o položaju djece i omladine bez roditeljskog staranja


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog