Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12),

 

S A Z I V A M

 

34. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.10.2015. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12 i 7/12) za 34. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA.

D N E V N I R E D

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za III (treći) kvartal 2015. godine,

  2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu,

  3. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Poslovne zone Glinište'', Tešanj,

  4. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'' Tešanj,

  5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ''Jugozapad-Tešanj'',

  6. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2015/16. godini,

  7. Prijedlog Odluke o usvajanju planova kapitalnih investicija i infrastrukturnog razvoja,

  8. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa na lokalitetu zv. Ljeskovac.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE.

 

Napomena:

1. Termin emitovanja snimka sjednice Općinskog vijeća je 31.10.2015.godine u 20,00 sati u programu TV “Smart” Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni ovdje

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.