Prijava
Srijeda 19.12.2018
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 13. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP “Toplana” d.d. Tešanj,

 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put,

 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja građevinskih parcela,

 6. Prijedlog Odluke prodaji parcele oznake k.p.br. 469/5 za K.O. Tešanj I,

 7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-puta zv. "Rosulja",

 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodobom zv. “Rosulja”,

 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Tešanj,

 10. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2017.godinu,

 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 12. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa.

Nakon što je vijećnik Adnan Lihić (SDA) podnio ostavku zbog prelaska na novu dužnost, na današnjoj sjednici, svečanu izjavio je dao novoimenovani vijećnik Adem Kurdić (SDA).

Na prijedlog predsjedavajućeg Vijeća, prva tačka dnevnog reda Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj je pretvorena u Nacrt, i upućena u javnu raspravu. Nakon rasprave, šestu tačku dnevnog reda Prijedlog Odluke prodaji parcele oznake k.p.br. 469/5 za K.O. Tešanj I, Vijeće nije prihvatilo. Ostale tačke dnevnog reda Vijeće je usvojilo i završilo sa radom u 17,50 sati.