Prijava
nedjelja 21.1.2018
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 11/07) i člana 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 14. sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine donijelo je

 

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ ZA 2018. GODINU

 

I – UVOD

Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2018. godinu proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, utvrđenim Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, kao i aktivnosti koje proizlaze iz Programa rada, koji čini pitanja iz djelokruga Vijeća koja će se razmatrati na sjednicama Vijeća.

Program rada Vijeća svojim osnovnim sadržajem usmjeren je na određene teme koje se planiraju razmatrati na sjednicama Vijeća, kako u vidu normativno-pravnog regulisanja pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, tako i tematsko-izvještajnog djelokruga aktivnosti Vijeća.

Općinsko vijeće će, također, na osnovu prijedloga ovlaštenih predlagača, razmatrati i pitanja koja proističu iz podijeljene nadležnosti između Općine i viših nivoa vlasti.

 

 

II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2018. godini razmatrati:

 

A) Period januar – mart:

 • Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2018. godini,

 • Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2017. godinu,

 • Prijedlog Odluke o listi projekata za javno-privatno partnerstvo,

 • Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

 • Nacrt Zoning plana ''Tešanjka'',

 • Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sportske dvorane u Jelahu,

 • Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2018.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2019 i 2020) 1+2,

 • Prijedlog izmjene i dopune Urbanističkog projekta “Tešanj-Centar” Tešanj,

 • Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Kraševo,

 • Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije,

 • Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu,

 • Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2017. godinu,

 • Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2017. godinu,

 • Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2017. godinu,

 • Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2017. godine,

 • Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2017. godini na području općine Tešanj,

 • Izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2017. godinu,

 • Informacija o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu,

 • Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2017. godinu,

 • Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2017. godinu.

 • Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj u 2017.godini.

B) Period april – juni:

 • Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Kraševo,

 • Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije,

 • Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta namijenjenog za poslovne investicije.

 • Nacrt Urbanističkog plana Tešanj,

 • Nacrt Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

 • Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2018. godine,

 • Informacija o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2017. godini (Izvještaji o poslovanju: JP Toplana, JP “Rad” i JP TRA),

 • Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2017. godinu, (Izvještaji o radu JU Opća Biblioteka, JU Centar za socijalni rad, JZU Apoteka “Tefarm”, JZU Opća bolnica Tešanj, JU Centar za kulturu i obrazovanje, JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj, JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj i JU Muzej Tešanj),

 • Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2017.godinu,

 • Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

C) period juli – septembar:

 • Prijedlog Zoning plana ''Tešanjka'',

 • Prijedlog Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj i Odluke o utvrđivanju opisa granica naseljenih mjesta na području općine Tešanj,

 • Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2018. godine,

 • Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2018.godine,

 • Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2018. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,

 • Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2017.godinu,

 • Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2017.godinu.

D) period oktobar - decembar:

 • Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2018.godine,

 • Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,

 • Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,

 • Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu,

 • Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Prostornog plana Općine Tešanj,

 • Prijedlog Urbanističkog plana Tešanj,

 • Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu,

 • Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2018/2019. godinu,

 • Informacija o završetku školske 2017/2018. godine i upisu učenika u školsku 2018/2019. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

 • Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 • Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,

 • Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

 • Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa,

 • Informacija o efektima primjene novih odredbi Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Tešanj,

 • Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj.

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu.

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2018. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka. Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.

 

IV

Plan za profesionalno usavršavanje vijećnika u 2018.godini Kolegij Općinskog vijeća će usaglasiti shodno izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.