Prijava
ponedjeljak 22.10.2018
Događaji:
Pretraga

Z A P I S N I K

SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 30.11.2017. GODINE (četvrtak), S POČETKOM U 14,50 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Prije početka sjednice od 14,00 do 14,40 sati Kolegij Vijeća je održao kratki sastanak na kojem su usaglašeni stavovi u vezi Prijedloga za izmjenu i dopunu Prostornog plana općine Tešanj i dogovoren način dalje saradnje i komunikacije sa predstavnicima grupe demobilisanih boraca koji su od 14,00 sati bili prisutni u Sali Vijeća.

Nakon toga, Predsjedavajući Vijeća je javnost i prisutne obavijestio da je Centralna izborna komisija BiH donijela Odluku o prestanku mandata vijećniku Lihić Adnanu i dodjeli mandata Kurdić Ademu (SDA).

U skladu sa članom 9. Poslovnika o radu općinskog vijeća Tešanj Kurdić Adem je dao svečanu izjavu.

 

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.

Odsutni:vijećnica Munevera Alić i vijećnik Kurtić Amir.

Vijećnik Alić Hajrudin napustio sjednicu u 17,16 sati.

Gosti: Grupa demobilisanih (12) boraca: Edin Bajraktarević, Galib Mehinović, Hamza Krkalić, Muhamed Ćeman, Ramo Bekrić, Mesud Hajdić, Vahidin Dubravac, Nijaz Zajimović, Sejad Ogrić, Nusmir Bobarić, Hamdija Dubravac i Amir Ahmetović.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 13. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Ad. A

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Dnevni red

 

Na prijedlog Predsjedavajućeg vijeća, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj pretvori u nacrt, uputi na javnu raspravu u roku od 15 dana i prijedlog odluke dostavi na narednu sjednicu Vijeća.

Prijedlog vijećnika Solo Fahira , da se 3.tačka Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP “Toplana” d.d. Tešanj skine sa dnevnog reda, Općinsko vijeće sa 9 glasova “ZA”, 10 glasova “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN” nije usvojilo.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći dnevni red:

 1. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP “Toplana” d.d. Tešanj,

 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put,

 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja građevinskih parcela,

 6. Prijedlog Odluke prodaji parcele oznake k.p.br. 469/5 za K.O. Tešanj I,

 7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-puta zv. "Rosulja",

 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodobom zv. “Rosulja”,

 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Tešanj,

 10. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2017.godinu,

 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 12. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa.

Uz materijale koji su bili na dnevnom redu vijećnicima je dostavljena:

 • Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka Općinskog vijeća za period od 27.09.2017.godine do 23.11.2017.godine.

Ad. 1

U raspravi o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj, učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Kotorić Esmir, Hrnjić Muris, Subašić Senad i Jupić Mirano.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, 1 glasom PROTIV” bez glasovai “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj i upućuje na javnu raspravu.

Ad. 2

Općinski načelnik Suad Huskić je dodatno obrazložila Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.

U raspravi učestvovali vijećnik Deljkić Nermin i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 17 glasa “ZA”, 6 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.

Ad. 3

Općinski načelnik dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP “Toplana” d.d. Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici Deljkić Nermin, Alić Hajrudin, Solo Fahir, Hrnjić Muris i Kotorić Esmir.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 14 glasova “ZA”, 9 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP “Toplana” d.d. Tešanj.

Ad.4

Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio 4. tačku Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put, 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja građevinskih parcela, 6. Prijedlog Odluke prodaji parcele oznake k.p.br. 469/5 za K.O. Tešanj I, 7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-puta zv. "Rosulja" i 8.tačku Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodobom zv. “Rosulja”.

U raspravi učestvovao vijećnik Huskić Kasim.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put.

Ad. 5

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja građevinskih parcela,

Ad. 6

U raspravi o Prijedlogu Odluke o prodaji parcele oznake k.p.br. 469/5 za K.O. Tešanj I učestvovao vijećnik Kotorić Esmir.

Općinsko vijeće je sa 2 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 19 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Ne usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p.br. 469/5 za K.O. Tešanj I.

Ad. 7

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-puta zv. "Rosulja",

Ad. 8

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodobom zv. “Rosulja”.

Ad. 9

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Tešanj.

Općinski načelnik dodatno pojasnio Amandman koji je podnio na ovaj prijedlog Odluke:

Mijenja se član 3. Odluke i treba da glasi:

’’Poljoprivredni objekti koji su navedeni u Pravilniku o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu mogu se graditi na minimalnoj udaljenosti 100m od granice urbanog područja i 200m od magistralnih, regionalnih, lokalnih i nekategorisanih cesta, a od stambenih i poslovnih objekata koji se nalaze izvan urbanih područja, a unutar izgrađenih površina-građevinskog zemljišta koja se zadržavaju u postojećim površinama na udaljenosti definisanoj u Odluci o komunalnom redu i sanitarnom minimumu. U postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole kod davanja mišljenja za objekte iz ovog stave općina će konsultovati organe mjesne zajednice na kojoj se gradi poljoprivreni objekat.

Poljoprivredni objekti, veći od 30m2 bruto površine a koji nisu navedeni u Pravilniku o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, ne mogu se graditi na odstojanju manjem od 50m od stambenih i poslovnih objekata i na odstojanju manjem od 30m od magistralnih, regionalnih, lokalnih i nekategorisanih cesta. Ako su objekti (poljoprivredni, stambeni i poslovni) u vlasništvu investitora odstojanje može biti i manje od 50m.

Poljoprivredni objekti manjeg kapaciteta (objekti bruto površine do 30m2) ne mogu se graditi uz stambene zgrade na odstojanju manjem od 15 m, kao ni između stambenih zgrada i puteva. Ako su objekti (poljoprivredni, stambeni i poslovni) u vlasništvu investitora odstojanje može biti i manje od 15m.

Svi vlasnici već postojećih poljoprivrednih objekata koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, mogu pribaviti urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje izgrađenih objekata (izgrađena minimalno jedna etaža) pod uslovima:

 • da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (oblast stočarstvo) do dana stupanja na snagu ove Odluke,

 • uz Potvrdu nadležne službe za poljoprivredu da su upisani u registar,

 • da kompletan objekat sa pripadajućim sadržajem (đubrišna jama i sl.) pada u parcelu investitora i

 • da za predmetni objekat nije u toku sudski ili inspekcijski postupak.’’

Amandman Općinskog načelnika postaje sastavnio dio Odluke.

Amandman na ovaj prijedlog Odluke je podnio i vijećnik Huskić Kasim, a on glasi:“Ovom Odlukom se mijenja čl, 3 tako da sada glasi: Poljoprivredni objekti (većeg kapaciteta; pogoni, farme za intezivan uzgoj živine, svinja i krupne stoke) mogu se graditi na minimalnoj udaljenosti 150 m od granice urbanog područja, odnosno 250 m od magistralnih, regionalnih, lokalnih i nekategorisanih cesta (puteva) a od stambenih i poslovnih objekata koji se nalaze izvan urbanih područja a unutar izgrađenih površina građevinskog zemljišta koja se zadržavaju u postojećim površinama na udaljenosti definisanoj u Odluci o komunalnom redu i sanitarnom minimum.

Pod stavkom II – Pogoni postrojenja za koje ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu

Član3

Pogoni i postrojenja za koje se obavezno provodi postupak izdavanja okolinske dozvole su:

 1. Poljoprivreda i šumarstvo

 1. Pogoni za intezivan uzgoj živine, svinja I krupne stoke sa:

 • 6.000 do 60.000 mjesta za brojlere

 • 6.000 do 40.000 mjesta za koke

 • 100 do 2.000 mjesta za svinje (preko 30 kg) ili 50 do 700 mjesta za krmace

 • 50 do 500 mjesta za krupnu stoku.

IV Završne odredbe

Član 8.

Nadležno ministarstvo može na zahtjev zainteresovanih subjekata koji žive na području rada nekog od pogona i postrojenja ili stručne komisije koja vrši uviđaj na terenu, zahtijevati obezbjeđenje okolinske dozvole i ako se taj pogon ne nalazi na popisu pogona i postrojenja iz člana 3 ovog pravilnika.

Za veće kapacitete od navedenih nadležnost je FBiH odnosno Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša. (Zakon o zaštiti okoline, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti vode, Zakon o upravljanju otpadom i drugi niz zakona vezano za ovu vrstu djelatnosti).”

U raspravi učestvovali vijećnici Kaser Vedran, Huskić Kasim, Solo Fahir i Subašić Senad.

Nakon rasprave, vijećnik Huskić Kasim se izjasnio da odustaje od predloženog Amandmana.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

 1. Općinski načelnik i općinske službe će pratiti primjenu člana 25. Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Tešanj, a po procjeni predložiti izmjenu ovog člana u toku izrade, a po potrebi i prije donošenja novog Prostornog plana općine.

 2. Najkasnije do kraja 2018.godine Općinski načenik će informisati Općinsko vijeće o efektima primjene novih odredbi Prostornog plana.

 3. Općinsko vijeće traži veći angažman inspekcijskih organa na provođenju zakonskih i okolinskih propisa u poljoprivrednoj djelatnosti.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Tešanj.

Ad. 10

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2017.godinu.

Dva vijećnika nisu glasala.

Ad. 11

U raspravi o Informaciji o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama učestvovali vijećnici: Pašić Danijel, Solo Fahir, Hodžić Sedina, Alić Hajrudin i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

Ad. 12

Pomoćnik Općinskog načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Informaciju o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa.

U raspravi učestvovali vijećnik Hodžić Enes i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa.

Vijećnik Alić Hajrudin napustio sjednicu u 17,16 sati.

Ad.B

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

O inicijativi vijećnika Hodžić Enesa u vezi poduzimanja radnji u cilju sanacije i rušenja dotrajalih objekata, otvorena rasprava u kojoj su učestvovali vijećnici Hodžić Enes, Subašić Senad i Općinski načelnik.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se inicijativa vijećnika Hodžić Enesa koja glasi: „Da nadležne općinske službe poduzmu neophodne radnje u cilju sanacije ili rušenja objekta u privatnom ili društvenom vlasništvu, koji svojim dotrajalim stanjem, predstavljaju opasnost za živote građana ili njihovu imovinu.“

Vijećnik Hodžić Enes u vezi inicijative od 27.11.2017.godine, o ukrašavanju javnih površina, objekata...koje doprinosi obilježavanju Nove godine, se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom.

Po ovoj inicijativi otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali vijećnici: Hodžić Enes, Kaser Vedran, Subašić Senad, Hrnjić Muris i Općinski načelnik.

Nakon rasprave, Općinsko vijeć sa 7 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 14 glasova „UZDRŽAN“ nije prihvatilo inicijativu vijećnika Hodžić Enesa koja glasi: „Općinsko vijeće Tešanj podržava ukrašavanje javnih površina i privatnih objekata, parkova, ulica kao i druge slične aktivnosti koje doprinose obilježavanju Nove godine.“.“

Deljkić Nerminu vezi inicijative o izdavanju uvjerenja o stažu i radnom iskustvu, se izjasnio da je zadovoljan odgovorom Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje koji je vijećnicima dostavljen u materijalima za 13.sjednicu Vijeća.

Vijećnik Nermin Deljkić je postavio dvije vijećničke inicijative:

 1. Predlaže se Općinskom načelniku da uputi prijedlog prema MZ-a i JKP Rad da se na svim javnim površinama, okupljalištima građana, kako mladih tako i starijih generacija, instališu „EKO“ ostrva.

 2. Da se u redovnoj informaciji o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj, OV Tešanj, kao prijedlog, u informaciji o boračkim udruženjima od posebnog značaja, dostavljaju imena korisnika sredstava po svim osnovama.

Vijećnik Šemsudin Klepić je postavio sljedeću inicijativu: „Preporučuje se Općinskom načelniku da u okviru svojih nadležnosti, višim nivoima vlasti (Kantona ili Federacije) uputi zahtjev za izmjenu načina regulisanja saobraćaja na raskrsnici Ćatin greb, na način da znak sa prvenstvom prolaza bude postavljen na pravcu Karadaglije-Tešanj, a da na pravac Novi Šeher-Tešanj bude postavljen znak „STOP“, s ciljem osiguranja bezbijednog odvijanja saobraćaja i zaštite života i imovine.“

Vijećnik Kaser Vedran je postavio sljedeću vijećničku inicijativu: „Da se u redovnoj informaciji o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem službe za boračko invalidsku zaštitu. OV Tešanj, kao prilog dostavljaju imena korisnika prava po svim osnovama.“

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnik Jupić Miranoje postavio sljedeće vijećničko pitanje koje glasi:

„Postavljam vijećničko pitanje vezano za informaciju o finansijskom izvještaju JOB-a Tešanj za period od 2015 do 2017.godine. Molim Vas, da mi dostavite navedeni izvještaj, sa jasnim utroškom finansijski sredstava kako po stavkama tako i po imenu i prezimenu osoba ili dešavanja-događaja, koje ste obilježavali u navedenom periodu.

Vijećnik Solo Fahir postavio sljedeće vijećničko pitanje:

 1. Koja je procedura izrade programa sadržaja manifestacije Dani grada Tešnja?

 2. Koji su kriteriji da se neki sadržaj uvrsti?

Vijećnik Amir Piro u vezi odgovora na vijećničko pitanje nisko postavljenih oluka i streha u Titovoj ulici se izjasnio da su djelimično zadovoljni odgovorom, te postavio dodatno koje glasi:

„Ko je obavezan da preduzme mjere koje su navedene u odgovoru na naše predhodno pitanje? Nadležna služba ili vlasnici objekata? Da li je predviđen nadzor nad aktivnostima koje će biti preduzete u cilju provođenja mjera navedenih u odgovoru?“

Vijećnik Amir Piro postavio je sljedeće vijećničko pitanje:

 1. Zašto sve Javne ustanove i Javna preduzeća, čiji je osnivač općina Tešanj, ne posjeduju sopstvene WEB stranice?

 2. Zašto Javne ustanove i Javna preduzeća koje posjeduju sopstvene WEB stranice, javno ne objavljuju planove javnih nabavki?

Vijećnik Amir Piro je postavio vijećničko pitanje u vezi rada JOB-a „Unija veterana“ Tešanj:

 1. Kada je posljednji put održana Skupština JOB-a – Unija veterana Tešanj i koliko puta je održana skupština navedenog udruženja od 2007. do 2017.godine?

 2. Ko je trebutno predsjednik JOB „Unija veterana“ Tešanj, ko podpredsjednik a ko sekretar?

 3. Kada i na koji način su izabrani trenutni rukovodioci JOB „Unija veterana“ Tešanj (predsjedni, podpredsjedni i sekretar i dr.)

 4. Da li čelni ljudi JOB – „Unija veterana“ Tešanj dobijaju novčanu naknadu i koliko ona iznosi?

 5. Koji su članovi upravnog odbora JOB – „Unija veterana“ i na koji način i kada su izabrani u upravni odbor?

Vijećnik Nermin Deljkić je postavio sljedeće vijećničko pitanje:

 1. Da li je rješavanje oborinskih voda na putu Medakovo-Šije rađeno po projektu?

 2. Da li je izvođaču radova plaćeno za učinjeni posao?

 3. Ko snosi odgovornost u slučaju pojave klizišta izazvanih odstupanjem od utvrđene projektne dokumentacije prikupljanja oborinskih voda?

Vijećnik Nermin Deljkić je postavio sljedeće vijećničko pitanje:

Šta se dešava sa procedurom imenovanja Direktora u JU Dom zdravlja Tešanj, i zašto procedura još nije završena?

Vijećnik Danijel Pašić postavio sljedeće vijećničko pitanje:

 1. Da li postoje kriteriji za odlazak na banjsko liječenje pripadnika boračkih populacija?

 2. Da li pojedinci imaju privilegovan položaj, pa su redovni korisnici usluga banjskog liječenja?

 3. Da li postoje spiskovi, unazad 10 godina, korisnika usluga banjskog liječenja?

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad trinaeste sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:50 h.

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.