Prijava
Četvrtak 9.7.2020
Događaji:
Pretraga

Broj: 02-34-1-1553/14

Datum: 06.05.2014. godine


Na osnovu člana 23. i 30. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj 49/05) i člana 30. Statuta Općine Tešanj(„Službeni glasnik Općine Tešanj“ broj 11/07) Općinski načelnik objavljuje

 

 


JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos u Općinu Tešanj


Referent za stručno-operativne poslove katastra - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme do 2 (dvije) godine.


Opis poslova

radi geodetsko-tehničke poslove na premjeru zemljišta; stara se o planovima, katastarskom operatu, arhivi te ostalim podacima starog i novog premjera; radi poslove identifikacije parcela starog premjera i unošenje istih u “tabelu podataka starog premjera”; unosi podatke starog premjera na odgovarajuće podloge novog premjera, unosi u spisak promjena podatke o izvršenoj harmonizaciji (uskađenju); izrađuje Prijavni list "A" i kopiju katastarskog plana za zemljišnu knjigu; vrši identifikaciju parcela na terenu, vrši uvid u katastarske planove i katastarski operat; izrađuje kopije katastarskih planova; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.


Posebni uslovi

 • SSS – geodetskog smjera; 6 mjeseci radnog iskustva; položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru; vozačka dozvola "B" kategorije.


Opći uslovi

Svi kandidati dužni su ispuniti opće uslove iz člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,

 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

 • da se na njih ne odnose odredbe člana IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine.


Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti (original ili ovjerenu kopiju):

 • biografiju, adresu i kontakt telefon,

 • uvjerenje o državljanstvu,

 • kopiju lične karte,

 • dokaz o stručnoj spremi,

 • uvjerenje o radnom iskustvu,

 • dokaz o poznavanju rada na računaru

 • kopiju vozačke dozvole,

 • ovjerenu izjavu da nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od dvije godine prije objavljivanja javnog oglasa na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,

 • ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen/a članom IX. 1 Ustava BiH,

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu, (kandidati koji nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos).


O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati koji ispunjavaju uslove, bit će naknadno obaviješteni.

Kandidati koji budu ispunjavali sve potrebne uslove Javnog oglasa i budu izabrani na radno mjesto dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ranog mjesta na koji su se prijavili.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave. Prijave sa potrebnim dokumentima slati preporučeno na adresu Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 11. sa naznakom za „Javni oglas za prijem uposlenika“ ili predati na šalter salama Općine Tešanj .

 

Napomena: Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljeno:

 1. Web stranica Općine

 2. Arhiva


OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. Sc. Suad Huskić, profesor