Prijava
Utorak 7.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («Sl.novine Ze-do kantona», broj: 1/14) Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj objavljuje:

 

J AV N I P O Z I V

 

Strankama u postupku za uvid u Idejni projekat: ''Rekonstrukcija i asfaltiranje puta kroz Nove Miljanovce, K.O.D.Miljanovci, općina Tešanj'', općina Tešanj,

U Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj vodi se postupak izdavanja urbanističke saglasnosti za rekonstrukciju i asfaltiranje puta kroz Nove Miljanovce, općina Tešanj a preko parcela navedenih u identifikaciji parcela broj: 06-30-2212/18 od 13.04.2018.godine. Ovim putem obavještavaju se stranke u postupku da će u periodu od 23.04.2018. godine do 30.04.2018.godine, u Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 10, u vremenu od 14 do 16 h, biti omogućen uvid u Idejni projekat: ''Rekonstrukcija i asfaltiranje puta kroz Nove Miljanovce, K.O.D.Miljanovci, općina Tešanj''

  • Objekat: Rekonstrukciju i asfaltiranje puta kroz Nove Miljanovce, općina Tešanj

  • Investitor: Mjesna zajednica Novi Miljanovci

  • Mjesto gradnje: Novi Miljanovci

U skladu sa članom 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («Sl.novine Ze-do kantona», broj: 1/14) , pozivaju se stranke u postupku da izvrše uvid u navedeni projekat.

 

PRILOG: Identifikacija parcela broj: 06-30-2212/18 od 13.04.2018.godine.

 

(Kontakt osoba: Nermina Bešlagić, telefon: 650-022, lokal 157)

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Nadir Medarić, dipl. ing. geodezije