Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

 

Usluge                                                           

 

Odjeljak I:      UGOVORNI ORGAN

 

I.1.      PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANAOrganizacija:

Općina Tešanj

Kontakt-osobe:

Zijad Spahić – za proceduru javne nabavke, Samir Brka – za tehnički dio predmeta nabavke

Adresa:

Trg Alije Izetbegovića, broj 11

Poštanski broj:

74260

Grad:

Tešanj

Identifikacioni broj:

4218328550008

Telefon:

032 650-022

Faks:

032 650-220

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.opcina-tesanj.ba

I.2.      VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN)

I.2.a     upravni organ              na lokalnom nivou

 

Odjeljak II:    PREDMET UGOVORA

II.1      VRSTA UGOVORA:

Usluge                                                          

II. 2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN)

(ukoliko je primjenjivo)

Ne        za Lot 1 i Lot 2

Da        za Lot 3 i Lot 4

II.3.     NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA

Bankarske usluge za potrebe Općine Tešanj

II. 4.    OPIS PREDMETA UGOVORA:

Lot 1 – Pružanje usluga platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom i vođenje depozitnog računa,

Lot 2 – Vođenje računa namjenskih sredstava sa platnim prometom u zemlji,

Lot 3 – Oročenje novčanih sredstava (depozit do 1 godine),

Lot 4 – Oročenje novčanih sredstava (depozit do 2 godine).

II. 5.    PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)

Lot 1 – 6.000,00 KM (na godišnjem nivou),

Lot 2 – 600,00 KM (na godišnjem nivou),

Lot 3 – 2,5 % (na godišnjem nivou),

Lot 4 – 4,5 % (na godišnjem nivou).

Odjeljak III:   POSTUPAK

 

III. 1.  VRSTE POSTUPKA:

Otvoreni                                                                                           

III. 2.  KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34  ZJN):

(a)        Samo najniža cijena (za Lot 1 i Lot 2)                                                                      

(b)       Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu) (za Lot 3 i Lot 4)                                                                                    

1)

Prosječna kamatna stopa na godišnjem nivou

- učešće

100 %

 

Odjeljak IV:   DODJELA UGOVORA

 

IV. 1.   NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA

 

Broj ugovora:              02-49-1-4936-25/09   za LOT 1

Broj ugovora:              02-49-1-4936-27/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)

Broj ugovora:              02-49-1-4936-28/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)

Organizacija:

„Vakufska banka“ d.d. Sarajevo

Adresa:

Maršala Tita 13

Poštanski broj:

71000

Grad:

Sarajevo

Identifikacioni broj:

4200142020002

Telefon:

033 280-100

Faks:

033 655-267

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.vakuba.ba

 

Broj ugovora:              02-49-1-4936-31/09   za LOT 2

Organizacija:

„Raiffeisen bank“ d.d. BiH, Sarajevo

Adresa:

Zmaja od Bosne bb

Poštanski broj:

71000

Grad:

Sarajevo

Identifikacioni broj:

4200344670009

Telefon:

033 287-422

Faks:

033 287-587

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.raiffeisen.at

 

Broj ugovora:              02-49-1-4936-23/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)

Broj ugovora:              02-49-1-4936-24/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)

Organizacija:

„NLB Tuzlanska banka“ d.d. Tuzla

Adresa:

Maršala Tita 34

Poštanski broj:

75000

Grad:

Tuzla

Identifikacioni broj:

4209039610001

Telefon:

035 259-236

Faks:

035 302-802

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www. nlbtuzlanskabanka.ba

Broj ugovora:              02-49-1-4936-34/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)

Broj ugovora:              02-49-1-4936-35/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)

Organizacija:

„Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo

Adresa:

Trg djece Sarajeva bb

Poštanski broj:

71000

Grad:

Sarajevo

Identifikacioni broj:

4200375980006

Telefon:

033 275-100

Faks:

033 203-122

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.bbi.ba

 

Broj ugovora:              02-49-1-4936-29/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)

Broj ugovora:              02-49-1-4936-30/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)

Organizacija:

„UNICREDIT BANK“ d.d. Mostar

Adresa:

Ul. Kardinala Stepinca bb

Poštanski broj:

88000

Grad:

Mostar

Identifikacioni broj:

4227162980008

Telefon:

036 356-252

Faks:

036 356-511

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.unicreditbank.ba

 

 

IV.2.    INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNIŽOJ / NAJVIŠOJ
CIJENI PRIMLJENIH PONUDA

 

Cijena najuspješnije ponude:

za LOT 1         -           4.080,00 KM

za LOT 2         -           109,00 KM

za LOT 3         -           3,475 %

za LOT 4         -           5,25 %

 

Cijena najniže ponude:                                         /                 najviše ponude:

za LOT 1      -             4.080,00 KM         /                9.500,00 KM

za LOT 2      -             109,00 KM            /                490,00 KM

za LOT 3      -             3,475 %                /                1,53 %

za LOT 4      -             5,25 %                  /                3,30 %

 

IV. 3.   PODUGOVARANJE

Da li se predviđa podugovaranje?

Da       Ne      

 

Odjeljak V:    DODATNE INFORMACIJE

V.1.     DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

30.12.2009. godine – „Vakufska banka“ d.d. Sarajevo, „Raiffeisen bank“ d.d. BiH, Sarajevo, „NLB Tuzlanska banka“ d.d. Tuzla i „UNICREDIT BANK“ d.d. Mostar

07.01.2010. godine – „Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo

V.2.     BROJ PRIMLJENIH PONUDA

 

Broj Lot-a:

1

2

3

4

Broj primljenih ponuda:

5

5

4

4

V.3.     DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
“SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”?

Da       Ne      

 

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavještenja:

 

Broj obavještenja

1-12-16241-09

u "Službenom glasniku BiH" br.

87/09

objavljenom dana

09.11.2009. g

 

 

DOSTAVLJENO:

  1. Službeni glasnik BiH (JP NIO Službeni list BiH, Ul. Magribija broj 3, 71000 Sarajevo),
  2. web-stranica Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),
  3. Oglasna tabla Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),
  4. arhiva.

 

 

POMOĆNIK

OPĆINSKOG NAČELNIKA:

___________________________

HAMZALIJA Hojkurić, dipl. oec.