Prijava
Četvrtak 2.4.2020
Događaji:
Pretraga

Služba civilne zaštite Općine Tešanj, prema planu preventivnog čišćenja korita rijeka i potoka na području općine Tešanj u prethodnom periodu je uradila sljedeće:
- Čišćenje korita vodotoka u MZ Rosulje u Ristićima dužine cca 400 m,
- Čišćenje i uređenje korita Radušice kod preduzeća Hidroring,
- Izrada obaloutvrde u koritu rijeke u MZ Dobropolje-Mekiš, kod kuće Kičina,
- Čišćenje korita vodotoka od nanosa šljunka u MZ Dobropolje-Mekiš,
- Sanacija i izrada obaloutvrde i čišćenje Planjske rijeke u MZ Jelah (kod džamije u Mračaju),
- Čišćenje i izvoz nanosa iz pjeskolova kod preduzeća JKP RAD Tešanj.