Prijava
Četvrtak 2.7.2020
Događaji:
Pretraga

Ažurirano, juna 2020. godine

 

OLAKŠICE I POGODNOSTI KOJE NUDI OPĆINA TEŠANJ

 

Odluka o komunalnim taksama

(“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj:4/08, 5/09)

 

Komunalnu taksu na istaknutu firmu ratni vojni invalidi sa preko 50 % invalidnosti plaćaju u iznosu od 50 % od propisane takse, ukoliko je RVI nosilac djelatnosti registrovane kao fizičko lice.

 

Od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu oslobođene su djelatnosti fizičkih lica u oblasti uslužnog zanatstva-tradicionalnih zanata i to: časovničari, obućari, kovači i krečari.

 

Utvrđena komunalna taksa umanjuje se za 50 % ako se firma ističe u drugom polugodištu tekuće godine, odnosno ako se obavljanje djelatnosti okonča u toku prvog polugodišta.

 

 

Odluka o komunalnoj naknadi

(“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj:4/19)

 

Od obaveze plaćanja komunalne naknade oslobođeni su:

 • javna komunalna preduzeća,
 • slobodne zone i korisnici slobodnih zona,
 • korisnici stalne socijalne pomoći za stambene prostore,
 • vlasnici odnosno korisnici nedovršenih/neuslovnih prostora,
 • Općina Tešanj i mjesne zajednice,
 • Crkve i vjerske zajednice za objekte i prostore koji služe za vjerske potrebe,
 • Udruženja i fondacije (nevladine organizacije, udruženja građana, sportski kolektivi).

Pravo oslobađanja od obavze plaćnja komunalne naknade ne mogu ostavariti pobrojane kategorije obveznika ako su poslovni, stambeni i drugi prostor na kome imaju vlasništvo ili pravo raspolaganja dati u zakup ili na privremeno korištenje drugim licima.

 

 

Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj:9/19)

 

Odlukom se utvrđuju pogodnosti investitorima koji na njenom području započinju izgradnju poslovnog objekta, uzimaju u zakup poslovni prostor ili započinju obavljanje djelatnosti koje u svojim proizvodnim i uslužnim procesima koriste napredne informacione tehnologije, CNC mašine ili izradu programskih aplikacija za rad mašina i druge digitalne namjene. Pogodnosti koje će Investitor koristiti odnose se na oslobođanje od plaćanja taksa i naknada koje su propisane općinskim odlukama i to:

 1. a) Općinska administrativna taksa i naknada,
 2. b) Taksa na svaku istaknutu firmu,
 3. c) Priključna taksa za vodovod i kanalizaciju,
 4. d) Priključna taksa na toplovodnu mrežu,
 5. e) Komunalna naknada,
 6. f) Naknada za uređenje,
 7. g) Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
 8. h) Naknada za vatrogastvo

 

Pogodnosti po osnovu oslobađanja od plaćanja komunalne takse na svaku istaknutu firmu, već su propisane Odlukom o komunalnim taksama (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 4/08 i 5/09).

 

 

Link: http://www.opcina-tesanj.ba/biznis/propisi