Login
Friday 10.4.2020
Live ticker:
Search
 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2015. godine, Izvjestaj_izvrsenje1    Izvjestaj_izvrsenje2

 2. Informacija o rezultatima Studije izvodivosti za projekat izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za tri općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke za utvrđivanje općeg interesa za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,Centralno postrojenje_Krasevo      graficki prikaz

 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata Općine Tešanj i Općinskog pravobranilašva  odluka_koeficijenti

 5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnadbijevanja “Vodovod Roše”, odluka_vodovod rose

 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama, odluka_administrativne takse

 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2015. godine,

 8. Rješenje o razrješenju Predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj, Rjesenje

 9. Rješenje o imenovanju komisije za provođenje procedura izbora članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova u 2015.godini, Rjesenje

 10. Informacija o stanju predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Tešanj.   informacija

 • Dopuna informacije o turističkim potencijalima i radu Turističke zajednice - ured Tešanj, Informacija_turisticki potencijali

 • Informacija o funkcionisanju projekta zbrinjavanja pasa u urbanim sredinama općine Tešanj. Informacija         

 

Vijećnička pitanja i inicijative

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu, Budzet_izmjene_i_dopune

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu, Izmjene_odluka_izvrsenje

 3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata, odluka_kreditno_zaduzenje

 4. Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja, odluka_socijalno_zbrinjavanje

 5. Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja", odluka

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Poslovna zona Glinište“ općina Tešanj, odluka_gliniste

 7. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodbom u Mekišu, odluka_mekis

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa u Poslovnoj zoni “Bukva”, konkurs_bukva

 9. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Ljetiniću, prodaja_zemljista_ljetinic

 10. Prijedlog Odluke Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom kod Hotela u Tešnju, prodaja_zemljiste_hotel

 11. Informacija o realizaciji zaključka Općinskog vijeća o oslobađanju od plaćanja kamata u postupcima izvršenja. informacija_realizacija_zakljuckaOV

 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem, komisija_prodaja_zemljista

 13. Prijedlozi Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za ravnopravnost polova, Komisije za predstavke i prijedloge, Statutarne komisije i Zakonodavno pravne komisije Općinskog vijeća Tešanj. komisija_ravnopravnost_polova      komisija_predstavke_prijedlozi   statutarna_komisija    zakonodavo_pravna_komisija

1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2014. godinu: javna preduzeca

2. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2014. godinu: javne ustanove

Odgovore na vijećnička pitanja i inicijative pogledajte ovdje

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2014. godinu,   2014     Izvjestaj_2014 

 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2015. godine   izvjestaj_I kvartal_2015

 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni regulacionog plana “Poslovna zona Glinište”, prijedlog_poslovna zona gliniste

 4. Prijedlog Odluke o priznanjima Općine Tešanj, odluka_priznanja

 5. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta vode za piće „ROSSA“ Ljetinić,  odluka_rossa    izvjestaj sa javne rasprave

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama, odluka_saobracaj

 7. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2014/2015.godina informacija_zimsko

 8. Informacija o organizovanju i funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2014. godinu,  informacija

 9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu, BIZ_informacija

 10. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2014.godinu.  informacija_UG

 

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati ovdje