Login
Monday 25.5.2020
Live ticker:
Search
 1. Informacija o realizaciji strateških dokumenata općine Tešanj,  informacija realizacija strategije 2013.pdf

 2. Prijedlog Odluke o formiranju Popisne komisije općine Tešanj za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, odluka o imenovanju komisije za popis.pdf

 3. Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore u RP "Poslovna zona" Bukva, odluka o pogodnostima za investitore.pdf

 4. Prijedlog Odluke o prenosu prava na nekretninama,  odluka o prijenosu prava na nekretninama.pdf

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina, javne povrsine.pdf

 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu počasnih naziva, komsija za dodjelu poansnih naziva 2013.pdf

 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, rjesenje_dodjela.pdf

 8. Prijedlog Zaključka o obustavi postupka po zahtjevu JP "Šumsko-privredno društvo" ZDK d.o.o. Zavidovići. spd-obustava-.pdf

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH, toplana_izmjena_odluke.pdf

 2. Informacija o radu javnih preduzeća kojima je osnivač općina Tešanj za 2012.godinu,  informacija o posl. jp_2012.pdf

 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za pitanja mladih, rjesenje-komisija mladi.pdf

 4. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta po zahtjevu mjesne zajednice Oraš Planje,  o-planje-.pdf

 5. Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine "Metalskop-u" d.o.o. Tešanjka, rjesenje-metalskop-.pdf

 6. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u zakup na lokalitetu zvanom "Ljeskovac", ljeskovac.pdf

 7. Informacija o stepenu realizacije projekta "Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda na području općine Tešanj" /WATSAN FBiH/, informacija_kanalizacija_ov.pdf

 8. Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2012. godini,  informacija o zastiti od pozara 2012.pdf

 9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,  informacija sluzba biz 2013.pdf

 10. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2012/2013 godina  izvjestaj o zimskom odrzavanju.pdf

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu, izvrsenje_2012.pdf         izvjetaj_2012.pdf

 2. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena Regulacionog plana ''CENTAR'' Jelah, općina Tešanj, prijedlog odluke_izmjena rp jelah.pdf    izvjestaj_javna rasprava_nacrt izmjena rp centar-jelah.pdf

 3. Prijedlog Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2013.godini,  odluka_izmjena_poljoprivreda.pdf

 4. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2012.godinu,  informacija o radu ju 2013.pdf

 5. Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području Općine Tešanj za 2012. godinu,   informacija_zatita i spasavanje_2012.pdf

 6. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata prijedlog Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje za postavljanje bisti Huso Hodžić i Musa Ćazim Ćatić, prijedlog zakljucka_postavljanje bisti.pdf          prijedlog lokacije_biste.pdf

 7. Prijedlog Zaključka po čl. 25 Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu "UNO" d.o.o. Tešanj. zakljucak_uno.pdf

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018, prijedlog odluke o usvajanju strategije razvoja opcine.pdf   izvjetaj javna rasprava strategija-final.pdf  strategija opcine tesanj 2018_prijedlog.pdf

 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspodjele budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata, izmjena i dopuna odluke o kapitalnim ulaganjima -prijedlog.pdf

 3. Prijedlog Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2013.godinu, odluka_lista_kapitalnih 2013.pdf

 4. Prijedlog Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2013.godini,  odluka_poljoprivreda.pdf izvjestaj_rasprava_poljoprivreda.pdf     program_poljoprivreda_2013.pdf

 5. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj, prosjecna grad .cijena.pdf

 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog cjevovoda u Mjesnoj zajednici Miljanovci, javni interes-2013-.pdf   spisak-cjevovod-15-03-.pdf

 7. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2012.godinu, izvjestaj za 2012_pravobranilastvo.pdf

 8. Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2012.godinu, informacija nvo.pdf

 9. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2012.godinu. informacija o radu mz.pdf

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama, odluka_saobracaj.pdf

  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, odluka o nazivima ulica-izmjena i dopuna-prijedlog.pdf    izvjestaj sa javne rasprave_ odluka nazivi ulica.pdf

  3. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2012. godine, izvjestaj.pdf

  4. Informacija o realizaciji Urbanističkog projekta Centar – Tešanj, informacija o realizaciji up-a tesanj-centar.pdf

  5. Informacija o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Tešanj (01-03-1-864-3/12, od 30.03.2012.) preuzimanje i zadržavanju osnivačkih prava nad JZU Opća bolnica Tešanj, informacija_bolnica.pdf

  6. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine Kargić Nisvetu iz Tešnja, kargic-14-02-.pdf

  7. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2012. godinu, informacija o radu suda_2012.pdf

  8. Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Tešanj za 2012. godinu i „radu na crno“ na području općine Tešanj. zavod za zaposljavanje_2012.pdf