Login
Sunday 31.5.2020
Live ticker:
Search

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak 28.02.2019. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 26. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija za 2019.godinu,
 3. Prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja sportsko rekreacionog centra u Orašje Planjama, općina Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi "MADI" d.o.o. Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj 5/35 u Poslovnoj zoni Bukva,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 1128/18 k.o. Miljanovci Donji neposrednom pogodbom,
 7. Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi,
 8. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,
 9. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2018.godinu.

 

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 25. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 02.03.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.03.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.