Login
Saturday 4.7.2020
Live ticker:
Search

Z A P I S N I K

SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 15.6.2015. GODINE (PONEDJELJAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 24 vijećnika. (Vijećnici koji su najavili kašnjenje: Ekrem Ajanović prisutan od 14:03 sata, Fahrudin Omerbašić od 14:14 sati, Boban Kršić od 14:24 sata, Fuad Šišić od 15:55 sati).

Odsustan vijećnik Mirza Unkić (najavio odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 31. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

 

Ad. A

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Ad. B

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 2 glasova “PROTIV” i bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 30. (tematske) sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Dnevni red

U raspravi učestvovali vijećnik Vedran Kaser, Adnan Lihić i Općinski načelnik.

Vijećnik Vedran Kaser je u svom izlaganju napomenuo da će Klub vijećnika SDP prihvatiti prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odlikovanja i druga javna priznanja općine Tešanj, ako bude dozvoljeno da se može amandmanski djelovati na isti.

Nakon pauze u radu Vijeća, koja je trajala je od 14:20 do 14:26 sati, predsjedavajući je konstatovao da se prijedlog vijećnika Vedrana Kasera za amndmansko djelovanje na prijedlog rješenja prihvata uzimajući u obzir da su zbog hitnosti postupka materijali dostavljeni pred početak sjednice.

Na prijedlog Predsjedavajućeg Vijeća, Općinsko vijeće je sa 21. glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

Da se u dnevni red kao 14.tačka uvrsti prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odlikovanja i druga javna priznanja općine Tešanj.

 

Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće je sa 21. glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

Da se u dnevni red kao 4 tačka uvrsti prijedlog Odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u Budžetu općine Tešanj.

 

Prijedlog vijećnika Vedrana Kasera da se 3.tačka, Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata, skine sa dnevnog reda, Općinsko vijeće sa 5 glasova “ZA”, 10 glasova “PROTIV”, 7 glasova “UZDRŽAN”, nije prihvatilo

Prijedlog vijećnika Vedrana Kasera da se 3. tačka, Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata, uvrsti kao 1. tačka dnevnog reda, Općinsko vijeće sa 5 glasova “ZA”, 7 glasova “PROTIV” 10 glasova “UZDRŽAN”, nije prihvatilo.

Prijedlog vijećnika Vedrana Kasera da se 5.tačka, Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja pretvori u Nacrt, Općinsko vijeće sa 6 glasova “ZA”, 7 glasova “PROTIV” , 9 glasova “UZDRŽAN”, nije prihvatilo

 

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

 3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata,

 4. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u Budžetu općine Tešanj,

 5. Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

 6. Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja",

 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Poslovna zona Glinište“ općina Tešanj,

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodbom u Mekišu,

 9. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa u Poslovnoj zoni “Bukva”,

 10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Ljetiniću,

 11. Prijedlog Odluke Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom kod Hotela u Tešnju,

 12. Informacija o realizaciji zaključka Općinskog vijeća o oslobađanju od plaćanja kamata u postupcima izvršenja,

 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

 14. Prijedlozi Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za ravnopravnost polova, Komisije za predstavke i prijedloge, Statutarne komisije, Zakonodavno pravne komisije Općinskog vijeća Tešanj i prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odlikovanja i druga javna priznanja Općine Tešanj.

Ad. 1, Ad. 2

Pomoćnik Općinskog načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2015.godinu i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu.

Na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2015.godinuOpćinski načelnik je uputioamandman koji glasi: Stavka „Opremanje civilne zaštite, jedinica i službi iz sredstava posebne naknade“, ekonomski kod 821300, umanjuje se 100.000,00 KM tako da ukupno iznosi 250.000,00 KM, s druge stavka „Interventne i preventivne mjere - otklanjanje posljedica poplava i sprečavanje nastanka novih šteta“, ekonomski kod 613714-2404, uvećava se za 100.000,00 KM, tako da ukupno iznosi 255.000,00 KM.

U raspravi učestvovali vijećnici: Emir Unkić, Velid Joldić, Ekrem Ajanović, Vedran Kaser, Amir Dujsić, Kasim Huskić, Zaim Hadžan, Vahdet Hrvić, Senad Subašić, Adnan Lihić, Fadil Halilović i Općinski načelnik.

O amandmanu Općinskog načelnika nije bilo izjašnjavanja – on je postao sastavni dio Odluke.

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2015.godinu

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu

Ad. 3

U raspravi o Prijedlogu Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekataučestvovali vijećnici Emir Unkić, Vedran Kaser i Općinski načelnik

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata.

Ad. 4

Općinski načelnik je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u Budžetu općine Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici: Emir Unkić i Fadil Halilović.

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u Budžetu općine Tešanj.

Pauza u radu vijeća trajala je od 15:55 do 16:10 sati.

Ad. 5

Pomoćnik načelnika Azra Muslija je dodatno obrazložila Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.

Na ovaj prijedlog vijećnik Fadil Halilović uputio je amandman koji glasi: „Predlažem izmjenu teksta prijedloga Odluke u članu 7. Stav 1. Tačka 2. Koji glasi: Tehničke standarde i veličinu stambene jedinice iz prethodnog stava, briše se riječ „propisuje“ , upisati riječ „utvrđuje“ Općinsko vijeće posebnom odlukom.“

O amandmanu nije bilo izjašnjavanja, s obzirom da je prihvaćen od strane predlagača.

U raspravi o ovom prijedlogu Odluke učestvovali vijećnici: Munevera Alić, Kasim Huskić,Fadil Halilović i Općinski načelnik.

Vezano za ovaj prijedlog odluke kao i za Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja" Senad Huremović je predsjedavajućem Vijeća, predsjednicima Klubova vijećnika i Općinskom načelniku prije početka sjednice dostavio dopis sa primjedbom da se u pripremi ovog prijedloga Odluke nije obavijestio organ mjesne zajednice. U dopisu je predložio da se odgodi izjašnjavanje o ovoj odluci, i da se to uradi na narednoj sjednici, kako bi se pribavilo mišljenje MZ. Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da je stranci u telefonskom razgovoru dao obrazloženje prijedloga Odluka, da je donošenje ovih odluka ustvari preduslov koji se mora ispuniti da bi mogli upututi verifikovanu aplikaciju za ovaj projekat, te da su svi i vijećnici i Načelnik spremni da poštuju odluke, volju i mišljenja mjesnih zajednica i svih ostalih... Stranka se izjasnila da prihvata obrazloženje i da je saglasna da predsjedavajući Vijeća to javno iznese na sjednici Vijeća.

Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.

 

Ad. 6

U raspravi o Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja", učestvovao vijećnik Vedran Kaser.

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja seo Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja".

Ad. 7

Pomoćnik Općinskog načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Poslovna zona Glinište“ općina Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnik Vedran Kaser, pomoćnik Načelnika Nadir Medarić i Općinski načelnik.

 

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Poslovna zona Glinište“ općina Tešanj.

 

Ad. 8, Ad. 9, Ad. 10, Ad. 11,

 

Pomoćnik Općinskog načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložioPrijedloge Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodbom u Mekišu, Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa u Poslovnoj zoni “Bukva”, Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Ljetiniću i Prijedlog Odluke Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom kod Hotela u Tešnju.

U raspravi učestvovali vijećnici: Zaim Hadžan, Fadil Halilović, Adnan Lihić, zamjenik Općinskog pravobranioca Arijana Brkić i Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedloge Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodbom u Mekišu.

 

Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

Usvaja se Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa u Poslovnoj zoni “Bukva”.

Općinsko vijeće je sa 18 glasa “ZA”, 6 glasova “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja sePrijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Ljetiniću.

Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom kod Hotela u Tešnju.

(Vijećnik Haris Jašić napustio sjednicu u 16:57 sati).

Ad. 12

Zamjenik pravobranioca Arijana Brkić je dodatno obrazložila Informaciju o realizaciji zaključka Općinskog vijeća o oslobađanju od plaćanja kamata u postupcima izvršenja.

U raspravi učestvovali vijećnici: Vedran Kaser, Adnan Lihić, Fadil Halilović. Emir Unkić, Senad Subašić.

 

(Vijećnik Piro Amir napustio sjednicu u 17:05 sati).

 

Pauza u radu vijeća trajala od 17:10 do 17:20 sati.

 

Na prijedlog Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

Oslobađaju se od plaćanja kamata sva pravna i fizička lica po svim pokrenutim i pravosnažno okončanim postupcima ukoliko izvrše izmirenje obaveza zaključno sa 30.9.2015.godine.

 

Na prijedlog Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

Oslobađa se od plaćanja kamata “Napredak” d.d. Tešanj po osnovu obaveza po Presudi Pž.102/15 od 20.10.2005.godine, ukoliko glavni dug u cjelosti isplati zaključno sa 30.9.2015.godine.

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

Prima se na znanje Informacija o realizaciji zaključka Općinskog vijeća o oslobađanju od plaćanja kamata u postupcima izvršenja.

Ad. 13

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je sa 22 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem.

Ad. 14

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za ravnopravnost polova, Općinskog vijeća Tešanj.

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je sa 22 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za predstavke i prijedloge Općinskog vijeća Tešanj.

U raspravi o Prijedlozima Rješenja o razrješenju i imenovanju Statutarne komisije i Zakonodavno pravne komisije Općinskog vijeća Tešanj učestvovali su vijećnici: Adnan Lihić, Munvera Alić, Emir Unkić, Ekrem Ajanović, Kasim Huskić, Vedran Kaser, Senad Subašić i Fadil Halilović.

Općinsko vijeće Tešanj je sa 8 glasova “ZA”, 9 glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

Ne prihvata se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Statutarne komisije Općinskog vijeća Tešanj.

Općinsko vijeće Tešanj je sa 9 glasova “ZA”, 8 glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Ne prihvata se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Zakonodavno pravne komisije Općinskog vijeća Tešanj.

U raspravi o Prijedlogu Rješenja o imenovanju Komisije za odlikovanja i druga javna priznanja Općine Tešanj učestvovali vijećnici: Vedran Kaser, Bernadeta Galijašević, Ekrem Ajanović i Emir Unkić.

Na ovaj prijedlog Rješenja amandmane su uputili Klub vijećnika SDP i Klub vijećnika SBiH.

 

Općinsko vijeće Tešanj je sa 22 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

Prihvata se amandman Kluba vijećnika SDP na prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odlikovanja i druga javna priznanja Općine Tešanj koji glasi: U članu I pod rednim brojem 7. briše se Husein Alibalić,nevladin sektor, sport, a piše Željko Kršić, dugogodišnji sportski radnik.

 

Općinsko vijeće Tešanj je sa 9 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” i 9 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

 

ZAKLJUČAK

 

Ne prihvata se amandman Kluba vijećnika SBIH na prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odlikovanja i druga javna priznanja Općine Tešanj koji glasi: U članu I pod rednim brojem 3. briše se Seida Ahmić, član iz nauke i obrazovanja a piše Munevera Alić.

Općinsko vijeće Tešanj je sa 22 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlogu Rješenja o imenovanju Komisije za odlikovanja i druga javna priznanja Općine Tešanj.

Ad.B

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnica Munevera Alić jepostavila dodatnopitanja koje glasi: „Da li su lica: Kokić Adisa, Kadušić Džemal i Turkeš Kenan radno angažovani u JU Domu zdravlja Tešanj, na koji period i na kojim radnim mjestima? Ako su navedena lica radno angažovana u JU Dom zdravlja Tešanj na koji su način angažovani? Da li je bilo raspisianja javnog konkursa za njihov radni angažman i u kojim sredstvima informisanja su konskursi objavljivani? Da li su prijemi u radni angažman ovih lica u skladu sa Odlukom OV Tešanj koja se odnosi na zapošljavanje u javne ustanove i preduzeća?“.

Vijećnik Vedran Kaser je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Zašto Općinski načelnik nije dao saglasnost za održavanje sportskog natjecanja Rally Tešanj 2015. Da li su organizatori bili na vrijeme upoznati sa odgađanjem natjecanja?“.

Općinski načelnik je odgovorio na vijećničko pitanje vijećnika Vedrana Kasera: „Najava za Raly Tešanj 2015. je stigla u općinu Tešanj krajem novembra prošle godine. Mi smo odgovorili da smo saglasni da se ta manifestacija održi u općini Tešanj i za dionicu predložili relaciju od Kahvica do Mekiša, regionalni put kroz Crni Vrh. Predložili smo tu dionicu zato što je ona najmanje opasna za građane. Nakon toga se nije niko javljao do 21. ili 22.5.. Prva varijanta o terminu o kojoj smo razgovarali bila je 6. ili 7. juni. Dvadesetinekog su se pojavili sa zahtjevom da to bude 13. ili 14. Već su bili najavili i ocrtali neke nove dionice ponovo kroz naseljena mjesta. Mi smo već za 13. i 14. imali najavljene zvanične događaje: Međunarodno takmičenje u kickboxu, otvorenje džamije u Raduši...to su neki razlozi, a najvažniji razlog je da je ta relacija određena kroz naseljena mjesta sa čim se nismo slagali još u decembru. Organizator nije postupio po tome iako smo ga ponovo obavijestili o tome niti je bilo odgovora. Uporedo sa tim nije bila pribavljena dozvola policije. Imao sam razgovor sa policijom, ni oni nisu mogli dati podršku toj manifestaciji jer su noć prije 13. imali obezbjeđenje utakmice sa Izraelom u Zenici, a 13. i 14. su već imali rasporede za druge javne događaje. Ja sam ovo i usmeno prenio organizatorima i nisam u potpunosti nikako zadovoljan kako su pristupili ovakvom jednom činu, dakle da organizuju motorely s jedne strane to je javni događaj kojim bi privukli pažnju i oni obično kažu mi smo organizatori ako se nekom nešto desi mi ćemo snositi posljedice. Ja tim stvarima imam drugačiji pristup i ne bih želio da uzimam rizik po građane, stradanje izletanje sa staze u privatne objekte i sl. i zbog toga nismo dali saglasnost“.

Vijećnik Emir Unkić je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li je Skupština MZ Šije usvojila finansijski izvještaj o poslovanju MZ za 2014.godinu, ako nije zašto u Informaciji Općine o radu MZ nije uvrštena ta činjenica?“.

Vijećnik Mirza Unkić je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li je moguće da Služba za katastar, urbanizam, imovinsko pravne poslove Općina Tešanj izda Rješenje za odobrenje gradnje broj: 06-23-2-2725/13 od 18.10.2013.godine na katastarskoj parceli k.č. broj: 507/2 na ime Sarić Rifkije iz Jelaha, bez prethodne saglasnosti stanara koje ovo rješenje direktno ugrožava jer im ometa dolazak autima do stanova i stambeno-poslovnih objekata za koje posjeduju rješenje sa prilazom preko parcele na koju je dato rješenje sa prilogom preko parcele na koju je dato rješenje za gradnju?“

Vijećnik Miralem Starčević je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li Općina Tešanj planira sanirati ogradu na mostu rijeke Usore u Jelahu?“.

Vijećnik Fadil Halilović je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li je Općinski načelnik kao nosilac izvršne vlasti upoznat od strane resorne Općinske službe ili predstavnika lokalne zajednice koja prati stanje lokalne infrastrukture da se u MZ Lepenica na putnom pravcu Jaščišće-Krkalići u neposrednoj blizini porodične kuće Mešić Hasana na jednoj traci nalazi veća količina zemlje kao rezultat klizišta i da isto nije uklonjeno, čime se neposredno ugrožava bezbjednost odvijanja saobraćaja?“

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesetprve sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18 sati i 38 minuta.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.