Login
Saturday 4.7.2020
Live ticker:
Search

Z A P I S N I K

SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 11.9.2015. GODINE (PETAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 23 vijećnika

(vijećnik Amir Piro prisutan od 14:10 sati, a Ekrem Ajanović prisutan od 14:19 sati).

Odsutni vijećnici: Fuad Šišić i Haris Jašić (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Komandir Policijske stanice Tešanj Hajrudin Alić i Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 21 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 33. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Ad. A

Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Predsjedavajući Vijeća Senad Subašić je napomenuo da je na prošloj sjednici vijećnik Vedran Kaser stavio primjedbu da u zapisniku 31.sjednice nije navedeno da je Klub vijećnika SDP u raspravi o dvanaestoj tački dnevnog reda o Informaciji o realizaciji zaključka Općinskog vijeća o oslobađanju od plaćanja kamata u postupcima izvršenja predložio zaključak, da mu je odgovorio da to nije navedeno niti se glasalo iz razloga što je vijećnik to nije postavio kao prijedlog zaključka ni u usmenoj ni u pismenoj formi. Kako bi se otklonile nejasnoće o tome pripremljen je snimak izlaganja vijećnika Vedrana Kasera koji su svi zajedno pregledali.

S obzirom da se vijećnik Vedran Kaser javljao za riječ, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da o tome neće biti provedena rasprava, te ukoliko ima nekih primjedbi mogu se uputiti na način kako je propisano Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Tešanj.

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 4 glasova “PROTIV” , bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Prjedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja",

 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodobom u Mekišu,

 4. Prijedlog Odluke o uspostavi saradnje između Općine Tešanj i Općine Šoštanj u Sloveniji,

 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina,

 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2015. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,

 7. Informacija o završetku školske 2014/2015. godine i upisu učenika u školsku 2015/2016. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

Ad. 1

Pomoćnik Općinskog načelnika Azra Muslija je dodatno obrazložila Prjedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja".

Dana 08.09.2015.godine Općinskom vijeću Tešanj je od Kluba vijećnika SBiH dostavljen Amandman na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja, da se “u članu 4. stav 1. tačka 4. potpuno briše”.

Općinski načelnik je dostavio Mišljenje na Amandman koje glasi:Predloženi amandman nije prihvatljiv, iz razloga što je Općinsko vijeće usvojilo Odluku o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja sa navedenim članom 4. stav 1. tačka 4., a izmjene i dopune dostavljene od strane projekt menadžera, Sekretarijata za provođenje Projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” se ne odnose na član 4. stav 1. tačka 4.

U raspravi učestvovali vijećnici: Munevera Alić, Ekrem Ajanović, Vedran Kaser i Općinski načelnik Suad Huskić.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj sa 2 glasa ”ZA”, 9 glasova ”PROTIV” i 12 glasova ”UZDRŽAN” nije prihvatilo Amandman Kluba vijećnika SBiH.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, 2 glasa “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prjedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja

Ad. 2

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, 1 glasom “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja".

Ad. 3

Pomoćnik Općinskog načelnika Nadir Medarić jedodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodobom u Mekišu.

U raspravi učestvovali vijećnici Boban Kršić, Mirza Unkić i Općinski načelnik.

Vijećnik Boban Kršić je stavio primjedbu da se uz ovakve prijedloge odluka ubuduće dostavljaju skice.

Vijećnik Mirza Unkić je u svom izlaganju predložio zaključak:” Sredstva koja nastanu prodajom zemljišnih parcela potrebno je stavljati na novi konto koji bi bio namijenjen otkupu novih zemljišnih površina kako bismo obezbijedili da u budućnosti možemo dati mogućnost postojećim i novim investitorima koji žele da se šire i prisustvuju na na našoj općini.”

Općinski načelnik je odgovorio na pitanja vijećnika i dodatno obrazložio Prijedlog Odluke.

Nakon toga, vijećnik Mirza Unkić je povukao svoj prijedlog zaključka.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, 1 glasom “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodobom u Mekišu.

Ad. 4

U raspravio o Prijedlogu Odluke o uspostavi saradnje između Općine Tešanj i Općine Šoštanj u Sloveniji učestvovali vijećnici: Munevera Alić i Fadil Halilović.

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o uspostavi saradnje između Općine Tešanj i Općine Šoštanj u Sloveniji.

Ad. 5

O Prijedlogu Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina diskutovao vijećnik Emir Unkić.

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” i 8 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina.

Ad. 6

U raspravi o Informaciji o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2015. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj učestvovali vijećnici: Miralem Starčević, Adem Kurdić, Muhamed Halilović, Amir Dujsić, Fadil Halilović, Velid Joldić, Mirza Unkić i Komandir Policijske stanice Tešanj Hajrudin Alić.

Prijedlog zaključka vijećnika Fadila Halilovića: „da se kao dodatak Informaciji uvrste i predmeti, odnosno broj riješenih predmeta u upravnom rješavanju Odsjeka za administraciju Tešanj, zbog potrebe da se informišu građani Općine Tešanj“, Općinsko vijeće nije usvojilo (11 glasova „ZA“, 4 glasa „PROTIV“ i 8 glasova „UZDRŽAN“).

Nije bilo izjašnjavanja o drugom prijedlogu zaključka vijećnika Fadila Halilovića koji glasi: „Sve informacije koje se dostavljaju OV-u Tešanj na razmatranje, a uz istu nema predstavnika pravnog lica, da se o istoj ne raspravlja kao da nije ni podnešena, uz obavezu da se od strane Općinskog načelnika ili ovlaštenog lica Općine obavijeste o obavezi prisustva sjednici OV-a.“, iz razloga jer je Općinsko vijeće u prošlom sazivu usvojilo isti zaključak, što je napomenio i vijećnik Vedran Kaser u svojoj diskusiji o prijedlogu zaključka.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2015. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

Ad. 7

U raspravi oInformaciji o završetku školske 2014/2015. godine i upisu učenika u školsku 2015/2016. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj učestvovali vijećnici: Amir Piro, Bernadeta Galijašević, Zaim Hadžan, Vedran Kaser, Mirza Unkić, Munevera Alić, Aida Salkić, Fadil Halilović i Općinski načelnik Suad Huskić.

Prijedlog zaključka vijećnika Mirze Unkića: ”Da Načelnik sa Općinskom službom iz ove Informacije izdvoji prioritetne probleme koji se tiču bezbjednosti djece na putu od kuće do škole i od škole do kuće kao i stvori ambijent za normalno odvijanje nastave”, Općinsko vijeće nije prihvatilo (7 glasova „ZA“, 4 glasa „PROTIV“ i 12 glasa „UZDRŽAN“).

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o završetku školske 2014/2015. godine i upisu učenika u školsku 2015/2016. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

Ad.B

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnik Emir Unkić se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje: „Koliko je iznajmljeno praking mjesta kod Musale, po kojoj cijeni i na koji vremenski period?“, i postavio dodatno koje glasi: „Kojim se putem došlo do cijene od 1.119,50 KM za iznajmljivanje 48 m2m, trenutnog parking prostora, na četiri mjeseca?“

Općinski Načelnik je konstatovao da je na to pitanje ranije odgovoreno na koji postupak je parking iznajmljen za korištenje i da nema potrebe ponavljati.

Vijećnik Emir Unkić je postavio i novo vijećničko pitanje koje glasi: „Ko je odgovoran za izazvano klizište na putu Joldići, i da li je klizište izazvano izmjenom projektne dokumentacije, u odnosu na prvobitnu?“

Vijećnik Miralem Starčević je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Koje su poduzete aktivnosti na izgradnju sportskih sala u Osnovnim školama Kalošević, Miljanovci, Šije i Jablanica?“

Općinski načelnik je odgovorio da je već ranije govorio o nadležnosti, da zavisi od Ministarstva i njene spremnosti da uđe u te projekte, a Općina je već dala podršku Ministarstvu.

Vijećnik Amir Piro je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li je u tekućoj godini planirano asvaltiranje dionice lokalnog puta Smreče-Škola u Džemilić Planjama s obzirom da je navedena investicija uvrštena u kapitalna ulaganja za 2015.godinu? Veći dio Kanton i lokalni budžet.

Postoji li bar mogućnost da Općina iz lokalnog budžeta u navedeni put investira 10.000,00 KM (kako je i predviđeno), zbog smanjenja posipnog materijala a i zimskog održavanja.?“

Općinski načelnik je odgovorio da su svi projekti koji su bili na listi predviđeni za kandidovanje, kandidonani Ministarstvu. Za navedeni put je obezbjeđena projektna dokumentacija ali da nema potvrde o finansiranju.

Vijećnik Fadil Halilović je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li Općina Tešanj u 2015.godini planira nastavak asvaltiranja puta G.Rakmani-Halilovići-Alići sužine oko 600 dužnih metara? Aktivnosti oko asvaltiranja započete su 2010.godine i nisu završene do danas?“

Općinski načelnik je odgovorio da ovaj projekat nije na listi prioritetnih projekata.

Vijećnik Vedran Kaser je postavio sljedeća pitanja:

1.Dokle je došlo rješavanje problema raskrsnice u Jelahu?

Općinski načelnik je odgovorio da je poslano 4-5 dopisa Direkciji (posljednji je poslat u maju) na koje nije odgovoreno.

2.Dokle je došlo rješavanje problema plavljenja rijeke Radušice u Rosuljama?

Općinski načelnik je odgovorio da imaju neki upravni postupci koji su u toku.

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

Vijećnica Alić Munevera postavila je nove vijećničke inicijative:

 • Da se na početku svake sjednice Općinskog vijeća planira vrijeme u trajanju od 15-20 minuta u svrhu predstavljanja privrednih subjekata sa područja općine Tešanj.“

 • Da se registrovane zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje u ulici Titova, oslobode plaćanja komunalne takse za jednu godinu, a koju su dužni plaćati na osnovu Odluke OV Tešanj.“

 • Da OV Tešanj odobri održavanje posebne sjednice (tematske) na temu: Turistički potencijali općine Tešanj i njihova iskorištenost.“

Vijećnik Amir Dujsić postavio je vijećničku inicijativu: „Za formiranje EKO ostrva na fudbalskim terenima FK „Borac“ Jelah, NK „Tošk“ Tešanj, Plato MZ Kalošević, i dr. lokacijama gdje se iskaže interes.“

Vijećnik Mirza Unkić postavio je vijećničku inicijativu koja glasi: „Tražimo od Općinskog načelnika:

 1. Da u koordinaciji sa KP Rad Tešanj izvrši ispitivanje kanalizacione mreže na području Jelaha, jer nakon svake malo jače padavine dođe do izlijevanja iz kanalizacione mreže koje nakon povlačenja za sobom ostavljaju fekalije i smrad. Potreban nam je prijedlog mjera kojim bi se riješio navedeni problem. Ovdje ću spomenuti dostavljeno nam pismo gospodina Salkičevića gdje je potrebno hitno poduzeti određene mjere kako bi se riješilo izmještanje kanalizacione mreže.

 2. Da u koordinaciji sa KP Rad Tešanj izvrši ispitivanje odvodnih kanala površinskih voda na području Jelaha kao i u ostalim mjestima gdje su građani prijavljivali da imaju problem sa površinskim vodama koje se pojavljuju prilikom padavina, a koje stvaraju plavljenja dvorišta zajedno sa vodom iz kanalizacione mreže. Ovdje je uzrok zatrpavanje kanala pored puteva pa je potrebno ispitati ucijevljenost kanala kao i predložiti mjere rješavanja navedenog problema.

 3. Da u koordinaciji sa KP Rad Tešanj predloži mejre rješavanja (Redžin potok) potoka u Bukvi koji se ulijeva u rijeku Tešanjku a koji se slijeva niz odlagalište otpada i sa sobom nosi zarazne bolesti i ružan smrad. Ovo se dešava posebno prilikom padavina, a poznato nam je da se na taj otpad svašta odlaže. Kako bismo se zaštitili od moguće epidemijske katastrofe potrebne su nam mjere koje treba poduzeti i riješiti nastalu situaciju. “

Vijećnik Emir Unkić postavio je vijećničku inicijativu: „Za formiranje industrijske zone u MZ Kalošević i Mrkotić.“

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesettreće sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16 sati i 38 minuta.

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.