Prijava
Ponedjeljak 6.7.2020
Događaji:
Pretraga

Djelatnost Centra je socijalna zaštita, dječija zaštita, socijalni rad i porodično-pravna zaštita. Prema zakonskim odredbama najznačajniji  poslovi-zadaci Centra su sljedeći:

-       rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava u oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite,

-       rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava u oblasti zaštite porodice sa djecom,

-       priprema i provođenje odgovarajućih oblika i mjera socijalne  i porodično-pravne zaštite,

-       neposredno pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada, savjetodavnih usluga i stručne pomoći pojedincima i porodicama,

-       otkrivanje i praćenje socijalnih potreba građana u cilju preduzimanja adekvatnih mjera njihove zaštite,

-       vođenje evidencije i dokumentacije o korisnicima i realizovanim oblicima i mjerama njhove zaštite.

HISTORIJAT:

Na temelju Odluke Skupštine SIZ-a socijalne i dječije zaštite Tešanj o osnivanju Centra za socijalni rad u Tešnju (od 18.03.1982. godine) Sud udruženog rada Doboj izvršio je 07.04.1982.godine registraciju  Radne organizacije Centar za socijalni rad Tešanj (broj:U/I-101/82).

Prostorije za rad i sredstva za rad koje se nalaze u zgradi Obdaništa (ulica braće Pobrić, ranije ulica Osmana Pobrića bb ) SIZ socijalne i dječije zaštite je prenio  u vlasništvo  Centru.

Na osnovu Samoupravnog sporazuma o promjenama u organizovanju radnih organizacija zaključenog 07.04.1987. godine izvršena je transformacija kojom je 01.07.1987. u sastav RO Centar za socijalni rad Tešanj ušla Radna organizacija za kombinovano predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Tešnju, kao organizaciona jedinica Dječije obdanište.

08.07.1987.godine u Osnovnom sudu udruženog rada Doboj registrovana je pod novim imenom i sa proširenom djelatnošću RO "Centar za socijalni rad i zaštitu djece predškolskog uzrasta", sa potpunom odgovornošću.Tešanj, ulica Osmana Pobrića bb.

U takvom obliku Centar će egzistirati do početka agresije na Republiku BiH 1992. godine. Odlukom prijelaznog Općinskog vijeća od 06.03.1996.godine obnovljen  je rad Centra koji od tog momenta, formalno, egzistira kao Javna ustanova Centar za socijalni rad, sa istovjetnim djelatnostima kao i prije 1992. godine, s tim da Obdanište nije stavljeno u funkciju.

Odlukom Općinskog vijeća o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača JU Centar za socijalni rad Tešanj od 24.05.2005. godine brisana je djelatnost predškolski odgoj i obrazovanje, a dodano zbrinjavanje socijalno-ugroženih porodica u socijalnom naselju "Logobare".

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TEŠANJ
Kralja Tvrtka bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0)32 656-350;
Fax: +387 (0)32 650 205;

Direktor: Sabrija Kavazović

www.csr-tesanj.ba