Prijava
Ponedjeljak 13.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slikeVIZIJA RAZVOJA TEŠNJA

Jedinstvena ekološka i turistička oaza sa razvijenim gradskim i seoskim poduzetništvom i infrastrukturom, modernim školama i bogatim kulturnim i sportskim životom, otvorena i komunikacijski uvezana unutar općine i sa okruženjem.

OSTVARENJE OVE VIZIJE JE PRIORITETAN, DUGOROČAN I ZAJEDNIČKI ZADATAK ZA OPĆINSKU UPRAVU, PODUZETNIKE, NEVLADINE ORGANIZACIJE I GRAÐANE TEŠNJA.

MISIJA LOKALNE UPRAVE TEŠNJA

Prihvatajući pokretačku i integrativnu ulogu u ostvarenju vizije razvoja Tešnja, općinska uprava će unaprijediti svoj rad i resurse tako da bude:· PRVENSTVENO U SLUŽBI GRAÐANA, rješavanja njihovih problema i prihvatanja njihovih inicijativa. To, prije svega, znači

· Unapređenje EFIKASNOSTI, kako u pogledu bržih, kvalitetnijih, dostupnijih i jeftinijih usluga sa decentraliziranom organizacijom i pojednostavljenim procedurama prilagođenim građanima, tako i u pogledu bolje riješenih infrastrukturnih i komunalnih problema na cijeloj teritoriji općine,

· Unapređenje TRANSPARENTNOSTI, postizanjem pune javnosti rada, odgovornosti i kontrole od strane građana,

· Maksimalno UČEŠĆE građana u odlučivanju o svim bitnim pitanjima iz nadležnosti općinske uprave i razvoja Tešnja;

· ISTINSKI PARTNER PODUZETNICIMA I NJIHOVIM UDRUŽENJIMA

· stvaranjem podsticajnog privrednog ambijenta i uslova za lokalni ekonomski razvoj,

· maksimalnim uključivanjem poduzetnika u planiranje i ostvarivanje razvoja Tešnja,

· pružanjem brzih, kvalitetnih i transparentnih usluga poduzetnicima i potencijalnim investitorima iz svoje nadležnosti,

· pružanjem podrške i pomoći u ostvarivanju njihovih interesa kod viših organa vlasti;

· VAŽAN ČINILAC IZGRADNJE CIVILNOG DRUŠTVA

· stvaranjem ambijenta i uslova za razvoj građanskih inicijativa i rad nevladinih organizacija,

· rješavanjem problema mladih i njihovim maksimalnim uključivanjem u sve aspekte društvenog života Tešnja.

U ostvarivanju svoje misije, općinska uprava će, svojim radom i odgovornošću, predstavljati primjer za sve druge. To podrazumijeva novi sistem vrijednosti u kojem će:

- VIJEĆNICI U OPĆINSKOM VIJEĆU -
- biti prvenstveno predstavnici građana koji su ih birali i njihovih interesa, i u tom smislu imati stalnu komunikaciju sa njima,
- imati konstruktivan i tolerantan pristup u svom radu,
- biti savjesni i odgovorni u svom radu,
- biti samoinicijativni kad je to neophodno,
- sa neophodnim nivoom obrazovanja i opće kulture,
- posvećeni dobrobiti svih građana i ostvarenju vizije razvoja Tešnja;

- RUKOVODIOCI U OPĆINSKOJ UPRAVI -
- biti stručni, efikasni i odgovorni za svoj rad i rad podređenih,
- imati dobre organizacijske sposobnosti,
- poznavati informatiku i strane jezike,
- imati zavidan nivo opće kulture,
- biti depolitizirani u svom radu,
- imati veća ovlašćenja i odgovornosti u rukovođenju,
- biti komunikativni i otvoreni za saradnju, kako sa podređenim tako i prema drugim službama.

- SVI ZAPOSLENI U OPĆINSKOJ UPRAVI - biti
– obrazovani i stručni u poslovima koje obavljaju,
- uredni, ažurni i sistematični,
- disciplinovani i i odgovorni,
- samoinicijativni i kreativni,
- komunikativni i susretljivi,
- uvažavani od pretpostavljenih i od građana,
- motivisani za rad i sa željom za usavršavanjem.