Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slikeNa osnovu člana 13. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04) i člana 80. i 82. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 16. sjednici održanoj 27.02.2006. godine donijelo jeR E Z O L U C I J U
o izmjeni i dopuni
VIZIJE OPĆINE TEŠANJ I MISIJE
LOKALNE UPRAVE


VIZIJA RAZVOJA TEŠNJA


Tešanj 2010. – sredina ekološke svijesti, čistoće i reda.

Ostvarenju ove Vizije će voditi općinska uprava zajedno sa poduzetnicima, nevladinim organizacijama i svim građanima, sa jasnim planovima na godišnjem nivou, koji će definirati pojedinačne ciljeve, aktivnosti, nosioce, i sredstva za ostvarenje vizije.

MISIJA LOKALNE UPRAVE TEŠNJA

Prihvatajući pokretačku i integrativnu ulogu u ostvarenju vizije razvoja Tešnja, općinska uprava će unaprijediti svoj rad i resurse tako da bude:

· PRVENSTVENO U SLUŽBI GRAÐANA, rješavanja njihovih problema i prihvatanja njihovih inicijativa. To, prije svega, znači:

· Unapređenje EFIKASNOSTI, kako u pogledu bržih, kvalitetnijih, dostupnijih i jeftinijih usluga sa decentraliziranom organizacijom i pojednostavljenim procedurama prilagođenim građanima, tako i u pogledu bolje riješenih infrastrukturnih i komunalnih problema na cijeloj teritoriji općine,

· Unapređenje TRANSPARENTNOSTI, postizanjem pune javnosti rada, odgovornosti i kontrole od strane građana,

· Maksimalno UČEŠĆE građana u odlučivanju o svim bitnim pitanjima iz nadležnosti općinske uprave i razvoja Tešnja.

· ISTINSKI PARTNER PODUZETNICIMA I NJIHOVIM UDRUŽENJIMA:

· stvaranjem podsticajnog privrednog
ambijenta i uslova za lokalni ekonomski razvoj,
· maksimalnim uključivanjem poduzetnika u planiranje i ostvarivanje razvoja Tešnja,
· pružanjem brzih, kvalitetnih i transparentnih usluga poduzetnicima i potencijalnim investitorima iz svoje nadležnosti,
· pružanjem podrške i pomoći u ostvarivanju njihovih interesa kod viših organa vlasti.

· VAŽAN ČINILAC IZGRADNJE CIVILNOG DRUŠTVA:

· stvaranjem ambijenta i uslova za razvoj građanskih inicijativa i rad nevladinih organizacija,
· rješavanjem problema mladih i njihovim maksimalnim uključivanjem u sve aspekte društvenog života Tešnja.

U ostvarivanju svoje misije, općinska uprava će, svojim radom i odgovornošću, predstavljati primjer za sve druge. To podrazumijeva novi sistem vrijednosti u kojem će:

- VIJEĆNICI U OPĆINSKOM VIJEĆU:


- biti prvenstveno predstavnici građana koji su ih birali i njihovih interesa, i u tom smislu imati stalnu komunikaciju sa njima,
- imati konstruktivan i tolerantan pristup u svom radu,
- biti savjesni i odgovorni u svom radu,
- biti samoinicijativni kad je to neophodno,
- posvećeni dobrobiti svih građana i ostvarenju Vizije razvoja Tešnja.
- poštivati principe i standarde ponašanja utvrđene Kodeksom ponašanja vijećnika.

- SVI ZAPOSLENI U OPĆINSKOJ UPRAVI:

- biti stručni, efikasni i odgovorni u poslovima koje obavljaju,
- imati dobre organizacijske sposobnosti,
- biti uredni, ažurni, sistematični i disciplinovani,
- samoinicijativni i kreativni,
- komunikativni i otvoreni za saradnju,
- imati zavidan nivo opće kulture,
- uvažavani od pretpostavljenih i od građana,
- motivisani za rad i sa željom za stručnim usavršavanjem.