Prijava
Petak 29.5.2020
Događaji:
Pretraga

1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2014. godinu: javna preduzeca

2. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2014. godinu: javne ustanove

Odgovore na vijećnička pitanja i inicijative pogledajte ovdje

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2014. godinu,   2014     Izvjestaj_2014 

 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2015. godine   izvjestaj_I kvartal_2015

 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni regulacionog plana “Poslovna zona Glinište”, prijedlog_poslovna zona gliniste

 4. Prijedlog Odluke o priznanjima Općine Tešanj, odluka_priznanja

 5. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta vode za piće „ROSSA“ Ljetinić,  odluka_rossa    izvjestaj sa javne rasprave

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama, odluka_saobracaj

 7. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2014/2015.godina informacija_zimsko

 8. Informacija o organizovanju i funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2014. godinu,  informacija

 9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu, BIZ_informacija

 10. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2014.godinu.  informacija_UG

 

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati ovdje

1.Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa na lokalitetu "Vila", odluka_vila

2.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na mogućnost dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa – vode na lokalitetu Trepče, odluka_koncesija_trepce

3.Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za parking "Katanga", odluka_parking_katanga

4.Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnina Javnim ustanovama "Sportsko-rekreacioni centar" Tešanj i „Opća biblioteka" Tešanj,  odluka  graficki_prikaz1   graficki_prikaz2

5.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju opisa granica naseljenih mjesta na području Općine Tešanj-Tešanjka, odluka_naseljena_mjesta        izvjestaj

6.Prijedlog Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj, odluka_ulice       izvjestaj

7.Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Općine Tešanj,  odluka_pravobranilastvo

8.Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2015. godinu, /Odluka_Lista_kapitalnih_2015       Lista_kapitalni_projekti_2015

9.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2015. godini,  odluka_poticaji  program   tabela   javna_rasprava_analiza  javna_rasprava_program

10.Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata Općine Tešanj i Općinskog pravobranilaštva,

11.Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2014. godinu, informacija_bezbjednost

12.Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2014.godinu, informacija_biro

13.Informacija o radu mjesnih zajednica za 2014. godinu, informacija

14.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Statutarne komisije. rjesenje

 

 

1. Informacija o provedbi Odluke o pogodnostima za investiranje u Poslovnoj zoni “Bukva” i o implementaciji zaključenih ugovora,   Informacija_Odluka o pogodnostima   

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investitore u RP Poslovna zona „Bukva“, Odluka o pogodnostima         poslovna zona_bukva

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni RP "Poslovna zona Bukva", Odluka_izmjena RP Bukva   obuhvat izmjene

4. Prijedlog Odluke o davanju nekretnina na korištenje u Bukvi,  Odluka_davanje na koristenje nekretnina

5. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području Općine Tešanj,  Odluka_prosjecna gradevinska cijena

6. Nacrt Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta vode za piće „ROSSA“ Ljetinić, općina Tešanj  Odluka_ROSSA

7. Informacija o mogućnostima novog statusa JZU Apoteka i CMS Tefarm Tešanj,

8. Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala i radu Turističke zajednice-Ured u Tešnju, Informacija_turisticki potencijali

9. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2014. godinu, Informacija o radu Suda   prilozi

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije i donošenje Odluke o izboru i imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije, Rjesenje o razrjesenju   Izvjestaj Komisije    Rjesenje o imenovanju

11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Zakonodavno-pravne komisije i članova Statutarne komisije i Komisije za budžet. Komisija za budzet   Statutarna komisija  Zakonodavno-pravna komisija

 

 

Odgovore na vijećnička pitanja i inicijative možete preuzeti ovdje

 

 1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za period 01.01. – 31.12.2014. godine,  izvjestaj o radu Vijeca    realizacija zakljucaka

 2. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01. – 31.12.2014. godine,  izvjestaj o radu pravobranilastva

 3. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2014. godinu,  Izvjestaj_kapitalni_projekti_2014

 4. Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj,  informacija_realizacija strategije

 5. Izvještaj o radu Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2014. godini,

 6. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Musala“ Tešanj II,  musala      prikaz

 7. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica,

 8. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2014.godini, informacija_poljoprivreda     spisak poticaja     analiza

 9. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2014. godini na području općine Tešanj. informacija_deminiranje

 

Odgovori na pitanja i inicijative: