Prijava
Petak 29.5.2020
Događaji:
Pretraga

1. Izbor i imenovanje predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj,  izbor predsjedavajuceg

2. Prijedlog Budžeta općine Tešanj za 2015.godine,

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2015. godinu,

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju vodovoda Raduša i Jugozapad-Tešanj, javni interes_vodovod radusa

5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2015. godinu, program rada za 2015

6. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tešanj za 2014.godinu, odluka_priznanja

7. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj, informacija_raseljeni

 

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative: pitanja i inicijative

1. Nacrt Budžeta općine Tešanj za 2015.godine, Nacrt_budzet2015

2. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju opisa granica naseljenih mjesta na području općine Tešanj, Odluka_naseljena mjesta

3. Nacrt Odluke o nazivima i označananju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj   Odluka_ulice

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama, Odluka_saobracaj      izvjestaj_javnarasprava_saobracaj

5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u O. Planjama, Odluka_prodaja zemljista

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,  Odluka_Poslovnik OV

7. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu,   Odluka_davanje ovlastenja

8. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj (položaj djece i omladine sa posebnim potrebama i položaj građana u socijalnoj potrebi), informacija_socijalna zastita

9. Ostavka na funkciju Predsjedavajući Vijeća. Ostavka

 

 

Odgovori na vijećnička pitanja: odgovori

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Tešanj za III kvartal 2014.godine,  Download this file (Izvještaj Budžet III _kvartal_14.pdf)Izvještaj Budžet III _kvartal_14.pdf

2. Prijedlog izmjene i dopune Budžeta općine Tešanj za 2014.godinu,Download this file (Budžet_2014_Izmjene.pdf)Budžet_2014_Izmjene.pdf    Download this file (Rebalans_obrazloženje14_R_(konačni).pdf)Rebalans_obrazloženje14_R_(konačni).pdf

3. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2014/2015. godini, Download this file (Odluka o stipendiranju2014-15.pdf)Odluka o stipendiranju2014-15.pdf

4. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u Budžetu općine Tešanj, Download this file (Odluka_naknada_nesrece.pdf)Odluka_naknada_nesrece.pdf

5. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Tešanj, Download this file (javni oglas OIK-.pdf)javni oglas OIK-.pdf    Download this file (Odluka oraspisivanju javnog oglasa za izbor 1 član OIK-prijedlog fin.pdf)Odluka oraspisivanju javnog oglasa za izbor 1 član OIK-prijedlog fin.pdf

6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom JP "Elektroprivreda BiH" Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica-parcela u industrijskoj zona u Bukvi,Download this file (odluka_elektrodistribucija.pdf)odluka_elektrodistribucija.pdf

7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom Zejnilović (Ahmeta) Sakibu iz Tešnja,Download this file (odluka_zejnilovic_sakib.pdf)odluka_zejnilovic_sakib.pdf

8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Sarajlić (Meho) Smajla iz O.Planja,Download this file (rjesenje_sarajlic_smajl.pdf)rjesenje_sarajlic_smajl.pdf

9. Informacija o završetku školske 2013/2014. godine i upisu učenika u školsku 2014/2015. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj, Download this file (Informacija skolstvo2014.pdf)Informacija skolstvo2014.pdf

 

Odgovori na vijećnička pitanja Download this file (Odgovori na vp.pdf)Odgovori na vp.pdf

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2014. godine,

2. Izvještaj o procjeni štete,
izvjetaj o poplavi 2014 godina.pdf

3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2014. godine,
izvjetaj ov 1-6-14.pdf

4. Nacrt Izmjena i dopuna Odluke o saobraćaju,
izmjena odluke o parkiralistima-konacna.pdf

5. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2014. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj
informacija_bezbjednost_polugodiste2014.pdf

 

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative:
odgovori na vijenika pitanja i inicijative.pdf

1. Informacija o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2013. godini
  informacija o posl. jp_2013.pdf

2. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2013. godinu
  informacija o radu ju 2013.pdf