Prijava
Petak 29.5.2020
Događaji:
Pretraga
 1. Uslovna saglasnost na trasu autoputa na Koridoru V-c na području općine Tešanj,
  uslovna saglasnost za autoput.pdf

 2. Prijedlog Odluke o dopuni člana 117. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,
  odluka o dopuni poslovnika.pdf

 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju Općinske izborne komisije,
  rjesenje o razrjesenju oik.pdf

 4. Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2013. godinu,
  informacija o stanju organizovanosti zatite i spaavanje na podruju opine teanj za 2013. godinu.pdf

 5. Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2013.godine,
  images/informacija o organizovanosti zatite i spasavanja.pdf

 6. Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2013. godinu,
  informacija nvo 13.pdf

 7. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.
  informacija -biz.pdf

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2013. godinu,
izvjetaj_zavrsni_2013.pdf  izvjetaj_2013_tabela.pdf

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2014. godine,
izvjestaj budzet i _kvartal_14.pdf

3. Prijedlog Odluke o raspolaganju/prodaji nekretnina za izgradnju garaža na lokalitetu benzinske pumpe INA,
odluka garaze_ina.pdf

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinske izborne komisije,
rjesenje o imenovanju oik-prijedlog ov.pdf

5. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima i članovima komisija koje imenuje Općinsko vijeće,
odluka_naknade_vijecnici.pdf

6. Prijedlog Rješenja o promjeni upisa zemljišta dr. sv. sa pravom korištenja Skupština opština Tešanj u korist Korkić (Muharem) Hanifa,
rjesenje-kokic hamdo-13-11.pdf

7. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,
informacija realizacija strategije april 2014.pdf

8. Informacija o stepenu implementacije "Urbanističkog projekta Tešanj Centar",
informacija _rp centar teanj april 2014.pdf

9. Informacija o stepenu implementacije "Regulacionog plana Centar-Jelah",
informacija o aktivnostima u rp jelah.pdf

10. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2013/2014. god.
izvjestaj-zimsko.pdf

11. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine Halilović Harisu iz Tešnja - izjašnjavanje,

12. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj, i „radu na crno“ na području općine Tešanj za 2013.godinu – izjašnjavanje.

Odgovore na vijećnička pitanja možete pogledati na:
odgovori na vp.pdf

 

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2014. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2014. godini, odluka-prijedlog.pdf    avna rasprava_poljoprivreda2014.pdf   program 2014.pdf

 3. Prijedlog Odluke o zaštiti zraka,  odlukazrak_prijedlog.pdf

 4. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području Općine Tešanj, odluka_prosjecna gradevinska cijena.pdf

 5. Prijedlog Odluke o javno-privatnom dijalogu,  odluka o javno-privatnom dijalogu.pdf

 6. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine Halilović Harisu iz Tešnja, rjesenje_halilovic.pdf

 7. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2013 godini, informacija o radu mz2013.pdf

 8. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj, i „radu na crno“ na području općine Tešanj za 2013.godinu, informacija-biro teanj.pdf

 9. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2013. godinu, informacija_sud.pdf

 10. Rezolucija. rezolucija_jednaka sansa za sve.pdf

Odgovore na vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori na vijenika pitanja i inicijative.pdf

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o posebnim uslovima rješavanja statusa izgrađenih objekata,   izmjena odluke o urb. sagl.pdf

 2. Prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja primarnih kolektora sistema prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području općine Tešanj (Napomena: prilog – tabela u materijalima dostavljena samo predsjednicima Klubova vijećnika),  odluka-javni interes29-01.pdf

 3. Prijedlog Odluke o usvajanju i pokretanju aktivnosti radi privođenja namjeni Idejnim projektom prikazanog koncepta izgradnje javne garaže na lokalitetu benzinske pumpe INA kod stambenog naselja Simetrale u Tešnju, odluka-ina-.pdf

 4. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Tešanj,  odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor oik-prijedlog.pdf   javni oglas oik.pdf

 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka za imenovanje članova općinske izborne komisije, rjesenje-izborna komisija.pdf

 6. Prijedlog Rješenja o promjeni upisa na zemljištu državne svojine sa pravom korištenja Skupštine opštine Tešanj u korist Mešinović (Alije) Šemse i Dautefendić (Alije) Tahira iz Tešnja, rjesenje-.pdf

 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01.-31.12.2013. godine, izvjestaj ov za 2013.pdf

 8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01.2013-31.12.2013. godine, izvjetaj op 2013.pdf

 9. Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2013.godini, poljoprivreda_2013.pdf    spisak_poljoprivreda.pdf

 10. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2013.godinu,  informacija o stanju bezbjednosti za 2013.godinu.pdf

 11. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2013. godini na području općine Tešanj, informacija o deminiranju 2013. godina.pdf

 12. Informacija o učešću Općine Tešanj u projektu Unapređenje položaja žena na selu na lokalnom nivou u FBiH  informacija_vesta_ zaov-2014.pdf unapredenja zena-akcioni plan.pdf

 13. Informacija o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za vatrogastvo.  informacija o utrosku sredstava naknade za vatrogastvo.pdf


Odgovore na vijećnička pitanja možete pogledati na:  odgovori na vijecnicka pitanja i inicijative.pdf

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Tešanj,                         odluka_zastita i spasavanje.pdf

 2. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta, prijedlog odluke za maticna podrucja tesanj.pdf

 3. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Studenac" na mjesnom vodovodu "Ponikva" Šije,  prijedlog_odluka_ponikva.pdf

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa, izmjene odluke_ug_posebni interes.pdf

 5. Prijedlog Odluke o raspivanju javnog konkursa (parcela 181/2 za K.O. Tešanj II), odluka-konkurs_181_2.pdf

 6. Prijedlog Rješenja po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Brka (Husein) Arif iz Dobropolja, Džakić Edina iz Mrkotića i Tahirović Sabine iz Tešnja, brka arif-19-12.pdf,   dzakic-edin-16-12-.pdf,     tahirovic sabina-16-12-.pdf 

 7. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2013. godine,

 8. Izvještaj o realizaciji Liste kapitalnih projekata za 2013. godinu,

 9. Informacija o realizaciji i efektima Plana ekonomske stabilizacije Opće bolnice Tešanj, za ov informacija-plan sanacije bolnice.pdf,   program mjera ekonomske stabilizacije opce bolnice tesanj 2013 1.pdf,   plan_bolnica_ekonomska stabilizacija.pdf,   efekti mjera ekonomske stabilizacije.pdf

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije koja će posjetiti sve poslovne zone, komisija-poslovne zone.pdf

 11. Prijedlog Rješenje o imenovanju Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,   rjesenje-komisija za kodeks.pdf

 12. Izvještaj o radu Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj za vremenski period od 28.12.2012.godine do 28.11.2013.godine, izvjestaj komisije za kodeks.pdf

Odgovore na vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori na vijecnika pitanja i inicijative15.pdf