Prijava
Nedjelja 18.8.2019
Događaji:
Pretraga
 1. Nacrt budžeta Općine Tešanj za 2014. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. godine,

 3. Prijedlog Odluke o održavanju grobalja-grebalja na području općine Tešanj,  prijedlog odluke_groblja.pdf          ov-izvjestaj-javna rasprava_groblja.pdf

 4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara općine Tešanj, odluka o donosenju plana zastite od pozara.pdf      plan zastite od pozara opcine tesanj.pdf

 5. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2013/14. godini,  odluka o stipendiranju2013-14.pdf

 6. Prijedlog o dopuni Odluke o prijenosu prava na nekretninama,  dopuna odluke o prijenosu nekretnina.pdf

 7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu državne svojine po zahtjevu Muharemović (Muharema) Rame iz Tešnja, muharemovic ramo.pdf

 8. Prijedlog Rješenja o korištenju neizgrađenog gradskog zemljišta državne svojine po zahtjevu Čolić (Mehmedalije) Nermina iz Kosove, colic nermin.pdf

 9. Informacija o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Tešanj broj 01-23-6-986-2/12 od 30.04.2013.godine.  informacija - zakljucak.pdf


Odgovori na vijećnička pitanja: odgovori na vijecnicka pitanja-inicijative


 1. Prijedlog Odluke o korištenju općinskog zemljišta, odluka_nekretnine.pdf

 2. Nacrt Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. godine, odluka tekovine nacrt.pdf    tekovine odbrane_ program nacrt.pdf

 3. Nacrt Odluke o održavanju grobalja na području općine Tešanj, odluka_groblja.pdf

 4. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta po zahtjevu Spahić Mirse, spahic.pdf

 5. Prijedlog Rješenja po članu 61.Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Džakić Alije iz Mrkotića, dzakic_alija.pdf

 6. Prijedlog Rješenja po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Mišković Nikole iz Rosulja, rjesenje_miskovic.pdf

 7. Informacija o završetku školske 2012/2013. godine i upisu učenika u školsku 2013/2014. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj, informacija skolstvo2013.pdf

 8. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj informacija csr teanj.pdf


Vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori na vijecnicka pitanja i inicijative.pdf 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za I polugodište 2013. godine, polugodinji ov_13.pdf        izvrsenje_pol_13.pdf

 2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. - 30.06.2013. godine,      izvjestaj_ov_ polugodite_ 2013.pdf

 3. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za period januar-juni 2013. godine,   informacija_pu.pdf

 4. Prijedlog Odluke za utvrđivanje javnog interesa radi izgradnja bunara PEB-1sa spojnim cjevovodom na lokalitetu Jelaha, javni interes-21-08.pdf    spisak-cjevovod-21-08.pdf

 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisija za procjenu vrijednosti nekretnina, rjesenje o imenovanju komisije-procjena vrijednosti nekretnina-2013.pdf

 6. Prijedlog Rješenje o imenovanju radne grupe za pitanje razgraničenja općine Tešanj i općine Usora,  rjesenje o imenovanju_21.8.2013.pdf

 7. Prijedlog Zaključka po članu 25. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Mujkić (Mehmed) Mehe i Mujkić Džehve ž. Mehe iz Dž.Planja.  ponuda_mujkic.pdf

 1. Informacija o realizaciji strateških dokumenata općine Tešanj,  informacija realizacija strategije 2013.pdf

 2. Prijedlog Odluke o formiranju Popisne komisije općine Tešanj za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, odluka o imenovanju komisije za popis.pdf

 3. Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore u RP "Poslovna zona" Bukva, odluka o pogodnostima za investitore.pdf

 4. Prijedlog Odluke o prenosu prava na nekretninama,  odluka o prijenosu prava na nekretninama.pdf

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina, javne povrsine.pdf

 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu počasnih naziva, komsija za dodjelu poansnih naziva 2013.pdf

 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, rjesenje_dodjela.pdf

 8. Prijedlog Zaključka o obustavi postupka po zahtjevu JP "Šumsko-privredno društvo" ZDK d.o.o. Zavidovići. spd-obustava-.pdf

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH, toplana_izmjena_odluke.pdf

 2. Informacija o radu javnih preduzeća kojima je osnivač općina Tešanj za 2012.godinu,  informacija o posl. jp_2012.pdf

 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za pitanja mladih, rjesenje-komisija mladi.pdf

 4. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta po zahtjevu mjesne zajednice Oraš Planje,  o-planje-.pdf

 5. Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine "Metalskop-u" d.o.o. Tešanjka, rjesenje-metalskop-.pdf

 6. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u zakup na lokalitetu zvanom "Ljeskovac", ljeskovac.pdf

 7. Informacija o stepenu realizacije projekta "Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda na području općine Tešanj" /WATSAN FBiH/, informacija_kanalizacija_ov.pdf

 8. Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2012. godini,  informacija o zastiti od pozara 2012.pdf

 9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,  informacija sluzba biz 2013.pdf

 10. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2012/2013 godina  izvjestaj o zimskom odrzavanju.pdf