Prijava
Četvrtak 20.6.2019
Događaji:
Pretraga
 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za I polugodište 2013. godine, polugodinji ov_13.pdf        izvrsenje_pol_13.pdf

 2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. - 30.06.2013. godine,      izvjestaj_ov_ polugodite_ 2013.pdf

 3. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za period januar-juni 2013. godine,   informacija_pu.pdf

 4. Prijedlog Odluke za utvrđivanje javnog interesa radi izgradnja bunara PEB-1sa spojnim cjevovodom na lokalitetu Jelaha, javni interes-21-08.pdf    spisak-cjevovod-21-08.pdf

 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisija za procjenu vrijednosti nekretnina, rjesenje o imenovanju komisije-procjena vrijednosti nekretnina-2013.pdf

 6. Prijedlog Rješenje o imenovanju radne grupe za pitanje razgraničenja općine Tešanj i općine Usora,  rjesenje o imenovanju_21.8.2013.pdf

 7. Prijedlog Zaključka po članu 25. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Mujkić (Mehmed) Mehe i Mujkić Džehve ž. Mehe iz Dž.Planja.  ponuda_mujkic.pdf

 1. Informacija o realizaciji strateških dokumenata općine Tešanj,  informacija realizacija strategije 2013.pdf

 2. Prijedlog Odluke o formiranju Popisne komisije općine Tešanj za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, odluka o imenovanju komisije za popis.pdf

 3. Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore u RP "Poslovna zona" Bukva, odluka o pogodnostima za investitore.pdf

 4. Prijedlog Odluke o prenosu prava na nekretninama,  odluka o prijenosu prava na nekretninama.pdf

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina, javne povrsine.pdf

 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu počasnih naziva, komsija za dodjelu poansnih naziva 2013.pdf

 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, rjesenje_dodjela.pdf

 8. Prijedlog Zaključka o obustavi postupka po zahtjevu JP "Šumsko-privredno društvo" ZDK d.o.o. Zavidovići. spd-obustava-.pdf

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH, toplana_izmjena_odluke.pdf

 2. Informacija o radu javnih preduzeća kojima je osnivač općina Tešanj za 2012.godinu,  informacija o posl. jp_2012.pdf

 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za pitanja mladih, rjesenje-komisija mladi.pdf

 4. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta po zahtjevu mjesne zajednice Oraš Planje,  o-planje-.pdf

 5. Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine "Metalskop-u" d.o.o. Tešanjka, rjesenje-metalskop-.pdf

 6. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u zakup na lokalitetu zvanom "Ljeskovac", ljeskovac.pdf

 7. Informacija o stepenu realizacije projekta "Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda na području općine Tešanj" /WATSAN FBiH/, informacija_kanalizacija_ov.pdf

 8. Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2012. godini,  informacija o zastiti od pozara 2012.pdf

 9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,  informacija sluzba biz 2013.pdf

 10. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2012/2013 godina  izvjestaj o zimskom odrzavanju.pdf

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu, izvrsenje_2012.pdf         izvjetaj_2012.pdf

 2. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena Regulacionog plana ''CENTAR'' Jelah, općina Tešanj, prijedlog odluke_izmjena rp jelah.pdf    izvjestaj_javna rasprava_nacrt izmjena rp centar-jelah.pdf

 3. Prijedlog Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2013.godini,  odluka_izmjena_poljoprivreda.pdf

 4. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2012.godinu,  informacija o radu ju 2013.pdf

 5. Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području Općine Tešanj za 2012. godinu,   informacija_zatita i spasavanje_2012.pdf

 6. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata prijedlog Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje za postavljanje bisti Huso Hodžić i Musa Ćazim Ćatić, prijedlog zakljucka_postavljanje bisti.pdf          prijedlog lokacije_biste.pdf

 7. Prijedlog Zaključka po čl. 25 Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu "UNO" d.o.o. Tešanj. zakljucak_uno.pdf

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018, prijedlog odluke o usvajanju strategije razvoja opcine.pdf   izvjetaj javna rasprava strategija-final.pdf  strategija opcine tesanj 2018_prijedlog.pdf

 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspodjele budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata, izmjena i dopuna odluke o kapitalnim ulaganjima -prijedlog.pdf

 3. Prijedlog Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2013.godinu, odluka_lista_kapitalnih 2013.pdf

 4. Prijedlog Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2013.godini,  odluka_poljoprivreda.pdf izvjestaj_rasprava_poljoprivreda.pdf     program_poljoprivreda_2013.pdf

 5. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj, prosjecna grad .cijena.pdf

 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog cjevovoda u Mjesnoj zajednici Miljanovci, javni interes-2013-.pdf   spisak-cjevovod-15-03-.pdf

 7. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2012.godinu, izvjestaj za 2012_pravobranilastvo.pdf

 8. Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2012.godinu, informacija nvo.pdf

 9. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2012.godinu. informacija o radu mz.pdf