Prijava
Ponedjeljak 20.1.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 11/07) i člana 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 7/08), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj  24. sjednici održanoj  dana 30.12.2010. godine donijelo je

 

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ ZA 2011. GODINU

I – UVOD

Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2011. godinu proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, utvrđenim Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, kao i aktivnosti koje proizlaze iz Programa rada, koji čini pitanja iz djelokruga Vijeća koja će se razmatrati na sjednicama Vijeća.

Program rada Vijeća svojim osnovnim sadržajem usmjeren je na određene teme koje se planiraju razmatrati na sjednicama Vijeća, kako u vidu normativno-pravnog regulisanja pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, tako i tematsko-izvještajnog djelokruga aktivnosti Vijeća.

Općinsko vijeće će, takođe, na osnovu prijedloga ovlaštenih predlagača, razmatrati i pitanja koja proističu iz podijeljene nadležnosti između Općine i viših nivoa vlasti.

 

II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2011. godini razmatrati:

A. U periodu januar – mart:

 

- Odluka o visini  prosječne konačne  građevinske cijene m2 stambenog prostora na području općine

Tešanj za prethodnu godinu,

- Odluka o usvajanju prednacrta Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana

naseljenog mjesta Tešanj“,

- Odluka o usvajanju nacrta Regulacionog plana „Turističko-rekreacione zone O. Planje“,

- Odluka o usvajanju nacrta „Urbanističkog projekta Tešanj – Centar Tešanj“,

- Odluka o usvajanju prednacrta Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana

naselja Jelah“,

- Odluka o usvajanju nacrta „Idejnog projekta budućeg kulturno-sportskog centra u Jelahu“,

- Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na

području općine Tešanj u 2011. godini,

- Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2011. godinu,

- Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2010. godinu i Izvještaj o uočenim   pojavama i

problemima u primjeni zakona o značaju ostvarivanja funkcije Općinskog pravobranilaštva,

- Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2010. godinu,

- Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2010. godinu,

- Izvještaj Općinskog načelnika o radu općinskih organa uprave za period od 01.01. do 31.12.2010. godine,

- Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području općine Tešanj za 2010. godinu,

- Izvještaj o radu predsjedavajućeg Općinskog vijeća za 2010. godinu,

- Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2010.

godini na području općine Tešanj,

- Informacija o radu mjesnih zajednica za 2010. godinu,

- Informacija o radu i poslovanju nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2010. godinu,

- Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2010. godinu,

- Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2010. godinu,

- Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Tešanj i Doboj-Jug za 2010. godinu,

- Informacija o suzbijanju rada na crno.

B. U periodu april - juni:

- Odluka o usvajanju nacrta Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana

naseljenog mjesta Tešanj“,

- Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Turističko-rekreacione zone O. Planje“,

- Odluka o usvajanju „Urbanističkog projekta Tešanj – Centar Tešanj“,

- Odluka o usvajanju nacrta Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana

naselja Jelah“,

- Odluka o usvajanju „Idejnog projekta budućeg kulturno-sportskog centra u Jelahu“,

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2010. godinu,

- Izvještaj o radu i poslovanju JP «Rad» Tešanj za 2010. godinu,

- Izvještaj o radu i poslovanju JP «Toplana» Tešanj za 2010. godinu,

- Informacija o poštivanju prostorno-planske dokumentacije,

- Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2010. godinu,

- Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2010. godinu,

- Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2010. godini,

- Informacija o položaju boračkih populacija,

- Informacija o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području općine Tešanj,

- Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 09/2010. godina.

C. U periodu juli – septembar:

- Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana

naseljenog mjesta Tešanj“,

- Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana naselja Jelah“,

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za  I  polugodište 2010. godine,

- Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2011. godine,

- Izvještaj o radu predsjedavajućeg Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2011. godine,

- Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2011. godine.

D. U periodu oktobar - decembar:

- Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu,

- Odluka o izvršavanju Budžeta za 2012. godinu,

- Budžet Općine Tešanj za 2012. godinu,

- Program rada Općinskog vijeća za 2012. godinu,

- Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku

2011/2012. godinu,

- Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu,

- Izvještaj o radu eko-policije,

- Informacija o završetku školske 2010/2011. godine i upisu učenika u školsku 2011/2012. godinu u

osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

- Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu. Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove

inicijative i prijedloge tokom 2011. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.

Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnoj službi Općine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Vedran Kaser, dipl.ing.inf.teh.