Prijava
Nedjelja 12.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 11/07) i člana 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 7/08), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 34. sjednici održanoj dana 21.12.2011. godine donijelo je

 

 PROGRAM RADA

OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ ZA 2012. GODINU

I – UVOD

Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2011. godinu proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, utvrđenim Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, kao i aktivnosti koje proizlaze iz Programa rada, koji čini pitanja iz djelokruga Vijeća koja će se razmatrati na sjednicama Vijeća.

Program rada Vijeća svojim osnovnim sadržajem usmjeren je na određene teme koje se planiraju razmatrati na sjednicama Vijeća, kako u vidu normativno-pravnog regulisanja pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, tako i tematsko-izvještajnog djelokruga aktivnosti Vijeća.

Općinsko vijeće će, takođe, na osnovu prijedloga ovlaštenih predlagača, razmatrati i pitanja koja proističu iz podijeljene nadležnosti između Općine i viših nivoa vlasti.

 

II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2012. godini razmatrati:

A) period januar – mart:

 

- Odluka o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije,

- Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na

području općine Tešanj u 2012. godini,

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj rasvjeti,

- Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2012. godinu,

- Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2011. godinu,

- Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2011. godinu,

- Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2011. godinu,

- Izvještaj Općinskog načelnika o radu općinskih organa uprave za period od 01.01. do 31.12.2011. godine,

- Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2011.

godini,

- Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2011.

godini na području općine Tešanj,

- Informacija o radu mjesnih zajednica za 2011. godinu,

- Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2011. godinu,

- Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2011. godinu,

- Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2011. godinu,

- Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Tešanj i Doboj Jug za 2011. godinu i „radu na crno“ na

području općine Tešanj.

B) period april - juni:

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2011. godinu,

- Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2011. godini,

- Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2010. godinu,

- Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2011. godinu,

- Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2011. godini,

- Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku

zaštitu,

- Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 11/2012.

godina.

C) period juli – septembar:

- Odluka o usvajanju Programa razvoja sistema zaštite i spašavanja općine Tešanj 2011-2016. godina,

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za  I  polugodište 2012. godine,

- Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2012. godine,

- Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2012. godine i bezbjednosti

učenika u saobraćaju na području općine Tešanj.

D) period oktobar - decembar:

- Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2013. godinu,

- Budžet Općine Tešanj za 2013. godinu,

- Odluka o izvršavanju Budžeta za 2013. godinu,

- Program rada Općinskog vijeća za 2013. godinu,

- Odluka o donošenju Plana zaštite od požara općine Tešanj,

- Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku

2012/2013. godinu,

- Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

- Informacija o završetku školske 2011/2012. godine i upisu učenika u školsku 2012/2013. godinu u

osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

- Informacija o kulturnim zbivanjima na području općine Tešanj,

- Informacija o položaju mladih na području općine Tešanj,

- Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj (položaj građana u socijalnoj potrebi i djece i

omladine sa posebnim potrebama),

- Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu. Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove

inicijative i prijedloge tokom 2012. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.

Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Esmir Subašić