Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 11/07) i člana 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 7/08, 1/12 i 7/12), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 25 sjednici održanoj dana 29.12.2014. godine donijelo je

PROGRAM RADA

OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ ZA 2015. GODINU

I – UVOD

Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2015. godinu proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, utvrđenim Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, kao i aktivnosti koje proizlaze iz Programa rada, koji čini pitanja iz djelokruga Vijeća koja će se razmatrati na sjednicama Vijeća.

Program rada Vijeća svojim osnovnim sadržajem usmjeren je na određene teme koje se planiraju razmatrati na sjednicama Vijeća, kako u vidu normativno-pravnog regulisanja pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, tako i tematsko-izvještajnog djelokruga aktivnosti Vijeća.

Općinsko vijeće će, takođe, na osnovu prijedloga ovlaštenih predlagača, razmatrati i pitanja koja proističu iz podijeljene nadležnosti između Općine i viših nivoa vlasti.

II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2015. godini razmatrati:

A) period januar – mart:

- Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području

općine Tešanj u 2015. godini,

- Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2015. godinu,

- Odluka o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2014.godinu,

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju opisa granica naseljenih mjesta na području općine Tešanj,

- Odluka o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj,

- Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2014. godinu,

- Izvještajo radu Općinskog vijeća za 2014. godinu,

- Izvještajo realizaciji kapitalnih projekata za 2014. godinu,

- Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2014. godine,

- Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2014.godini

- Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2014. godini na

području općine Tešanj,

- Informacija o radu mjesnih zajednica za 2014. godinu,

- Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2014. godinu,

- Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2014. godinu,

- Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na

području općine Tešanj za 2014. godinu,

- Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

- Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala uključujući i rad turističke zajednice Zeničko-

dobojskog kantona (ured Tešanj) za 2014.godinu.

B) period april – juni:

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2014. godinu,

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2015. godine,

- Informacija o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2014. godini (Izvještaj o

poslovanju JP Toplana, Izvještaj o poslovanju JP “Rad”, Izvještaj o poslovanju JP TRA) ,

- Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2014. godinu

(Izvještaj o radu JU Opća Biblioteka, Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad, Izvještaj o radu

JZU Apoteka “Tefarm”, Izvještaj o radu JZU Opća bolnica Tešanj, Izvještaj o radu JU Centar za

kulturu i obrazovanje, Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

Izvještaj o radu JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,Izvještaj o radu JU Muzej Tešanj),

- Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2014.godinu,

- Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

- Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2014/2015. godina.

C) period juli – septembar:

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2015. godine,

- Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2015. godine,

- Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2015. godine i bezbjednosti

učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

- Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2014.godinu.

D) period oktobar - decembar:

- Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu,

- Budžet Općine Tešanj za 2016. godinu,

- Odluka o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu,

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za III (treći) kvartal 2015. godine,

- Program rada Općinskog vijeća za 2016. godinu,

- Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku

2015/2016. godinu,

- Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

- Informacija o završetku školske 2014/2015. godine i upisu učenika u školsku 2015/2016. godinu u

osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

- Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj

djece i omladine sa posebnim potrebama,

- Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu.

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2015. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.

Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

 

Senad Subašić, dipl.oec.