Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 11/07) i člana 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 7/08, 1/12 i 7/12), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 2.12.2015. godine donijelo je

PROGRAM RADA

OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ ZA 2016. GODINU

I – UVOD

Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2016. godinu proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, utvrđenim Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, kao i aktivnosti koje proizlaze iz Programa rada, koji čini pitanja iz djelokruga Vijeća koja će se razmatrati na sjednicama Vijeća.

Program rada Vijeća svojim osnovnim sadržajem usmjeren je na određene teme koje se planiraju razmatrati na sjednicama Vijeća, kako u vidu normativno-pravnog regulisanja pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, tako i tematsko-izvještajnog djelokruga aktivnosti Vijeća.

Općinsko vijeće će, takođe, na osnovu prijedloga ovlaštenih predlagača, razmatrati i pitanja koja proističu iz podijeljene nadležnosti između Općine i viših nivoa vlasti.

 

II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2016. godini razmatrati:

A) period januar – mart:

- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama RP za naseljeno mjesto Tešanjka,

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Bukva”,

- NacrtOdluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Glinište”,

- PrijedlogOdluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Glinište”,

- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama RP Centar Jelah (po inicijativi MZ Jelah),

- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama RP “Jugozapad” Tešanj,

- Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području

općine Tešanj u 2016. godini,

- Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2016. godinu,

- Odluka o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2015. godinu,

- Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2015. godinu,

- Izvještajo radu Općinskog vijeća za 2015. godinu,

- Izvještajo realizaciji kapitalnih projekata za 2015. godinu,

- Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2015. godine,

- Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2015.godini

- Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2015. godini na

području općine Tešanj,

- Informacija o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu,

- Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2015. godinu,

- Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2015. godinu,

- Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na

području općine Tešanj za 2015. godinu,

- Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

- Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala uključujući i rad turističke zajednice Zeničko-

dobojskog kantona (ured Tešanj) za 2015.godinu.

B) period april – juni:

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2015. godinu,

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2016. godine,

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP za naseljeno mjesto Tešanjka

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Jugozapad” Tešanj

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP Centar Jelah (po inicijativi MZ Jelah)

- Informacija o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2015. godini (Izvještaj o

poslovanju JP Toplana, Izvještaj o poslovanju JP “Rad”, Izvještaj o poslovanju JP TRA) ,

- Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2015. godinu

(Izvještaj o radu JU Opća Biblioteka, Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad, Izvještaj o radu

JZU Apoteka “Tefarm”, Izvještaj o radu JZU Opća bolnica Tešanj, Izvještaj o radu JU Centar za

kulturu i obrazovanje, Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

Izvještaj o radu JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,Izvještaj o radu JU Muzej Tešanj),

- Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2015.godinu,

- Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

- Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2015/2016. godina.

C) period juli – septembar:

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2016. godine,

- Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2016. godine,

- Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2016. godine i bezbjednosti

učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

- Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2015.godinu.

D) period oktobar - decembar:

- Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

- Budžet Općine Tešanj za 2017. godinu,

- Odluka o izvršavanju Budžeta za 2017. godinu,

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za III (treći) kvartal 2016. godine,

- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama “Urbanističkog plana Tešanj”

- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama “Urbanističkog plana Jelah”

- Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu,

- Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku

2016/2017. godinu,

- Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

- Informacija o završetku školske 2015/2016. godine i upisu učenika u školsku 2016/2017. godinu u

osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

- Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj

djece i omladine sa posebnim potrebama,

- Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,

III

Na prijedlog Programa rada za 2016.godinu dostavljeni su sljedeći amandmani o kojima nije bilo izjašnjavanja:

 • Amandman Kluba vijećnika SiH: U Program rada Općinskog vijeća za 2016.godinu dodaje se:

 • Informacija o provedbi Akcionog plana radne ravnopravnosti sa fokusom na unaprjeđenje položaja žene u ruralnom području općine Tešanj za period 2014-2016-godina,

 • Izvještaj o dodijeljenom općinskom zemljištu na korištenje i stepenu privođenja krajnjoj namjeni.

 • Izvještaj o zaključenim ugovorima o zakupu objekata i prostora koji su u vlasništvu općine Tešanj.

 • Amandman Kluba vijećnika SDP: U sadržaj Programa rada dodaje se:

 • Informacija o položaju mladih na prostoru općine Tešanj,

 • Informacija o stanju zaštite životne sredine na području općine Tešanj,

 • Informacija o radu MZ za I polugodište 2016.godine,

 • Svečana sjednica OV Tešanj povodom 25.novembra – Dana državnosti.

 • Amandman Kluba vijećnika SDA: U Program rada dodaje se:

 • Izvještaj o realizovanim aktivnostima iz plana obilježavanja događaja iz perioda 1992.-1995., a za predhodnu godinu, shodno ranijim zaključcima Vijeća.

Nakon rasprave o prijedlogu Programa rada i Amandmanima, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom „ZA“ usvojilo sljedeći zaključak: Daje se saglasnost Predsjedavajućem Vijeća da tokom 2016.godine vodi računa o dinamici realizovanja. Da Kolegij Vijeća ima u vidu sve prijedloge za uvrštavanje u Program rada a plan prerasporeda po kvartalima odrediti u saradnji sa Općinskim načelnikom.

IV

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu.

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2016. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.

Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

 

Senad N. Subašić, dipl.oec.