Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 11/07) i člana 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 3. sjednici održanoj dana 29.12.2016. godine donijelo je

 

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ ZA 2017. GODINU

 

I – UVOD

Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2017. godinu proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, utvrđenim Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, kao i aktivnosti koje proizlaze iz Programa rada, koji čini pitanja iz djelokruga Vijeća koja će se razmatrati na sjednicama Vijeća.

Program rada Vijeća svojim osnovnim sadržajem usmjeren je na određene teme koje se planiraju razmatrati na sjednicama Vijeća, kako u vidu normativno-pravnog regulisanja pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, tako i tematsko-izvještajnog djelokruga aktivnosti Vijeća.

Općinsko vijeće će, takođe, na osnovu prijedloga ovlaštenih predlagača, razmatrati i pitanja koja proističu iz podijeljene nadležnosti između Općine i viših nivoa vlasti.

 

 

II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2017. godini razmatrati:

 

A) period januar – mart:

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Jugozapad” Tešanj,

- Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na

području općine Tešanj u 2017. godini,

- Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2017. godinu,

- Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2016. godinu,

- Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2016. godinu,

- Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2016. godinu,

- Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2016. godinu,

- Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2016. godine,

- Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2016.godini,

- Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2016. godini na

području općine Tešanj,

- Informacija o radu mjesnih zajednica za 2016. godinu,

- Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2016. godinu,

- Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na

području općine Tešanj za 2016. godinu,

- Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

 

B) period april – juni:

- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Glinište”,

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Glinište”,

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016. godinu,

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2017. godine,

- Informacija o realizaciji projekta adresni  registar

- Informacija o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2016. godini (Izvještaji o

poslovanju: JP Toplana, JP “Rad” i JP TRA) ,

- Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2016. godinu

(Izvještaji o radu JU Opća Biblioteka, JU Centar za socijalni rad, JZU Apoteka “Tefarm”, JZU Opća bolnica

Tešanj, JU Centar za kulturu i obrazovanje, JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj i JU Muzej Tešanj),

- Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2016.godinu,

- Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

- Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2016/2017. godina,

 

C) period juli – septembar:

- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama RP za naseljeno mjesto Tešanjka,

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

- Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja  za period 2017.- 2021.godina. 

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2017. godine,

- Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2017.godine,

- Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2017. godine i bezbjednosti

učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,

- Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2016.godinu,

- Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2016.godinu

- Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,

 

D) period oktobar - decembar:

- Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu,

- Budžet Općine Tešanj za 2018. godinu,

- Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu,

- Izvještaj o izvršenju Budžeta za III (treći) kvartal 2017. godine,

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP za naseljeno mjesto Tešanjka,

- Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu,

- Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za

akademsku 2017/2018. godinu,

- Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

- Informacija o završetku školske 2016/2017. godine i upisu učenika u školsku 2017/2018. godinu u

osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

- Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj

djece i omladine sa posebnim potrebama,

- Informacija - pomoć ženama u ruralnom području na prostoru općine Tešanj,

- Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

 

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu.

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2017. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.

Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.