Prijava
Ponedjeljak 13.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 11/07) i člana 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 24. sjednici održanoj dana 27.12.2018. godine donijelo je

 

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ ZA 2019. GODINU

I – UVOD

Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2019. godinu proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, utvrđenim Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, kao i aktivnosti koje proizlaze iz Programa rada, koji čini pitanja iz djelokruga Vijeća koja će se razmatrati na sjednicama Vijeća.

Program rada Vijeća svojim osnovnim sadržajem usmjeren je na određene teme koje se planiraju razmatrati na sjednicama Vijeća, kako u vidu normativno-pravnog regulisanja pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, tako i tematsko-izvještajnog djelokruga aktivnosti Vijeća.

Općinsko vijeće će, takođe, na osnovu prijedloga ovlaštenih predlagača, razmatrati i pitanja koja proističu iz podijeljene nadležnosti između Općine i viših nivoa vlasti.

 

II – SADRŽAJ PROGRAMA

 

 1. A) Period januar – mart:
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019. godini,
 2. Prijedlog Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,
 3. Prijedlog Zoning plana ''Tešanjka'',
 4. Prijedlog Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sportskorekreacionog centra u Oraš Planjama,
 6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra
 7. Prijedlog Odluke o prodaji /kupovini/ zamjeni /davanju u zakup nekretnina
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2019.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2020 i 2021) 1+2,
 9. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu,
 10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2018. godinu,
 11. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2018. godinu,
 12. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2018. godine,
 13. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2018. godini
 14. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2018. godinu,
 15. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2018. godinu.
 16. Informacija o finansijskoj reviziji poslovanja i usklađenost sa pratećim odlukama organa MZ Bobare-Drinčići_Blaževci za period (2012-2018) godina.
 17. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj u 2018.godini.

 

 1. B) Period april – juni:
 1. Prednacrt Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040,
 2. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra,
 3. Prijedlog Odluke o prodaji /kupovini/ zamjeni /davanju u zakup nekretnina,
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018.godinu,
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2019. godine
 6. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća kojima je osnivač općina Tešanj za 2018. godinu (Izvještaj o poslovanju JP Toplana, Izvještaj o poslovanju JP RAD, Izvještaj o poslovanju JP TRA)
 7. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2018. godinu, ( JU Opća Biblioteka, JU Centar za socijalni rad, JZU Apoteka “Tefarm”, JZU Opća bolnica Tešanj, JU Centar za kulturu i obrazovanje, JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj, JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj i JU Muzej Tešanj),
 8. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2018. godini na području općine Tešanj,
 9. Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2018. godinu,
 10. Informacija o sprovedenoj analizi Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa u općini Tešanj,
 11. Informacija o realizaciji projekta prečišćavanja i odvodnje otpadnih voda WATSAN

 

 1. C) period juli – septembar:
 1. Nacrt Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040
 2. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra
 3. Prijedlog Odluke o prodaji /kupovini/ zamjeni /davanju u zakup nekretnina
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2019. godine
 5. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2019.godine,
 6. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2018.godinu,
 7. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,
 8. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,
 9. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2018.godinu,
 10. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2018.godinu.
 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 

 1. D) period oktobar - decembar:
 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2019.godine,
 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
 3. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu,
 5. Prijedlog Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040
 6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene regulacionog plana ''Jugozapad'' Tešanj,
 7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra
 8. Prijedlog Odluke o prodaji /kupovini/ zamjeni /davanju u zakup nekretnina
 9. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2019/2020. godinu,
 11. Informacija o završetku školske 2018/2019. godine i upisu učenika u školsku 2019/2020. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,
 12. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa,
 13. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj.
 14. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,
 15. Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

 

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu.

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2019. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka. Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.

IV

Plan za profesionalno usavršavanje za 2019.godini

 

U 2019.godini vijećnici i članovi komisija Općinskog vijeću Tešanj će se profesionalno usavršavati, kroz provođenje edukacija na sljedeće teme:

 1. Provođenje planske dokumentacije kroz vođenje upravnih postupaka u odjeljenju za urbanizam.
 1. Rad radnih tijela/komisija općinskog vijeća.
 1. Udruženja građana i fondacije – organizacija i funkcionisanje.
 1. Mjesna samouprava, osnivanje i rad organa mjesnih zajednica.
 1. U okviru Projekta opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) planirane su dvije obuke.

 

Ovaj plan nije konačan, isti se može mijenjati, dopunjavati ukoliko vijećnici i članovi radnih tijela Vijeća iskažu interesovanje i predlože neke druge teme ili neki drugi vid edukacije.

 

 

 

V

Kolegij Općinskog vijeća Tešanj će u 2019.godini donijeti plan rada i pravilnik o radu u skladu sa Odlukom o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima”.

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

__________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.