Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slikeProgram rada usvojen na 14. sjednici održanoj 29. decembra 2005. godine.Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2006. godinu možete učitati sa:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=55
Nema slikeOpćinsko vijeće je na svojoj 3. sjednici održanoj 30. decembra 2004. godine usvojilo Program rada za 2005. godinu.BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-3-3515-2/04.
Datum: 30.12.2004. godine

Na osnovu člana 13. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj», broj: 1/03 i 8/04) i člana 35. Poslovnika o radu Općinskog

Nema slikeProgram rada usvojen na 24. sjednici održanoj 28. decembra 2006. godine.Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2006. godinu možete učitati sa:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=92