Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, jedanaest tačaka dnevnog reda održat će se u srijedu, 27. juna 2007. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
30. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 27.06.2007. godine
(SRIJEDA) s početkom u 15,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 30. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
B) VIJEĆNIČKA PITANJA

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj za period 2007-2015. godine
2. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Strategije za dostizanje vizije općine Tešanj
3. Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog fonda za vatrogastvo općine Tešanj
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za obezbjeđenje sredstava Općinskog fonda za vatrogastvo općine Tešanj
5. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade izmjene Urbanističkog plana Tešanj na lokalitetu Krndija
6. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica
7. Prijedlog Odluke o održavanju cesta
8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na mogućnost dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa magmatske stijene na lokalitetu Kalošević
9. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata vijećnika Ajše Brkić
10. Prijedlog Zaključka o neprihvatanju ponude Mahalbašić Edhema iz Tešnja za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta iz njegovog posjeda
11. Prijedlog Zaključka o ne prihvatanju ponude Softić Šaćire i Softić Dženise iz Tešnja za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta iz njihovog posjeda.


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog