Prijava
Nedjelja 31.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slikeU petak, 27. marta 2009. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj održat će se 6. sjednica Općinskog vijeća, s tim da je edukacija vijećnika planirana za 13,30 sati.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 7/08),

S A Z I V A M
6. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 27.03.2009. godine (PETAK), s početkom u 14,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj, s tim da će edukacija vijećnika početi u 13,30 sati.

Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 7/08) 30 minuta prije početka 6. sjednice Vijeća planirana je edukacija vijećnika na temu KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 7/08) za 6. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A)USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B)VIJEĆNIČKA PITANJA,
i sljedeći
DNEVNI RED
1.Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2009. godinu;
2.Prijedlog Odluke o profesionalizaciji pozicije predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj;
3.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka osnivanja Agencije za razvoj općine Tešanj;
4.Prijedlog Odluke o usvajanju Koncepta regulacionog plana Turističko-rekreativne i baleološke zone
Kiseljak u općini Tešanj i upućivanju iste na javnu raspravu;
5.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje primarne
poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2009. godini;
6.Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora na području Općine Tešanj;
7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama;
8.Prijedlog Odluke o gubitku statusa nepokretnosti u opštoj upotrebi;
9.Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine MZ Karadaglije;
10.Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje zemljišta državne svojine neposrednom pogodbom
Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo Elektrodistribucija Zenica;
11.Prijedlog Rješenja o preuzimanju zemljišta u korist Općine Tešanj;
12.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu državne svojine u korist SS Company d.o.o. Tešanj;
13.Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2008. godini;
14.Prijedlog Zaključka po ponudi zemljišta Općini od Enker d.d. Tešanj;
15.Prijedlog Zaključka po ponudi zemljišta od FAD Jelah;
16.Rezolucija o provođenju kadrovske politike u Općini Tešanj;
17.Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorsko poslovanje;
18.Prijedlog Rješenja za imenovanje stručne Komisije za davanje ocjene o mogućnosti legalizacije
bespravno izgrađene građevine;
19.Izvještaj Općinskog načelnika o radu općinskih organa uprave za period od 01.01. do 31.12.2008. godine; 20.Izvještaj o stanju upravnog rješavanja u 2008. godini;
21.Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2008. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Kaser, dipl.ing.inf.teh.