Prijava
Nedjelja 31.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike7. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
održat će se u petak, 29. aprila 2005. godine, s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Datum: 21.04.2005. godine

7. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je
OTVORENA ZA JAVNOSTNa osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
7. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 29.04.2005. godine (PETAK),
s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća TešanjNa osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 7. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
B) VIJEĆNIČKA PITANJA

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju opisa granica naseljenih mjesta na području općine Tešanj
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana realizacije kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte i lokalnu cestovnu infrastrukturu sa omjerima finansijskog učešća u njihovoj realizaciji
3. Prijedlog Odluke o izmjenama naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci
4. Prijedlog Odluke o anketiranju građana u mjesnim zajednicama
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka statusa javnog dobra dijela putnog zemljišta
6. Nacrt Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
7. Nacrt Odluke o formiranju Mjesnog ureda Općine Tešanj u Jelahu
8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju trafo-stanice u Lepenici sa priključnim dalekovodom
9. Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta društvene svojine D.O.O. Mlin i pekara Jelah radi izgradnje poslovnog objekta
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju radne grupe na izradi Etičkog kodeksa za izabrane vijećnike
11. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Tešanj za 2004. godinu
12. Izvještaj o stanju predmeta upravnog rješavanja općinskog Organa uprave za 2004. godinu
13. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2004. godinu
14. Informacija o poslovanju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2004. godinu


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog