Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike29. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, trinaest tačaka dnevnog reda održat će se u srijedu, 30. maja 2007. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.29. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST


------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
29. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 30.05.2007. godine
(SRIJEDA) s početkom u 15,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 29. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
B) VIJEĆNIČKA PITANJA

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjene dijela Regulacionog plana Centar Jelah
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2007. godinu
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama
4. Prijedlog Odluke o javnom redu i miru
5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na mogućnost dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa magmatske stijene na lokalitetu Kalošević
6. Nacrt Odluke o općinskim priznanjima općine Tešanj
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinske izborne komisije Tešanj
8. Izvještaj o radu i poslovanju JP RAD d.o.o. Tešanj za 2006. godinu
9. Izvještaj o radu i poslovanju JP Veterinarska stanica d.o.o. Tešanj za 2006. godinu
10. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2006. godinu
11. Informacija o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području općine Tešanj
12. Informacija o realizaciji Strategije za dostizanje vizije općine Tešanj
13. Informacija o poslovanju javnih ustanova na području općine Tešanj za 2006. godinu


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog