Prijava
Ponedjeljak 6.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike28. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, devet tačaka dnevnog reda održat će se u petak, 27. aprila 2007. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.28. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST


------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
28. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 27.04.2007. godine
(PETAK) s početkom u 14,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 28. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
B) VIJEĆNIČKA PITANJA

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
2. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa u svrhu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini na lokalitetu Vila (Bukva)
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ovlaštenju Općinskog načelnika za Kiseljak
4. Nacrt Odluke o utvrđivanju visine naknade za obezbjeđenje sredstava Općinskog fonda za vatrogastvo općine Tešanj
5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pitanja mladih
6. Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na Krndiji Mahalbašić Džemilu iz Teslića i Mahalbašić Edhemu iz Tešnja
7. Izvještaj o radu i poslovanju JP Toplana Tešanj za 2006. godinu
8. Izvještaj o stanju upravnog rješavanja predmeta u organima uprave za 2006. godinu
9. Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Tešanj za sezonu 2006/2007. godina


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog