Prijava
Ponedjeljak 6.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike11. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
sa 14 tačaka dnevnog reda održat će se u petak, 30. septembra 2005. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

11. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je OTVORENA ZA JAVNOST.----------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
11. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 30.09.2005. godine (PETAK)
s početkom u 14,00 sati, u Sali
Općinskog vijeća TešanjNa osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 11. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B) VIJEĆNIČKA PITANJA
i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti za kreditno zaduženje Općine Tešanj za realizaciju projekta vodosnabdijevanja Pousorja,
2. Prijedlog Odluka o usvajanju Programa mjera kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti i njihovo provođenje,
3. Prijedlog Odluke o zaključenju Ugovora za izradu Regulacionog plana Poslovne zone Bukva,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni režima saobraćaja u gradu Tešnju,
5. Nacrt Odluke o organizaciji općinske uprave uprave Općine Tešanj,
6. Nacrt Kodeksa ponašanja izabranih vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,
7. Izvještaj o ostvarenju Budžeta Općine Tešanj za prvo polugodište 2005. godine,
8. Izvještaj o poslovanju DD "Toplana" Tešanj za 2004. godinu,
9. Zaključak o davanju saglasnosti na prijedlog forme izvještavanja javnih preduzeća prema Vijeću,
10. Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje uz naknadu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta državne svojine: Binakaj Damiru, Imširpašić Murisu, Hasić Rafizu, Zilkić Aiši, Šahović Sadetu, Lišinović Mirzi, Hadžikadunić Safetu, Kadušić Fahrudinu, Vilašević Berzadu i Dervišević Esadu.
11. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti za prodaju stambene zgrade Ðuherić Mensuru iz Kotorskog,
12. Informacija o završetku školske 2004/2005. godine i upisu učenika u školsku 2005/2006. godinu u osnovnim i srednjim školama,
13. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za prvo polugodište 2005. godine,
14. Informacija o radu i funkcionisanju MZ na području općine Tešanj za prvih šest mjeseci 2005. godine


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog