Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike27. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, 12 tačaka dnevnog reda održat će se u petak, 30. marta 2007. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.27. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST


------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
27. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 30.03.2007. godine
(PETAK) s početkom u 15,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 27. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
B) VIJEĆNIČKA PITANJA

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2006. godinu
2. Izvještaj Općinskog načelnika o radu općinskih organa uprave za 2006. godinu i Plan rada Općinskog načelnika za 2007. godinu
3. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Poslovna zona Bukva
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2007. godini
6. Nacrt Odluke o održavanju cesta
7. Nacrt Odluke o javnom redu i miru
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Općinske izborne komisije Tešanj
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pitanja mladih
10. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2006. godinu
11. Informacija o radu udruženja građana na području općine Tešanj
12. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2006. godinu

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog