Prijava
Ponedjeljak 6.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike13. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
sa, kako je planirano, dvanaest tačaka dnevnog reda održat će se u ponedjeljak, 28. novembra 2005. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

13. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST
------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
13. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 28.11.2005. godine
(PONEDJELJAK) s početkom u 14,00 sati
u Sali Općinskog vijeća TešanjNa osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 13. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B) VIJEĆNIČKA PITANJA,

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2005. godinu
2. Nacrt Odluke o općinskim administrativnim taksama
3. Nacrt Odluke o usvajanju Plana realizacije kapitalnih ulaganja u infrastrukturu na području općine Tešanj
4. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2006. godinu
5. Prijedlog Odluke o vodovodu i kanalizaciji
6. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele budžetskih sredstava za dugoročnu podršku realizacije kapitalnih projekata
7. Prijedlog Odluke o fazama realizacije projekta Vodosnabdijevanje Pousorja
8. Prijedlog Odluke o usvajanju koncepcije Regulacionog plana Tešanjka za naseljeno mjesto Tešanjka
9. Prijedlog Odluke o zabrani građenja na području za koje je donesena Odluka o izradi Regulacionog plana Tešanjka za naseljeno mjesto Tešanjka
10. Prijedlog Odluke o zabrani građenja na području za koje je donesena Odluka o izradi Regulacionog plana Poslovna zona Bukva
11. Prijedlog Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj
12. Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta državne svojine i to: Ðulić Osmanu i Turkić Senaidu i Tamari iz Tešnja, Okanović Ibrahimu iz Medakova i Bekrić Nermini iz Lepenice


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog